Vaste benoeming van je personeel

Wat is het?

Een vaste benoeming kent een aantal rechten en plichten toe aan je personeelslid. Het geeft je personeelslid recht op werkzekerheid, vaste verloning en een aantal verlofstelsels.

Je vindt de rechten en voordelen, maar ook de draagwijdte en voorwaarden van de vaste benoeming op de pagina’s voor onderwijspersoneel.

Op de pagina over plichten van je personeel lees je meer over de verplichtingen die je personeelsleden aanvaarden bij een vaste benoeming.

In welke betrekkingen vast benoemen?

 • Niet toegewezen door reaffectatie of wedertewerkstelling
 • Niet toegewezen door affectatie of mutatie
 • Vacant op 15 oktober na vacantverklaring op 15 november

Welke betrekkingen al dan niet in aanmerking komen voor een vaste benoeming, vind je per onderwijsniveau in de omzendbrief vaste benoeming.

Naar boven

Vaste benoeming via tijdelijk andere opdracht (TAO)

Je personeelslid dat via een verlof TAO de tijdelijk andere opdracht uitvoert:

 • Moet niet voldoen aan de TADD-voorwaarde
 • Moet wel voldoen aan de overige benoemingsvoorwaarden
 • Moet beschikken over 690 dagen dienstanciënniteit, waarvan 360 in het ambt van benoeming

Je kan alleen benoemen voor het volume van de tijdelijk andere opdracht op de vooravond van de vaste benoeming (31 december).

Vacantverklaring en ingangsdata

Wervingsambten

Openbare vacantverklaring voor 15 november:

 • Op basis van de personeelsformatie van 15 oktober
 • Aan alle personeelsleden van het school- of centrumbestuur en voor het gemeenschapsonderwijs de scholengemeenschap
 • De vaste benoeming gaat in op 1 januari

De vacantverklaring is niet verplicht voor betrekkingen die je volgens de voorrangsregeling toekent aan personeelsleden van 55 jaar of ouder.

Selectie- en bevorderingsambten

Gemeenschapsonderwijs:

Voordat een personeelslid van het gemeenschapsonderwijs vastbenoemd kan worden in een selectie- of bevorderingsambt, moet het in de betrekking van dat ambt een proeftijd van 12 maanden doorlopen. Lees er alles over op de pagina over proeftijd in het gemeenschapsonderwijs.

 • Ten minste eenmaal per jaar bekendmaking vacant verklaarde betrekkingen voor proeftijd en vaste benoeming
 • Proeftijd kan elke 1ste dag van de maand ingaan
 • Vaste benoeming volgt op het einde van de proeftijd

Gesubsidieerd onderwijs:

 • Geen vacantverklaring nodig
 • Vaste benoeming kan elke 1ste dag van de maand ingaan

Naar boven

Voorwaarden en voorrang

Je vindt de voorwaarden voor een vaste benoeming op de pagina’s voor onderwijspersoneel.

Bij de toekenning van een vaste benoeming houd je rekening met kandidaten die zich op voorrang kunnen beroepen. Je vindt de volgorde op de pagina voor onderwijspersoneel.

Hoe melden?

 • Meld de vaste benoeming aan je werkstation binnen de 3 maanden na de ingangsdatum met een RL-1 (opdrachtenpakket) en ATO 4.
 • Toelating tot de proeftijd meld je met een RL-1 en ATO 3.
 • Een vaste benoeming van ondersteunend personeel in het kader van een bevordering tot een hogere salarisschaal in hetzelfde ambt meld je binnen de 12 maanden met een RL-1 en ATO 4.

Bezorg het uittreksel uit het strafregister aan je werkstation. Je doet dat bij voorkeur als een pdf naar documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be. Je kan ook een kopie per post naar het werkstation versturen. Vermeld altijd het stamnummer van je personeelslid.

Als je bij de eerste indiensttreding van je personeelslid al een uittreksel uit het strafregister naar je werkstation stuurde, hoef je dat niet opnieuw te doen. Zorg er wel voor dat je school over een recent uittreksel beschikt dat niet ouder is dan 1 jaar.

Naar boven

 

Extra informatie

Voorbeelden

Voorbeelden vind je in de omzendbrief vaste benoeming.

Verwante pagina’s

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.