Tijdlijn modernisering secundair onderwijs

Tijdlijn modernisering secundair onderwijs 1990-2026
Toelichting en documenten

2019-2026

Stapsgewijze invoering van de modernisering

De modernisering van het secundair onderwijs start op 1 september 2019 in het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs en wordt dan progressief - leerjaar na leerjaar - verder ingevoerd.

2017+2018

Decreet en ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Op 28 maart 2018 nam het Vlaams Parlement plenair het ontwerp van decreet aan dat de modernisering van de organisatie en de structuur van het secundair onderwijs vastlegt.  

Op 1 december 2017 verleende de Vlaamse Regering ook al haar tweede principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering dat verder uitvoering geeft aan het ontwerp van decreet. Het ontwerp van besluit biedt ook een beeld van hoe het toekomstige studieaanbod zich verhoudt tot het huidige studieaanbod: de concordantie (zie bijlage 4, pp. 29-79 van het ontwerp-BVR). Het ontwerp van besluit is voor advies ingediend bij de Raad van State.

De Vlaamse Regering machtigt de minister om over de inhoud van de regelgeving te communiceren, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring.

 

2016+2017

Conceptnota's modernisering secundair onderwijs

De Vlaamse Regering verleent op 31 mei 2016 haar goedkeuring aan 2 conceptnota’s die de uitrol van de laatste maatregelen van het masterplan opstarten.

Op 13 januari 2017 keurt de Vlaamse Regering de conceptnota 'Addendum bij de conceptnota's 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs' goed. De conceptnota vormt één geheel met de conceptnota's van 31 mei 2016. De Vlaamse Regering wil met de 3 conceptnota's de gefaseerde uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs laten starten op 1 september 2018, met het 1ste leerjaar van de 1ste graad.

Op 24 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de mededeling ‘Basisopties en pakketten in de 1ste graad, ordening Se-n-Se, detaillering studierichtingen arbeidsmarkgerichte finaliteit, actualisering van het studieaanbod 2de en 3de graad SO’ goed.

2015-2016

Uitvoering maatregelen

De meeste maatregelen uit het masterplan krijgen concreet vorm: het M-decreet, duaal leren, het actieplan tegen schooluitval, het STEM-actieplan, screenings van  studierichtingen, krijtlijnen voor de leerlingenbegeleiding, de Columbus-oriëntatieproef ...

2014

Regeerakkoord Vlaamse Regering en Beleidsnota Onderwijs 2014-2019

In haar regeerakkoord 2014-2019 neemt de Vlaamse Regering op dat het masterplan secundair onderwijs in dialoog met het onderwijsveld wordt uitgevoerd. In de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 wordt dat engagement verder geconcretiseerd.

2013

Masterplan hervorming secundair onderwijs

Op 4 juni 2013 keurt de Vlaamse Regering het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs goed. Daarin worden de sterktes en verbeterpunten van ons secundair onderwijs opgesomd en maatregelen geschetst voor een hervorming van het secundair onderwijs.

2010

Oriëntatienota 'Mensen doen schitteren'

In de oriëntatienota 'Mensen doen schitteren' tekent onderwijsminister Pascal Smet een aantal krijtlijnen voor de hervorming van het secundair onderwijs. De nota is basis en inspiratiebron voor het debat met onderwijskoepels, vakbonden, leraren, politici, academici, bedrijfsmensen,... Via dat debat zoekt de minister draagvlak voor verdere beleidskeuzes.

De nota bevat de uitgangspunten voor de hervorming en voorstellen over de missie, de mogelijke inhoud en de structuur van het secundair onderwijs na de hervorming.

2009

Commissie-Monard

Er ontstaat steeds meer maatschappelijke druk om de hardnekkige problemen met het secundair onderwijs grondig aan te pakken. Ten eerste is er een gebrek aan aantrekkelijke technische en technologische vorming voor iedereen. Daarnaast schort er wat aan de manier waarop studie- en beroepskeuzes tot stand komen. Ook het aantal leerlingen met schoolse vertraging of zonder kwalificatie na de schooltijd ligt veel te hoog.

Onder leiding van Georges Monard stelt een commissie van experten een eigentijds onderwijs voor.

 • De bestaande onderwijsvormen worden ingeruild voor belangstellingsgebieden.
 • In het 1ste jaar van de 1ste graad maken alle leerlingen kennis met alle belangstellingsgebieden. Vanaf het 2de jaar kiezen zij voor een belangstellingsgebied.
 • De B-stroom wordt een echt schakelprogramma naar vooral arbeidsmarktgerichte opleidingen. De algemene vorming wordt versterkt.
 • In de 2de graad kiezen de leerlingen voor een arbeidsmarktgerichte of voor een doorstroomgerichte studierichting, of voor een richting met een dubbele finaliteit. Pas in de 3de graad maken zij een definitieve keuze.
 • Er komen minder studierichtingen en ze sluiten beter aan op de arbeidsmarkt of op het hoger onderwijs.
   
