Update: perspectief voor opvang en voor heropstart dko, vwo en internaten

 • 12 mei 2020

Samen met je team werk je keihard om vanaf vrijdag opnieuw leerlingen te verwelkomen op school. Hoed af voor al die grote inspanningen! De informatie in deze update ondersteunt je daarbij.

Zo is er nu een versoepeling voor de opvang van kleuters. Je kan gerust herstarten zoals je dat van plan was, maar als het nodig of nog mogelijk is de kleutergroep afzonderlijk op te vangen, kan je de soepeler richtlijnen voor de opvang van 2,5- tot 6-jarigen toepassen.

Er is ook meer perspectief voor het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de internaten. Naast een datum voor de heropstart, zijn er specifieke richtlijnen en adviezen na overleg tussen de minister en de onderwijspartners. Ze werden gevalideerd door de GEES-werkgroep.

Verder krijg je in deze update meer info over:

 • Registratie afwezigheden
 • Aansprakelijkheid school bij besmetting
 • Maatregelen via noodbesluit Vlaamse regering 
 • Onderwijs aan leerlingen afwezig om medische reden
 • Heropstart Examencommissie

Het bestaande draaiboek voor basis- en secundair onderwijs is aangevuld met maatregelen en adviezen voor de internaten. Raadpleeg het draaiboek online. Voor dko en vwo zijn er afzonderlijke draaiboeken ontwikkeld. 

Versoepeling opvang kleuters

 • De veiligheidsvoorschriften voor de opvang van agentschap Opgroepen (Kind en Gezin) en die binnen Onderwijs weken op sommige punten van elkaar af. Daarom stemden beide beleidsdomeinen ze samen met de GEES-experten beter af, ook om de opvang veilig én doenbaar te houden. Dat resulteert in een versoepeling voor de opvang 2,5- tot 6-jarigen. Vanaf 15 mei geldt voor de kleuteropvang op school én in de buitenschoolse opvang:

  • contactbubbels mogen tot 20 kleuters omvatten
  • 1,5 m afstand houden is wenselijk, maar niet noodzakelijk
  • 4 m² per aanwezig kind is richtinggevend, maar niet verplicht.
  • een mondmasker is niet verplicht voor opvangpersoneel bij contact met de kleuters, wél met volwassenen (bv. ouders)
 • Om de heropstart van de scholen te ondersteunen zal de buitenschoolse opvang vanaf 15 mei ook opvang tijdens schooluren kunnen doen, met voorrang voor kleuters. Kinderbegeleiders kunnen de kleuters dan mee opvangen.
 • In de opvang kunnen minimaal kleuters terecht van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien én kleuters uit kwetsbare gezinnen. Lokale partners kunnen zelf beslissen de doelgroep te verruimen als er capaciteit is.
 • Heb je de capaciteit qua ruimte en personeel om kleuters apart op te vangen, dan kan je dat op basis van bovenstaande versoepelde veiligheidsvoorschriften.
 • Heb je op basis van je risicoanalyse de nodige voorbereidingen al getroffen op school of zitten kleuters en lagereschoolleerlingen vanaf 15 mei samen in de opvang volgens de eerder gecommuniceerde (strengere) veiligheidsvoorschriften? Dan kan je dat zo houden.
 • Gezinnen hebben vanaf 10 mei hun contactbubbel uitgebreid met maximaal 4 personen. Op hen kunnen gezinnen mogelijk ook een beroep doen voor de opvang, als ze niet tot de risicogroep behoren. Dat kan je aan ouders suggereren in je communicatie.

