Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur voor je personeel

Wat is het?

De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD):

  • Is het statuut waarin je personeelslid start in een wervingsambt
  • Kan een opdracht zijn voor een volledig schooljaar of voor een deel ervan
  • Eindigt ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar. Uitzondering: voor administratief medewerkers van scholen of centra, en voor personeelsleden van CLB’s eindigt de TABD ten laatste op 31 augustus.
     

Alles wat je personeel moet weten over de modaliteiten, voorwaarden en voorrangsregels, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Begin

Om een tijdelijk personeelslid in dienst te nemen moet die voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden.

Je werkstation moet zeker zijn dat het kandidaat-personeelslid voldoet aan de bezoldigingsvoorwaarden. Hoe je dat meldt, vind je op de pagina een indiensttreding melden aan het werkstation.


Einde

Een tijdelijke aanstelling eindigt op de geplande einddatum zonder vooropzeg. Dat kan voor de hele opdracht of voor een deel van de opdracht zijn.

Je kan een tijdelijk aangesteld personeelslid ontslaan wegens dringende reden. In het gesubsidieerd onderwijs kan je een tijdelijk aangesteld personeelslid ook ontslaan wegens tekortkoming aan plichten (met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen). In beide gevallen motiveer je het ontslag schriftelijk.

Het tijdelijke personeelslid kan ook vrijwillig ontslag nemen. In dat geval telt een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen. Jij en je personeelslid kunnen een kortere opzegtermijn overeenkomen.
 

Hoe melden?

Je geeft bij de aanvang van de aanstelling de begin- en einddatum aan met een RL-1 (opdrachtenpakket).

Naar boven