Update corona: 2de en 3de graad SO mag voltijds naar school - binnenlandse meerdaagse uitstappen in juni

 • 28 april 2021

Voltijds contactonderwijs opnieuw mogelijk in tweede en derde graad SO

Alle leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs kunnen vanaf 10 mei weer 100 % contactonderwijs volgen. Tot dat besluit komt minister Weyts na overleg met de virologen en de onderwijspartners. Scholen kiezen zelf of en wanneer ze overschakelen naar voltijds contactonderwijs na risicoanalyse van de preventieadviseur. Scholen zijn immers zelf het beste geplaatst om de lokale situatie en de lokale noden in te schatten.

De onderwijspartners vragen aan iedereen om prioriteit te geven aan onderwijs. Inspanningen buiten de schoolmuren maken meer mogelijk binnen de schoolmuren:

 • leerlingen worden opgeroepen om zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen;
 • leerlingen worden aangespoord om de één hobby-richtlijn te bljiven volgen. 
 • de hele samenleving wordt opgeroepen om zich nauwgezet aan alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te houden, uit solidariteit met het onderwijs.

Voorzichtigheid blijft geboden. Veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat altijd voorop. Daarnaast is er ook oog voor een werkbare organisatie. Daarom blijven deze maatregelen gelden: 

 •  maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Ga de luchtkwaliteit in de (klas)lokalen na via een CO2-meting. CO2-meters kan je aankopen via de toegekende coronamiddelen;
 • de lerarenkamer verhuist zo veel mogelijk naar buiten. Als dat niet mogelijk is, pas je de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer nauwgezet toe: draag een mondmasker, hou afstand tijdens eten of drinken en ventileer de ruimte zo veel mogelijk;
 • vergaderingen mogen enkel digitaal plaatsvinden;
 • essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden. Die inschatting maakt je school zelf;
 • de CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op basis van de richtlijnen van Sciensano. CLB-artsen kunnen in overleg met de medische experten beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen;
 • blijf ook de andere veiligheidsmaatregelen - zoals de regels wie wanneer een mondmasker draagt - nauwgezet volgen. Ook personeelsleden die al gevaccineerd zijn, blijven dat doen;

Zet bij de voltijdse terugkeer van je leerlingen maximaal in op onthaal . Blijf in gesprek gaan en heb aandacht voor hun welbevinden en dat van je personeelsleden

Extra-murosactiviteiten

 • Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn toegestaan vanaf 1 juni. Laat ze bij voorkeur zo laat mogelijk plaatsvinden.
 • Meerdaagse buitenlandse uitstappen zijn dit schooljaar niet meer toegestaan.
 • Voor daguitstappen blijven de geldende maatregelen van kracht.

Buitenschoolse activiteiten - zowel de uitstap als het vervoer - gaan door in de eigen klasgroep en na risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. 

Volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs

In het volwassenen- en het deeltijds kunstonderwijs blijven de bestaande richtlijnen van code rood voor het DKO en het VWO (CVO en CBE) van kracht.Zodra er nieuwe informatie is, ontvang je hierover informatie via de VWO en DKO. 

Preventieve testen in onderwijs

 • Leraren kunnen zich nu op een 45-tal locaties in Vlaanderen met vrijwilligers van het Rode Kruis twee keer per week preventief laten testen met sneltesten. Scholen die zelf beschikken over medisch opgeleid personeel - of niet-medisch personeel na het volgen van een opleiding en onder toezicht - kunnen sneltesten bestellen die ze op school afnemen.
 • Vanaf mei komen er pilootprojecten met zelftesten die leraren twee keer per week zelf kunnen afnemen.
 • Vervolgens komen er op grote schaal leveringen van zelftesten voor al het onderwijspersoneel.

Lees meer over preventieve testing. 

 

Registratie telewerk niet voor scholen

De federale overheid voerde een registratieplicht voor telewerk in voor werkgevers uit de private en openbare sector. Door de verplichte sluiting van de scholen vanaf eind maart en de paasvakantie moest je geen aangifte doen voor de maand april 2021

Om de scholen administratief niet te belasten, geldt er voor scholen een uitzondering voor personeelsleden die rechtstreeks door de inrichtende macht worden tewerkgesteld voor zo lang de registratieplicht geldt.