Update: Aantal besmettingen op school stijgen, verlengde herfstvakantie zorgt voor time -out

 • 28 oktober 2020

De CLB’s geven tweewekelijks een stand van zaken van het aantal coronabesmettingen en quarantaines in het basis- en secundair onderwijs. Deze update brengt je op de hoogte van de aantallen voor de periode van 12 tot en met 25 oktober:

 • Personeelsleden met een besmetting: 1.612 (0,98 %)
 • Leerlingen met een besmetting: 4.964 (0,41 %)
 • Personeelsleden in quarantaine: 1.975 (1,2 %)
 • Leerlingen in quarantaine: 24.698 (2,06 %)

De cijfers (per provincie) schetsen de situatie van de voorbije 14 dagen. De cijfers in de scholen zijn aanzienlijk gestegen in vergelijking met de vorige periode. Ze evolueren in de richting van het niveau van de cijfers in de brede samenleving. Deze cijfers bevestigen dat scholen geen eilanden zijn: als de epidemie wild om zich heen slaat in de brede samenleving, dan glipt het virus ook meer en meer binnen op school.

De CLB’s stellen vanuit hun contacttracing echter weinig nieuwe clusters vast op scholen, zowel bij leraren als bij leerlingen.Mensen besmetten elkaar dus vooral buiten de school. Een nauw contact binnen de gezinscontext of het vertonen van COVID-19 symptomen zijn de voornaamste redenen om te testen.

De CLB's blijven breed beschikbaar voor contacttracing tot en met 2 november. Vanaf 3 november blijven de centra beschikbaar tijdens de normale kantooruren. De openingsuren van CLBch@t worden tijdens de herfstvakantie uitgebreid.

Contacttracing verloopt altijd volgens volgende procedure:

 • Contacttracing bij besmettingen van leerlingen én personeelsleden in het basis- en secundair onderwijs en de onderwijsinternaten gebeurt door de centra voor leerlingenbegeleiding. Dat betekent dat een CLB zowel de hoog- als laagrisicocontacten van leerlingen als personeelsleden in kaart brengt.
 • De hoog- en laagrisicocontacten bij leerlingen worden vervolgens door het CLB gecontacteerd, de hoog- en laagrisicoctontacten bij personeelsleden door de arbeidsarts.
 • Het CLB laat de onderwijsinstelling weten welke personeelsleden een hoogrisico- of laagrisicocontact zijn. De betrokken onderwijsinstelling bezorgt aan de arbeidsarts vervolgens volgende gegevens
  • Naam personeelslid
  • INSZ-nummer personeelslid
  • GSM-nummer personeelslid
  • Naam onderwijsinstelling
  • Instellingsnummer
 • De arbeidsarts contacteert daarna de hoog- en laagrisicocontacten bij de personeelsleden.

Herfstvakantie als time-out

Enerzijds laat de ruime verspreiding van het virus in de maatschappij, zich ook voelen bij personeelsleden: veel leraren zijn afwezig door ziekte of (preventieve) quarantaine. Anderzijds worden er in de maatschappij krachtige maatregelen genomen om de vicieuze cirkel van besmettingen te doorbreken. Omwille van die 2 redenen gaat ook het onderwijs in een ‘time-out’ door de herfstvakantie te verlengen tot 12 november.
De Vlaamse Overheid en het Overlegcomité roepen op om de contacten tussen mensen drastisch te beperken en alle maatregelen strikt na te leven. Als dat gebeurt, kan de herfstvakantie een reset betekenen, ook voor het onderwijs. Twaalf dagen volstaan om alle quarantaines uit te zitten, zodat de scholen hopelijk kunnen herstarten met vollere lerarenkamers en klassen. De scholen hebben de afgelopen twee maanden fantastische inspanningen geleverd om zo veilig mogelijk zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden. De CLB's hebben het door hun doorgedreven contactonderzoek mogelijk gemaakt de vinger aan de pols te houden. Bedankt hiervoor.
De time-out door middel van een verlengde herfstvakantie in het basis-, secundair, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs roept wellicht heel wat praktische vragen op over opvang, herfstscholen en taaltrajecten, internaten, registratie van leerlingen, instappende kleuters ... Je vindt het antwoord in de FAQ’s op de Onderwijswebsite. Zij worden voortdurend geüpdatet.

Corona IV-decreet

Op 28 oktober keurde het Vlaams Parlement ook het Corona IV decreet goed. Dit decreet bevat maatregelen – in verband met doorlichtingen, inschrijvingen, GOK-controles, rationalisatienormen CVO's ... – voor alle onderwijsniveaus om de organisatie van het onderwijs tijdens deze pandemie maximaal te vergemakkelijken. Je krijgt een overzicht van de maatregelen per onderwijsniveau.