Heropstart deeltijds kunstonderwijs

 • De academies voor deeltijds kunstonderwijs kunnen hun werking opnieuw opstarten via een-op-eenonderwijs. Dat gebeurt gefaseerd, voor een beperkt aantal leerlingen, en enkel als dat voldoende veilig kan:

  • Vanaf 25 mei: leerlingen die komend schooljaar willen doorstromen naar het hoger kunstonderwijs.
  • Vanaf 8 juni: leerlingen voor wie contactonderwijs cruciaal is.
 • Vanaf 2 juni krijgen leerlingen die thuis niet beschikken over het nodige materiaal de kans om na afspraak, individueel en zonder begeleiding, te werken/studeren in de academie.
 • Academies zetten dus grotendeels hun afstandsonderwijs verder. Ook voor de evaluatie luidt het advies dat ze gebruik maken van alternatieve evaluatievormen zonder fysiek contact.

De dko-instellingen krijgen een gerichte mail met meer info. Raadpleeg ook het aparte draaiboek voor dko.

Heropstart volwassenenonderwijs

 • Vanaf maandag 18 mei kunnen cursisten met bijkomende ondersteuningsnoden individueel en op afspraak terecht in de centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie. Uiteraard enkel als dat op een voldoende veilige manier kan.
 • Vanaf 18 mei kunnen ook de geschorste stages terug opstarten volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.
 • Vanaf 1 juni kan het volwassenenonderwijs gefaseerd opnieuw opstarten, mits dat veilig kan. Het gaat enkel om:
  • lessen en evaluatie voor cursisten die kunnen afstuderen in bepaalde beroepsopleidingen en cursisten van de basismodules Nederlands tweede taal
  • fysieke evaluatie voor cursisten bij wie dat op afstand onmogelijk is
 • Voor alle andere opleidingen in het volwassenenonderwijs is er geen heropstart van de fysieke lessen in het huidige schooljaar en blijft afstandsonderwijs de norm.

De cvo en cbe krijgen meer info via de nieuwsbrief vwo. Vragen van centra krijgen een antwoord op de website onderwijs vlaanderen. Raadpleeg ook het aparte draaiboek voor vwo.

Heropstart internaten

 • In heel wat internaten verblijven kinderen van verschillende scholen. Velen gaan elk weekend naar huis. Daarom is het risico op besmetting enerzijds hoger. Anderzijds hebben internaten een belangrijke sociale functie voor veel kinderen en hun families en is het belangrijk om daar zo veel mogelijk een thuisvervangende sfeer te behouden. De GEES-werkgroep vraagt daarom om contactbubbels zo veel mogelijk te respecteren, ze te beperken tot maximaal 10 internen (bij voorkeur van dezelfde school) en zeer alert te zijn voor het ontstaan van nieuwe ziektehaarden.
 • Een veilige heropstart in internaten vergt dus een strikte opvolging van de verschillende veiligheidsinstructies bij ziekte en besmetting. Bekijk ook nauwkeurig de aanvulling voor internaten in het draaiboek en maak een lokale risicoanalyse. Laat in de eerste plaats de meest kwetsbare kinderen en jongeren terugkeren naar het internaat.

De internaten krijgen een gerichte mail met meer info. Raadpleeg ook de aanvulling voor internaten in het draaiboek.

Heropstart Examencommissie

 • De Examencommissie heropent het examencentrum op dinsdag 26 mei.
 • Kandidaten kunnen hun examen niet afleggen op het geplande moment, maar krijgen een nieuwe datum om het veilig in te halen vóór 15 augustus. Het examencentrum blijft daartoe de hele zomer open en organiseert 3 sessies per dag met telkens 90 leerlingen.
 • Pas na 15 augustus zijn er weer infosessies en kunnen nieuwe kandidaten zich inschrijven.

Alle informatie over de coronamaatregelen van de Examencommissie vind je op haar website. Kandidaten krijgen via het kandidatenplatform info op maat over de nieuwe examenplanning.

Heropstart onderwijs aan zieke kinderen

Het draaiboek voor de heropstart van de lessen is aangevuld specifiek voor onderwijs aan kinderen die afwezig zijn om een medische reden. Concreet gaat het om richtlijnen en suggesties over de heropstart van onderwijs dat niet op (de thuis)school plaatsvindt, maar wel via:

 • Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH);
 • Synchroon internetonderwijs (SIO, Bednet);
 • Type 5-scholen;
 • Diensten Met OnderwijsBehoeften (DMOB, K-diensten);
 • Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH).

