Terugvordering van leerkrediet wegens overmacht

Als je door een overmachtssituatie leerkrediet verloren hebt, kan je een procedure opstarten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad).

Let op: er zijn momenteel 2 procedures voor terugvordering van leerkrediet door overmacht:

 • Een procedure bij de Raad. Je bevond je een overmachtssituatie en kon daardoor aan minstens 1 van je examenkansen voor een opleidingsonderdeel niet deelnemen. Die overmacht kan ook het gevolg zijn van corona. Dat kan bijvoorbeeld als je ziek was op de dag van je examen of je je door verplichte quarantaine niet naar het examen kon verplaatsen en een alternatief niet mogelijk was. Je kan dan een procedure opstarten zoals beschreven op deze pagina.
 • Een tijdelijke procedure die specifiek in het leven is geroepen omwille van overmachtssituaties door corona. Je hebt wel aan minstens de laatste examenkans voor een opleidingsonderdeel deelgenomen, maar bent niet geslaagd. Je wijt dat aan overmacht door corona. Lees meer over deze tijdelijke procedure op coronamaatregelen: veelgestelde vragen - studenten.

Geen vervaltermijn

Er is geen vervaltermijn voor de indiening van een verzoekschrift tot terugvordering van leerkrediet wegens overmacht (ziekte, overlijden van een familielid...) bij de Raad. Je kan ook voor voorgaande academiejaren een verzoekschrift indienen. 

Als je studiepunten wil terugvorderen voor het huidige academiejaar kan je daarvoor in principe pas na de tweede zittijd (in augustus/september) een verzoekschrift bij de Raad indienen.

Naar boven

Minstens 1 examenkans niet benut

Je kan bij de Raad enkel het leerkrediet terugvorderen voor die opleidingsonderdelen waarvan je minstens één examenkans niet hebt kunnen benutten wegens overmacht (ziekte, overlijden van een familielid, …). Als je alle examenkansen hebt benut voor een bepaald opleidingsonderdeel, krijg je het leerkrediet voor dat opleidingsonderdeel niet terug.

Je verzoekschrift opstellen en indienen

Maak je verzoekschrift op

Het verzoekschrift is een brief waarin je duidelijk maakt voor welke vakken je leerkrediet wil terugvragen en bevat als bijlage de nodige bewijsstukken zoals puntenbriefje(s), medische attesten met duidelijke vermelding van de datum/ periode van ziekte, ... waaruit duidelijk blijkt dat je niet in de mogelijkheid was om bepaalde examens af te leggen.

Je maakt een verzoekschrift op waarin je minimaal de volgende zaken vermeldt:

 • Je naam, adres, rijksregisternummer en je eigen e-mailadres of dat van je raadsman.
  Het is niet verplicht om een raadsman aan te stellen bij het opstarten van deze procedure.
 • De naam en het adres van de onderwijsinstelling waar je ingeschreven was tijdens de academiejaren waarop het verzoek betrekking heeft. Als het verzoek betrekking heeft op verschillende onderwijsinstellingen, moet je afzonderlijke verzoeken indienen.
 • Een beschrijving van de overmachtssituatie en de impact daarvan op je deelname aan examenkansen 
 • Vermeld duidelijk:
  • Voor welke academiejaren én welke opleidingsonderdelen je leerkrediet wil terugvragen
  • Het totaal aantal studiepunten dat je wil terugvorderen

Je kan gebruikmaken van het modelverzoekschrift dat de Raad ter beschikking stelt:

Voeg de nodige stukken toe

Bij je verzoekschrift voeg je de volgende zaken:

 • Een kopie van de initiële studievoortgangsbeslissing voor alle examenkansen in januari, juni en september, bijvoorbeeld een kopie van een puntenblad of een resultatenlijst
 • Een overzicht van de opgenomen en/of uitgeschreven opleidingsonderdelen met het bijbehorende aantal studiepunten tijdens het academiejaar in kwestie. Je vindt die gegevens op het studentenportaal.
 • Als je inhaalexamens hebt aangevraagd: het antwoord van de onderwijsinstelling op je vraag naar een aangepaste examenregeling.
 • Bewijsstukken om de ingeroepen overmacht te staven (bijvoorbeeld doktersattesten, ziekenhuisverslagen, getuigschriften van arbeidsongeschiktheid, eventueel e-mailverkeer) waaruit duidelijk blijkt dat je niet in staat was om deel te nemen aan de examenkans(en).

Dateer en onderteken je verzoekschrift

Je dateert en ondertekent je verzoekschrift. Verzoekschriften die niet ondertekend zijn, zijn onontvankelijk. De Raad zal ze dus niet ten gronde behandelen.

Je mag je verzoekschrift ook alleen door je raadsman laten ondertekenen. Als je raadsman niet ingeschreven is als advocaat of advocaat-stagiair, moet je een schriftelijke machtiging toevoegen aan je verzoekschrift.

Stuur je verzoekschrift aangetekend op

Je stuurt je verzoekschrift aangetekend naar het volgende adres:

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Je bezorgt op hetzelfde ogenblik ook een kopie van je verzoekschrift aan de onderwijsinstelling. Je doet dat ook aangetekend.

Naar boven

Aandachtspunten bij de terugvordering van leerkrediet

Procedure in het Nederlands

Een procedure bij de Raad verloopt in het Nederlands. De Raad houdt dus geen rekening met procedurestukken in een andere taal, zoals verzoekschriften, antwoordnota’s of wederantwoordnota’s.

Sinds 1 november 2015 neemt de Raad anderstalige verzoekschriften niet meer in aanmerking voor verdere behandeling.

Wie een niet-Nederlandstalig procedurestuk indient, kan voorlopig binnen een door de Raad bepaalde termijn een Nederlandse vertaling aanleveren. Alleen als je dat effectief doet, wordt de procedure voortgezet.

Door je verzoekschrift meteen in het Nederlands in te dienen, vermijd je tijdverlies.

Ondertekening van het verzoekschrift

Artikel II.294 van de Codex Hoger Onderwijs bepaalt dat het verzoekschrift op straffe van onontvankelijkheid moet ondertekend zijn door de verzoekende partij of haar raadsman. Verzoekschriften die niet zijn ondertekend, kunnen niet ten gronde behandeld worden.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Documenten en publicaties

Regelgeving