Vakantieregeling van je personeel in het GO!

Waar gaat het over?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina's voor onderwijspersoneel over de vakantieregeling van het:

Voor de andere groepen personeelsleden van het GO! bestaan geen wettelijk vastgelegde bepalingen. Zij vinden hun vakantieregeling terug in het arbeidsreglement.

Naar boven

Wat moet je doen?

Voor de administratief medewerkers en het administratief personeel

De regeling voor de administratief medewerkers en het administratief personeel geldt voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, in alle onderwijsnetten.

Vind wat je moet doen op de pagina Vakantieregeling van je administratief medewerkers en administratief personeel.

Naar boven

Voor het paramedisch personeel

 • Je kan je personeelsleden verplichten om tijdens de jaarlijkse vakantie een aantal werkdagen te presteren: maximaal 3 'prestatiedagen' voor een voltijds personeelslid, pro rata verminderd voor wie deeltijds werkt.
 • Als je dat doet, leg dan elk jaar het aantal prestatiedagen tijdens de vakanties vast en de verdeling ervan over de verschillende vakanties. Regel het zo dat je personeelsleden in de zomervakantie een ononderbroken vakantie van 5 weken hebben.
  De prestatiedagen worden altijd beschouwd als volledige dagen.   
 • Leg de regeling ter onderhandeling voor aan het bevoegde onderhandelingscomité.
 • Deel de regeling voor de aanvang van het schooljaar mee aan de betrokken personeelsleden.

Lees meer in de omzendbrief vakantieregeling paramedisch personeel gemeenschapsonderwijs.

Naar boven

Voor het personeel van de kinderdagverblijven van het GO! Brussel

 • Laat je personeelsleden de periode van 15 juli tot 15 augustus volledig als vakantie opnemen.
 • Sta de rest van de 35 vakantiedagen toe (en vervangende vakantiedagen als het personeelslid gewerkt heeft op een feestdag), rekening houdend met de behoeften van de dienst. 4 dagen daarvan zijn volledig vrij te nemen.
 • Bereken de extra dagen vakantie voor de personeelsleden ouder dan 55.
 • Bereken de vermindering van vakantiedagen voor personeelsleden die geen volledig jaar werken: bij indiensttreding of pensioen in de loop van het jaar, of bij deeltijdse prestaties.
  Het aantal berekende vakantiedagen bedraagt altijd een halve of volledige dag. Rond het aantal af tot op de hogere halve dag.
 • Sta in uitzonderlijke gevallen een overdracht van hoogstens 5 vakantiedagen toe naar het volgende jaar. Zorg ervoor dat je personeelsleden die dagen opnemen vóór het einde van de paasvakantie.

Lees meer in het besluit van de Vlaamse Regering - jaarlijkse vakantie personeel kinderdagverblijven gemeenschapsonderwijs in Brussel.

Naar boven

Voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel

 • Maak een vakantieplan waarin je de vakanties zo over het kalenderjaar spreidt dat je de goede werking van je instelling verzekert. Tussen  1 juli en 31 augustus moeten je personeelsleden 20 opeenvolgende werkdagen opnemen.
  De 15 resterende verlofdagen kunnen zij vrij opnemen: 4 dagen volledig vrij, de 11 andere dagen rekening houdend met het belang van de dienst.
 • Onderhandel dit plan in januari in het bevoegde onderhandelingscomité.
 • Bereken de vermindering van vakantiedagen voor personeelsleden die geen volledig jaar werken: bij indiensttreding of ambtsneerlegging in de loop van het jaar, of bij bepaalde (onbetaalde) verloven, afwezigheden of terbeschikkingstellingen. Rond daarbij af naar de hogere halve vakantiedag.
 • Het college van directeurs kan in uitzonderlijke gevallen een overdracht van hoogstens 5 vakantiedagen naar het volgende jaar toestaan. Zorg ervoor dat je personeelsleden die dagen opnemen voor het einde van de paasvakantie.
 • Je personeelsleden hebben recht op de wettelijke, decretale en reglementaire feestdagen. Van 27 december tot en met 31 december hebben zij vakantie als compensatie van feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag.

Meer informatie en voorbeelden van berekening vind je in de omzendbrief jaarlijkse vakantie meesters-, vak- en dienstpersoneel.

Naar boven

Voor de andere personeelscategorieën

De vakanties zijn niet wettelijk geregeld voor de andere personeelscategorieën in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, zoals:

 • Het onderwijzend personeel
 • Het medisch, sociaal en orthopedagogisch personeel
 • De zorg- en ICT-coördinatoren in het basisonderwijs

Werk voor hen een vakantieregeling uit en leg die ter onderhandeling voor aan het bevoegde onderhandelingscomité. Neem de regeling daarna op in je arbeidsreglement en deel ze mee aan je personeel.

Naar boven