Uitgangspunten en pandemische niveaus of fasen

UPDATE 9 november:

UPDATE 30 oktober

Uitgangspunten

Basis- en secundair

 • Vanaf 16 november
 • Basisonderwijs start in code oranje. De leerlingen krijgen 100% contactonderwijs
 • Secundair onderwijs start in code oranje.
  • De leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs krijgen vanaf 16 november opnieuw 100% contactonderwijs. Scholen kunnen beperkt afstandsonderwijs aanbieden.
  • De leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs schakelen over naar maximaal 50% contactonderwijs. Organiseer dus minstens 50% afstandsonderwijs waarbij in beginsel gewerkt wordt met halve klassen en een week om week-systeem. Afwijken kan, rekening houdend met de epidemiologische gevolgen door de virologen uitgewerkt in verschillende scenario's
  • Zet in op kwalitatief afstandsonderwijs. Neem contact op met de pedagogische begeleidingsdienst voor extra ondersteuning.
  • Zorg voor voldoende ondersteuning voor het digitaal afstandsonderwijs, zeker voor de kwetsbare leerlingen. 
  • Scholen organiseren contactonderwijs voor de meest kwetsbare leerlingen net zoals voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs OV1 en OV2. 
  • Voor werkplekleren in het kader van stages of duaal leren, volgen scholen de richtlijnen van de betrokken sector.

Uitgangspunt is het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. En dat recht wordt maximaal beantwoord door les in de klas, gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling, maar echt afstandsonderwijs is louter een alternatief voor wanneer de veiligheidsvoorschriften dat vereisen.

Aan elk pandemieniveau zijn er concrete veiligheidsmaatregelen gekoppeld. Voor elk pandemieniveau is er een veiligheidsdraaiboek uitgewerkt. De draaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's en verduidelijkt verplichtingen, maar legt er geen extra op, en geeft bijkomende adviezen die een lokale risicoanalyse kunnen ondersteunen.

Vanaf fase geel maakt elke onderwijsinstelling een lokale risicoanalyse op, op grond waarvan wordt vastgelegd onder welke voorwaarden ze geheel of gedeeltelijk open kan zijn.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar een andere pandemiefase. Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid, samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders, kan overgegaan worden tot quarantaine.

Gelet op de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en bevindingen inzake de rol van kinderen in de verspreiding van het virus en hun kwetsbaarheid, wordt het basisonderwijs in beginsel - op enkele uitzonderingen na - op gelijke voet behandeld. De belangrijkste leeftijdscesuur bevindt zich op de leeftijd van 12 jaar. Boven deze leeftijd neemt het risico op verspreiding en kwetsbaarheid toe, voor zowel leerlingen als leerkrachten, en gelden er ook andere veiligheidsvoorschriften.

Deeltijds kunstonderwijs

 • Vanaf maandag 16 november starten de academies in code rood. 

Voor het deeltijds kunstonderwijs (dko) spiegelen we ons afhankelijk van de leeftijd van de lerende aan de regels van het leerplicht, dan wel het volwassenenonderwijs. Als erkende vestigingsplaatsen van het dko zich op de campus van een basis- of secundaire school bevinden, maakt de preventieadviseur een risicoanalyse voor de organisatie van de wisselmomenten (o.a. vermijden van samenscholing, hygiënemaatregelen) zodat de leeractiviteiten van beide onderwijsniveaus, naargelang de fase, kunnen plaatsvinden.

Volwassenenonderwijs (CBE en CVO)

Vanaf maandag 16 november start het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie - in code rood conform de voorgestelde draaiboeken.

Voor cursisten van de basiseducatie (CBE) en het secundair volwassenenonderwijs (CVO) is onderwijs vaak een noodzaak vanuit economisch én maatschappelijk perspectief. Als erkende vestigingsplaatsen van het volwassenenonderwijs lokalen delen met andere onderwijsniveaus of andere diensten, maakt de preventieadviseur een risicoanalyse voor de organisatie van de gelijktijdige lesmomenten en de wisselmomenten (o.a. vermijden van samenscholing, hygiënemaatregelen) zodat de leeractiviteiten van beiden, naargelang de fase, kunnen plaatsvinden.

Hoger onderwijs

 • Vanaf vrijdagavond 30 oktober tot en met zondag 29 november is in het hoger onderwijs alleen afstandsonderwijs toegestaan. 
 • Voor stages volgen de instellingen de richtlijnen van de betrokken sector. Ze maken met de betrokken werkgevers afspraken over de periode van 30 oktober tot en met 29 november.
 • Eventueel geplande evaluatiemomenten worden uitgesteld of digitaal georganiseerd tot en met 29 november.
 • Vanaf maandag 30 november gaat het hoger onderwijs verder in code rood. Vanaf 30 november kan het hoger onderwijs opnieuw essentiële practica en campusmomenten organiseren.

De Vlaamse universiteiten en hogescholen zullen net als de scholen van het leerplichtonderwijs werken met verschillende pandemieniveaus. Alleen in niveau groen verloopt de werking helemaal zoals in het pre-corona-tijdperk. In niveau geel, niveau oranje en niveau rood wordt het hoger onderwijs hybride: op de campus als het kan, online omdat het kan. Er wordt gestreefd naar een haalbaar evenwicht tussen afstandsonderwijs en fysieke onderwijsactiviteiten op de campus of in het werkveld. Er worden overal lokale risicoanalyses uitgevoerd. Alle instellingen respecteren in alle scenario’s de geldende veiligheidsvoorschriften rond handhygiëne, gezonde afstand, mondmaskerdracht, ontsmetting, ventilatie en dergelijke meer. Zij houden ook de vinger aan de pols van de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten.

Naar boven

Pandemiescenario's en draaiboeken

Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau. Onderstaande webpagina's vatten alles samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario's en veiligheidsdraaiboeken:

Download je liever de volledige draaiboeken en pandemiescenario's? Je vindt ze in onderstaande overzichtstabel. De draaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's.

Let op: de pandemiescenario's en draaiboeken zijn dynamische documenten. Het is aangeraden om ze digitaal te bekijken in plaats van ze af te drukken.

  Pandemiescenario Veiligheidsdraaiboeken: leeswijzers bij de pandemiescenaro's
Basisonderwijs: gewoon en buitengewoon Pandemiescenario
Secundair onderwijs: gewoon en buitengewoon Pandemiescenario 
Fase rood    
Internaten bij basis- en secundair onderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario 
Onderwijs aan zieke kinderen en risicopatiënten bij basis- en secundair onderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario
Leerlingenvervoer buitengewoon basis- en secundair onderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario
CLB

Uitgangspunten en pandemiescenario

Volwassenenonderwijs Pandemiescenario
Deeltijds kunstonderwijs Pandemiescenario