Vaste benoeming van je personeel in een centrum voor basiseducatie

Wat is het?

Een vaste benoeming kent een aantal rechten en plichten toe aan je personeelslid. Het geeft je personeelslid recht op werkzekerheid, verloning en een aantal verlofstelsels.

Je vindt de rechten en voordelen, maar ook de draagwijdte en voorwaarden van de vaste benoeming op de pagina’s voor onderwijspersoneel over vaste benoeming.

Naar boven

Vaste benoeming via tijdelijk andere opdracht

Je personeelslid dat via een verlof tijdelijk andere opdracht in je centrum werkt:

  • Moet voldoen aan de andere benoemingsvoorwaarden
  • Moet op 31 augustus voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming minstens 24 maanden dienstanciënniteit hebben binnen een periode van maximaal 36 maanden in het centrum voor basiseducatie in het ambt in kwestie

Je kan het personeelslid alleen benoemen voor het volume van de tijdelijk andere opdracht die hij op 31 december uitoefent. Van dat volume kan je alleen afwijken als er onvoldoende organieke betrekkingen zijn in het centrum, of als het benoemingspercentage van 90% zou worden overschreden.

Naar boven

Vacantverklaring en ingangsdatum

Het centrumbestuur deelt uiterlijk op 15 oktober alle vacante betrekkingen mee aan alle personeelsleden. Het centrumbestuur mag maximaal 90 % van de organieke VTE en 90 % van de decretale puntenenveloppe die het op 15 september toegekend krijgt, gebruiken voor vastbenoemde personeelsleden.

De vaste benoeming gaat in op 1 januari.

Naar boven

Dienstanciënniteit bepaalt volgorde

Bij de toekenning van een vaste benoeming houd je rekening met de rangorde die het centrumbestuur opstelt. De dienstanciënniteit bepaalt de volgorde waarin personeelsleden benoemd worden.

Naar boven

Hoe melden?

Elektronisch melden

  • Meld de vaste benoeming aan je werkstation binnen de 3 maanden na de ingangsdatum met een RL-1 (opdrachtenpakket) en ATO 4.
  • Een vaste benoeming van ondersteunend personeel in het kader van een bevordering tot een hogere salarisschaal in hetzelfde ambt meld je binnen de 12 maanden met een RL-1 en ATO 4.

Uittreksel strafregister bezorgen

Bezorg een uittreksel uit het strafregister van je personeelslid aan je werkstation. Je doet dat bij voorkeur als een pdf naar documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be. Je kan ook een kopie per post naar het werkstation versturen. Vermeld altijd het stamnummer van je personeelslid.

Als je bij de eerste indiensttreding van je personeelslid al een uittreksel uit het strafregister naar je werkstation stuurde, hoef je dat niet opnieuw te doen. Zorg er wel voor dat je centrum over een recent uittreksel beschikt dat niet ouder is dan 1 jaar.

Naar boven

Einde van de vaste benoeming

Je kan een vast benoemd personeelslid ontslaan om dringende reden of ten gevolge van twee opeenvolgende evaluaties met eindconclusie onvoldoende of drie definitieve in een loopbaan mits het geven van een opzegtermijn. De opzegtermijn vindt je in de omzendbrief statuut personeelsleden basiseducatie.

Een personeelslid dat vast benoemd is, kan vrij­willig zijn vaste benoeming beëindigen. Een gedeeltelijke ambtsneerlegging is mogelijk, maar het personeelslid moet ten minste nog een halftijdse vast benoemde opdracht blijven uitoefenen.

Het personeelslid neemt een opzegtermijn in acht rekening houdende met de dienstanciënniteit.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina

Voor onderwijspersoneel