Sport op school

 • De lessen lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs worden op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober -conform de beslissingen van de Vlaamse Regering - opgeschort. Zet tijdens de lessen die nu wegvallen in op het fysiek en psychisch welbevinden van je leerlingen  Er wordt onderzocht hoe de lessen LO na 11 november kunnen georganiseerd worden.
 • Aangezien de zwembaden, sluiten, kunnen de zwemlessen - zowel in het basis- als secundaire onderwijs - niet plaatsvinden.

Moet mijn school opvang organiseren op 9 en 10 november?

Vraag aan ouders dat ze hun kinderen zo veel mogelijk thuis opvangen en contact met anderen vermijden. Opvang bij grootouders en bij mensen uit risicogroepen wordt afgeraden. Voor ouders die geen opvang vinden, kan je met je lokaal bestuur onderzoeken wat de opvangmogelijkheden zijn. Onderwijspersoneel kan enkel op vrijwillige basis ingezet worden. Lees meer op de Onderwijswebsite.
De lokale kinderopvang krijgt financiering – 30 euro per dag per kind – voor de 2 extra dagen herfstvakantie. Dat besliste de Vlaamse Regering. Lokale besturen kunnen voor 9 en 10 november samenwerken met het onderwijsveld en andere partners. De opvanginitiatieven zijn er enkel voor ouders die echt geen ander alternatief hebben.

Wat na verlengde herfstvakantie?

 De situatie wordt op de voet opgevolgd: het volgende overleg tussen de onderwijsminister en de onderwijspartners zal plaatvinden op 9 november. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie gelden vanaf 12 november volgende afspraken.

Basis- en secundair onderwijs: fase oranje

 • Scholen kunnen voor 2de en/of 3de graad secundair onderwijs afstandsonderwijs aanbieden, desgevraagd in akkoord met het lokale overlegcomité en op voorwaarde dat alle leerlingen bereikt kunnen worden.
 • Beperk de aanwezigheid van personeelsleden die in verschillende scholen werken maximaal tot 2 verschillende scholen.
 • Onderwijsinspectie zal een coachende en ondersteunende rol opnemen en geen doorlichtingen laten plaatsvinden tot 31 december.

Deeltijds kunstonderwijs: fase oranje

 • Op 27 oktober nam de Vlaamse Regering in de strijd tegen het coronavirus een reeks nieuwe maatregelen. De beslissing om op 31 oktober geen fysieke lessen meer te organiseren in het deeltijds kunstonderwijs is daar een uitvloeisel van. Voor de academies is 31 oktober geen verlofdag: academies kunnen op die dag afstandsonderwijs organiseren. Als dat niet mogelijk is, kan de directeur aan de leraren andere pedagogische opdrachten geven.  Zorg ervoor dat personeelsleden en cursisten die een avondklok moeten respecteren tijdig de lessen kunnen verlaten.
 • De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november. Op 9 en 10 november bieden academies geen lessen aan, ook niet in afstandsonderwijs.
 • Het deeltijds kunstonderwijs start op 12 november op in fase oranje volgens de pandemiescenario’s en draaiboeken voor dko.

Volwassenenonderwijs: fase oranje

 • Uiterlijk vanaf vrijdag 30 oktober 18 u tot en met woensdag 11 november worden alle fysieke lessen geschorst. 30 en 31 oktober zijn geen verlofdagen maar de lessen die doorgaan op vrijdagavond 30 oktober en zaterdag 31 oktober moeten online georganiseerd worden via afstandsonderwijs. Voor personeelsleden gelden die dagen de principes van maximaal telewerk. Als dat niet mogelijk is, kan de directeur andere pedagogische opdrachten geven aan de leraren. 
 • De herfstvakantie loopt tot en met 11 november. Op maandag 9 en dinsadg 10 november – vakantiedagen – is er geen aanbod.
 • Het volwassenenonderwijs start op 12 november op in fase oranje volgens de pandemiescenario’s en draaiboeken voor CVO en CBE.
   

Hoger onderwijs: fase rood

 • Vanaf vrijdagavond 30 oktober tot en met 11 november geldt er een aaneengesloten ‘virologische time-out’: tijdens deze periode zijn enkel online activiteiten toegelaten.
 • Vanaf donderdag 12 november mogen de universiteiten en hogescholen voor de eerstejaars en tijdens de werkcolleges, practica en oefeningen (WPO) contactonderwijs organiseren.

Lees meer in de pandemiesnario's en draaiboeken voor de hogescholen en universiteiten