Verkoop en reclame

 

Verkoop

Een school mag geen handelsactiviteiten uitoefenen alleen om het schoolbestuur of personen die bij het onderwijs zijn betrokken te verrijken.

Een school mag wel een beperkte winst nastreven om haar werking te bekostigen, net zoals een vereniging zonder winstoogmerk. Die handelsactiviteiten moeten passen in de normale dienstverlening aan de leerlingen of in de afwerking van het leerprogramma.

Voorbeelden:

 • Verkoop van schooluniformen, gymkledij en schoolbenodigdheden (als een school er wettelijk een bijdrage mag voor vragen)
 • Verkoop van drankjes, versnaperingen en maaltijden aan de leerlingen voor een redelijke prijs
 • Verkoop van wafels, truffels ... om een schoolreis te bekostigen
 • Verkoop van drankjes, versnaperingen en maaltijden tijdens een schoolfeest of opendeurdag

Naar boven

Reclame en sponsoring

Scholen die reclame en sponsoring toestaan, moeten zich aan een aantal regels houden:

 • Verplichte activiteiten of leermiddelen moeten vrij blijven van reclame:
  • Er mag  geen reclame in hand- en werkboeken, de agenda, het klaslokaal of de turnzaal
  • In de refter mag dat wel, als die niet voor verplichte activiteiten gebruikt wordt
  • Een logo of naam van een merk of bedrijf op didactisch materiaal (handboek, computer ...) is geen uitdrukkelijke reclameboodschap
    
 • Van niet-verplichte activiteiten, zoals meerdaagse schoolreizen of bosklassen,  mag een school vermelden dat zij die dankzij een persoon, bedrijf of vereniging gratis of tegen een lagere  prijs kan aanbieden.
   
 • Reclame en sponsoring:
  • Moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school
  • Moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen
  • Mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Zo kan het feit dat een computerbedrijf een school sponsort, de school er niet toe verplichten om computers van dat bedrijf aan te kopen.

Naar boven

Afspraken: schoolraad en schoolreglement

Elke school maakt binnen de schoolraad concrete afspraken over deze algemene principes, en moet die via het schoolreglement aan de ouders bekendmaken.

Vraag of klacht

Bij de Commissie zorgvuldig bestuur kan je een vraag stellen of een klacht indienen over sponsoring, reclame of handelsactiviteiten.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's