Raadpleeg het luik 'Onderwijs aan zieke kinderen en Permanent Onderwijs Aan Huis' in het draaiboek.

Registratie afwezigheden

 • Vanaf 15 mei start je opnieuw met de registratie van je leerlingen, bij voorkeur dagelijks. Die informatie laat AGODI toe:

  • Op te volgen hoeveel leerlingen hoeveel dagen per week aanwezig zijn. Dat helpt het effect van de fysieke aanwezigheid (en de bijbehorende mobiliteit) op de evolutie van het coronavirus in te schatten en te evalueren.
  • De evolutie van de afwezigheden door ziekte (code Z) bij de leerlingen op te volgen.
 • Er zijn tijdelijk 2 nieuwe codes: N (leerling aanwezig in de opvang op school) en X (leerling is niet op school en wordt niet op school verwacht). Ze zijn beschikbaar in je schooladministratiepakket, zodra de softwareleveranciers de aanpassingen doorvoeren. 
 • Leerlingen die niet naar school komen omdat hun ouders en/of zij zelf bang zijn, kan je wettigen met code P. Zo kan je het CLB, interne leerlingenbegeleiding of zorgcoördinator inschakelen en angstgevoelens bespreekbaar maken. Gebruik in deze context best dus geen code B, zodat je kwetsbare leerlingen niet extra treft door het mogelijke verlies van hun schooltoelage.

Lees meer in de nieuwe omzendbrief NO/2020/01.

Aansprakelijkheid bij besmetting corona

Als je schoolbestuur en -team zich maximaal aan de voorschriften van de Veiligheidsraad en het Onderwijsministerie proberen te houden, kan je in principe niet aansprakelijk gesteld worden voor de besmetting van een leerling of personeelslid met het coronavirus. Lees meer.

Bijkomende coronamaatregelen

Door de coronacrisis is het nodig aanpassingen aan de onderwijsregelgeving te voorzien. Die zijn doorgevoerd via een noodbesluit, dat afgelopen vrijdag werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

VOOR BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

 • Er komt een bijkomende werkingstoelage voor ICT voor de kosten die scholen maakten naar aanleiding van de coronacrisis.
 • In het schooljaar 2020-2021 zijn attestwijzigingen mogelijk zodat leerlingen die verkeerd georiënteerd blijken naar een ander type of opleidingsvorm kunnen overgaan.
 • Scholen kunnen hetzelfde inschrijvingsregister en model van niet-gerealiseerde inschrijving blijven gebruiken voor inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022.
 • Als de klassenraad dat zo beslist en de ouders gaan akkoord, kunnen leerlingen die aan het einde van het schooljaar 2019-2020 geen getuigschrift basisonderwijs halen, toch toegelaten worden tot de A-stroom. Wie wel een getuigschrift haalt, kan toch naar de B-stroom.

ENKEL VOOR BASISONDERWIJS

 • De examenscholen kunnen examens voor het getuigschrift basisonderwijs inrichten en het getuigschrift uitreiken tot eind augustus 2020.

ENKEL VOOR SECUNDAIR ONDERWIJS

 • De delibererende klassenraad kan in het gewoon secundair zijn beslissing opschuiven naar 7 juli, mits dat vooraf overlegd is met de bevoegde lokale personeelsvertegenwoordiging.
 • Het kan zijn dat de praktijkgerichte component buiten de school van een opleiding niet voor elke leerling ingevuld raakt. Daarom zijn uitzonderingsmaatregelen voorzien rond de geïntegreerde proef (GIP)/kwalificatieproef en stages.
 • De toelatingsexamens arts en tandarts zijn verdaagd naar 25-26 augustus 2020. Deelnemers krijgen hun resultaat op 4 september.

Lees meer over deze noodmaatregelen.