Verlof tijdelijk andere opdracht

Wat is het?

Een verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) neem je als je tijdelijk wordt belast met een opdracht waarvoor je niet vastbenoemd bent of waarin geen vaste benoeming mogelijk is.

Het kan gaan om een opdracht in een wervings-, selectie- of bevorderingambt.

Je kan ten aanzien van die opdracht via TAO geen voorrangsrechten doen gelden.

De personeelsleden van een centrum voor basiseducatie kunnen sinds 1 januari 2018 verlof tijdelijk andere opdracht opnemen.

Ook de personeelsleden van de andere onderwijsniveaus kunnen vanaf 1 januari 2018 via het verlof tijdelijke andere opdracht een andere opdracht opnemen in een centrum voor basiseducatie.

Recht of plicht?

Dit verlof is noch een recht, noch een plicht. Het kan enkel met instemming van:

 • Jou
 • Het school- of centrumbestuur  waar je vastbenoemd bent
 • Het school- of centrumbestuur  waar je tijdelijk in een TAO wordt aangesteld

Voorwaarden

 • Je bent vast benoemd
 • Je fungeert in hoofdambt
 • Je voldoet aan de aanstellingsvoorwaarden voor de TAO.  Zo heb je het bekwaamheidsbewijs dat toegang geeft tot het ambt van de TAO
 • Als je ter beschikking gesteld bent wegens ontstentenis van betrekking, moet je gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn vóór je een verlof TAO kan krijgen

Naar boven

Gevolgen

Administratieve toestand

Tijdens je verlof TAO ben je in dienstactiviteit. Je blijft titularis van de betrekking waarin je vastbenoemd bent.

Tijdens je TAO word je als tijdelijke beschouwd, behalve voor:

 • Bevallingsverlof, verlof wegens bedreiging door beroepsziekte en verlof moederschapsbescherming
 • Verlof wegens ziekte of gebrekkigheid
 • Arbeidsongevallen
 • Ongevallen op de weg van en naar het werk
 • De toekenning van een begrafenisvergoeding
 • Beroepsziekten
 • De anciënniteit voor het bepalen van het recht op verlof wegens ziekte of gebrekkigheid

Als je een verlof TAO neemt naar het hoger onderwijs of naar de inspectie, word je voor alle aspecten als tijdelijke beschouwd.

Salaris

Er zijn 3 mogelijkheden, naargelang het salaris van je vastbenoemde opdracht gelijk, lager of hoger is dan het salaris van je werkelijke (tijdelijk andere) opdracht:

 • Het salaris van je werkelijke opdracht = het salaris van je vastbenoemde opdracht: je behoudt hetzelfde salaris.
 • Het salaris van je werkelijke opdracht is lager dan het salaris van je vastbenoemde opdracht: je ontvangt het lagere salaris van je werkelijke opdracht.
 • Het salaris van je werkelijke opdracht is hoger dan het salaris van je vastbenoemde opdracht: je behoudt je salaris, maar je ontvangt daarnaast nog een toelage.

Als je een verlof TAO neemt naar het hoger onderwijs of naar de inspectie, word je volledig als tijdelijke bezoldigd.

Anciënniteit

Een TAO telt volledig mee voor je geldelijke, de sociale en de dienstanciënniteit.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Volume

Het volume (het aantal uren) van je verlof stemt overeen met het volume van de TAO. Indien nodig wordt afgerond naar de lagere eenheid.  Het volume van je verlof is met andere woorden gelijk of kleiner dan het volume van de TAO.

Naar boven

Begin-duur-einde

Begin en duur

Er is geen verplichte begin- of einddatum. De duur van je verlof is gelijk aan de duur van de TAO.

Einde

Je verlof TAO eindigt:

 • Uiterlijk op 31 augustus
 • Bij de terugkeer van de titularis van de betrekking
 • Bij de aanstelling van een ander personeelslid bij wijze van reaffectatie, wedertewerkstelling, mutatie of vaste benoeming in de betrekking
 • Bij ontslag in de TAO

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je schoolbestuur bepaalt de vorm en de termijn van je verlofaanvraag.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Contact