 • pdf bestandKwaliteit en kansen voor elke leerling. Voorstel van de commissie-Monard (pdf, 84 p.) (752 kB)

Vlaams regeerakkoord 2009-2014

In het regeerakkoord is afgesproken om het secundair onderwijs te hervormen op basis van een breed draagvlak. Het rapport van de commissie-Monard geldt als een goede basis voor het debat.

De doelstellingen van de hervorming:

 • De prestaties van de moeilijk lerenden en van de meest gemotiveerden op Europees topniveau brengen.
 • Het aantal niet-gekwalificeerde schoolverlaters verminderen.
 • Het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten centraal zetten.
   
 • Vlaanderen.be - Vlaamse Regering 2009-2014. Regeerakkoord

2005

Proeftuinen

De bevindingen uit 'Accent op Talent' worden verder uitgewerkt en onderzocht in 42 proeftuinen met 4 thema's. Scholen krijgen dus de kans om innovatie in de praktijk uit te testen.

 • Talentontwikkeling
  Scholen experimenteren met een andere didactische aanpak om een bredere vorming en persoonsontwikkeling te bevorderen.
   
 • Onderwijs en arbeid
  Scholen, bedrijven en andere opleiders onderzoeken samen hoe ze het technisch en beroepsonderwijs op een moderne manier gestalte kunnen geven. Ze ontwikkelen samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en arbeidswereld om leerlingen beter voor te bereiden op hun beroepsleven.
   
 • Technologie
  Scholen bekijken wat flexibilisering van leertrajecten en afbouw van de schotten in het s.o. opleveren. Ze bieden technologische activiteiten aan in alle niveaus van het leerplichtonderwijs met de klemtoon op het basisonderwijs.
   
 • Beleidsvoerend vermogen
  Scholen en samenwerkingsverbanden van scholen proberen andere beleidsstructuren en -strategieën uit.
   

 • pdf bestandProeftuinen: 42 praktijkverhalen - Departement Onderwijs en Vorming, 2007 (pdf, 100 p.) (3.81 MB)

2004

Vlaams regeerakkoord 2004-2009

De Vlaamse regeringspartijen spreken af dat de scholen de mogelijkheid krijgen om de schotten tussen algemeen secundair onderwijs (aso), technisch secundair onderwijs (tso), beroepssecundair onderwijs (bso) en kunstsecundair onderwijs (kso) weg te werken. Scholen kunnen sterker inzetten op talentontwikkeling.

2003

Accent op Talent

Een commissie van de Koning Boudewijnstichting met experten uit onderwijs, werkgeverskringen en vakbonden buigt zich over het tekort aan technisch en technologisch geschoolden. Het resultaat: een oproep tot een alomvattende vernieuwing van het onderwijs.

 • Een aanpassing van structuren
 • Meer nadruk op leren leren en begeleid zelfstandig leren
 • Aantrekkelijke technische en technologische vorming voor iedereen
 • Een betere keuzebegeleiding en meer autonomie voor scholen.

Vanaf schooljaar 2003-2004 experimenteren 16 projecten met anders leren, anders kiezen en anders (be)sturen.

1992-1994

De school staat niet alleen

Van 1992 tot 1994 verdiept een commissie van de Koning Boudewijnstichting zich in de veranderende verhouding tussen samenleving en onderwijs. Hoe kan het onderwijs zijn vormende taak waarmaken in een snel evoluerende samenleving? Wat is het nastreven waard voor toekomstige volwassenen?

1990

Eenheidsstructuur

De eenheidsstructuur, of het eenheidstype, wordt bij decreet ingevoerd. Voordien waren er scholen van type 1 (vso) en type 2. Sinds het schooljaar 1989-1990 werken alle secundaire scholen volgens dezelfde structuur. Die structuur bestaat tot op vandaag.

Er zijn vier onderwijsvormen: aso, bso, tso en kso.

De 6 jaren in het secundair zijn onderverdeeld in 3 graden van telkens 2 jaren.

De 1ste graad is oriënterend.

In het 1ste jaar kiezen leerlingen tussen een 1ste jaar A en een 1ste jaar B. In het 2de jaar is er een 2de jaar A met basisopties en een beroepsvoorbereidend jaar met beroepenvelden.

Naar boven