Uitgangspunten en pandemische niveaus of fasen

Uitgangspunten

Basis- en secundair

Uitgangspunt is het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. En dat recht wordt maximaal beantwoord door les in de klas, gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling, maar echt afstandsonderwijs is louter een alternatief voor wanneer de veiligheidsvoorschriften dat vereisen.

Wanneer er over het concept 'bubbel' wordt gesproken in de pandemiescenario's en draaiboeken, is de klas de contactbubbel. Waar vereist wordt de contactbubbels te verkleinen (alleen van toepassing op secundair onderwijs), dan worden de klasgroepen gehalveerd, waardoor de leerlingen ook minder dagen naar school komen.

Aan elk pandemieniveau zijn er concrete veiligheidsmaatregelen gekoppeld. Voor elk pandemieniveau is er een veiligheidsdraaiboek uitgewerkt. De draaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's en verduidelijkt verplichtingen, maar legt er geen extra op, en geeft bijkomende adviezen die een lokale risicoanalyse kunnen ondersteunen.

Het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen beslisten om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) te latenstarten in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. Vanaf fase geel maakt elke onderwijsinstelling een lokale risicoanalyse op, op grond waarvan wordt vastgelegd onder welke voorwaarden ze geheel of gedeeltelijk open kan zijn.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje. Op aangeven van de data aangeleverd door Celeval/RAG, wordt de bestaande lokale crisiscel, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs, CLB en Agentschap Zorg en Gezondheid, samengeroepen. Zij delen het voorstel van beslissing mee aan de betrokken onderwijsminister. De onderwijsminister kan dit voorstel van beslissing goed- of afkeuren.

In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders, kan overgegaan worden tot quarantaine. Voor klasgroepen die in quarantaine moeten gaan, wordt afstandsonderwijs voorzien.

Gelet op de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en bevindingen inzake de rol van kinderen in de verspreiding van het virus en hun kwetsbaarheid, wordt het basisonderwijs in beginsel - op enkele uitzonderingen na - op gelijke voet behandeld. De belangrijkste leeftijdscesuur bevindt zich op de leeftijd van 12 jaar. Boven deze leeftijd neemt het risico op verspreiding en kwetsbaarheid toe, voor zowel leerlingen als leerkrachten, en gelden er ook andere veiligheidsvoorschriften.

Deeltijds kunstonderwijs

Voor het deeltijds kunstonderwijs (dko) spiegelen we ons afhankelijk van de leeftijd van de lerende aan de regels van het leerplicht, dan wel het volwassenenonderwijs. Als erkende vestigingsplaatsen van het dko zich op de campus van een basis- of secundaire school bevinden, maakt de preventieadviseur een risicoanalyse voor de organisatie van de wisselmomenten (o.a. vermijden van samenscholing, hygiënemaatregelen) zodat de leeractiviteiten van beide onderwijsniveaus, naargelang de fase, kunnen plaatsvinden.

Volwassenenonderwijs (CBE en CVO)

Voor cursisten van de basiseducatie (CBE) en het secundair volwassenenonderwijs (CVO) is onderwijs vaak een noodzaak vanuit economisch én maatschappelijk perspectief. Als erkende vestigingsplaatsen van het volwassenenonderwijs lokalen delen met andere onderwijsniveaus of andere diensten, maakt de preventieadviseur een risicoanalyse voor de organisatie van de gelijktijdige lesmomenten en de wisselmomenten (o.a. vermijden van samenscholing, hygiënemaatregelen) zodat de leeractiviteiten van beiden, naargelang de fase, kunnen plaatsvinden.

Hoger onderwijs

De Vlaamse universiteiten en hogescholen zullen net als de scholen van het leerplichtonderwijs werken met verschillende pandemieniveaus. Alleen in niveau groen verloopt de werking helemaal zoals in het pre-corona-tijdperk. In niveau geel, niveau oranje en niveau rood wordt het hoger onderwijs hybride: op de campus als het kan, online omdat het kan. Er wordt gestreefd naar een haalbaar evenwicht tussen afstandsonderwijs en fysieke onderwijsactiviteiten op de campus of in het werkveld. Er worden overal lokale risicoanalyses uitgevoerd. Alle instellingen respecteren in alle scenario’s de geldende veiligheidsvoorschriften rond handhygiëne, gezonde afstand, mondmaskerdracht, ontsmetting, ventilatie en dergelijke meer. Zij houden ook de vinger aan de pols van de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten.

Naar boven

Pandemische niveaus of fasen

In de pandemiescenario's worden er 4 pandemische niveaus of fasen onderscheiden:

Nul risico Groen Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.
Laag risico Geel Er is een beperkte transmissie van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan, met inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.
Matig risico Oranje Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een
context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.
Hoog risico Rood Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

Naar boven

Pandemiescenario's en draaiboeken

Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau. Onderstaande webpagina's vatten alles samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario's en veiligheidsdraaiboeken:

Download je liever de volledige draaiboeken en pandemiescenario's? Je vindt ze in onderstaande overzichtstabel. De draaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's.

Let op: de pandemiescenario's en draaiboeken zijn dynamische documenten. Het is aangeraden om ze digitaal te bekijken in plaats van ze af te drukken.

  Pandemiescenario Veiligheidsdraaiboeken: leeswijzers bij de pandemiescenaro's
Basisonderwijs: gewoon en buitengewoon Pandemiescenario
Secundair onderwijs: gewoon en buitengewoon Pandemiescenario
Internaten bij basis- en secundair onderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario 
Onderwijs aan zieke kinderen en risicopatiënten bij basis- en secundair onderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario
Leerlingenvervoer buitengewoon basis- en secundair onderwijs Uitgangspunten en pandemiescenario
CLB

Uitgangspunten en pandemiescenario

Volwassenenonderwijs Pandemiescenario
Deeltijds kunstonderwijs Pandemiescenario