Volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Wat is het?

Bij een volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand zet je je loopbaan stop om voor een gezins- of familielid tot de tweede graad te zorgen. Je oefent geen enkele opdracht meer uit, ook niet in het hoger onderwijs.

Recht of gunst

De volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand is een absoluut recht als je aan de voorwaarden voldoet.

De flexibele opname per week is een gunst. 

Naar boven

Voorwaarden

Alle personeelscategorieën, van alle netten, onderwijsniveaus en onderwijsvormen kunnen een volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand nemen.

Het maakt niet uit of je vastbenoemd, tijdelijk of contractueel bent.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Bezoldiging

Je krijgt geen salaris.

Als tijdelijk personeelslid krijg je geen uitgestelde bezoldiging.

Je heb wel recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Anciënniteit

De volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand telt mee voor je geldelijke, de sociale en de dienstanciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitvoeren. Maar er zijn wel uitzonderingen, binnen en buiten het onderwijs.

Uitzonderingen binnen het onderwijs

Overwerk dat, of een bijbetrekking die je binnen het onderwijs al deed, mag je blijven verder doen, maar er zijn wel voorwaarden:

 • Je moet dat overwerk of die bijbetrekking ononderbroken uitgeoefend hebben gedurende ten minste 3 aaneensluitende maanden voorafgaand aan je loopbaanonderbreking.

 • Je mag dat overwerk of die bijbetrekking niet wijzigen terwijl je loopbaanonderbreking loopt.

Uitzonderingen buiten het onderwijs

Je mag je loopbaanonderbreking voor medische bijstand cumuleren met:

 • Een politiek mandaat

 • Een overlevingspensioen

 • Een zelfstandige activiteit die maximaal 1 jaar duurt

Als je al een activiteit als loontrekkende had buiten het onderwijs, mag je die tijdens je loopbaanonderbreking voor medische bijstand blijven doen als:

 • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking samen met je opdracht in het onderwijs uitvoerde

 • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking

 • De omvang van die activiteit niet groter is, in volume, dan je prestaties in het onderwijs vóór je loopbaanonderbreking

 • Je die loontrekkende activiteit niet begon tijdens een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Meer informatie vind je ook in de omzendbrief loopbaanonderbreking medische bijstand: gevolgen voor het pensioen.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

De volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand start op de eerste dag van de week volgend op je mededeling aan je school- of centrumbestuur.
Het kan ook op een vroeger tijdstip als je school- of centrumbestuur daarmee akkoord gaat.

Duur

Je kan een volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand nemen voor periodes van 1 tot 3 maanden, met een maximum van 12 maanden per patiënt.
Die periodes moeten niet op elkaar aansluiten, en ze moeten ook geen volledige maanden omvatten.

Er zijn 2 gevallen waarvoor specifieke regels gelden:

 • Medische bijstand voor een gehospitaliseerd kind.
  Dit verlof kan je krijgen voor de verzorging van je eigen kind als het in een ziekenhuis verblijft. Het wordt toegekend voor 1 week, en kan verlengd worden met 1 bijkomende week. Je neemt het op tijdens of onmiddellijk na de hospitalisatie van je kind.

 • Medische bijstand voor een alleenstaand personeelslid met een zwaar ziek kind.
  Als je alleenstaand bent en een zwaar ziek kind hebt van hoogstens 16 jaar, wordt de maximumduur van de loopbaanonderbreking voor medische bijstand verhoogd tot 24 maanden volledige loopbaanonderbreking per patiënt.

Als je de maximumduur wil verlengen, moet je een door je gemeente afgeleverd bewijs van samenstelling van je gezin bij je aanvraag voegen.

Vanaf 1 september 2020 is het mogelijk om de volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand op te nemen in een periode van een week, twee weken of drie weken. Daarvoor is de toestemming van het bevoegd bestuur nodig.

Als een periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen voor een herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of tijdens diezelfde vakantie, en het personeelslid neemt een nieuwe periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand tijdens die vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie, dan wordt de tussenliggende vakantieperiode vanaf 1 september 2017 beschouwd als een afwezigheid voor verminderde prestaties.

Einde

Je volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand eindigt:

 • Als de periode die je opgenomen hebt, voorbij is

 • Op 31 augustus van het schooljaar waarin je 65 jaar wordt

 • Van rechtswege:

  • Als je met pensioen gaat

  • Als je een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen opneemt

  • Als je je bonus opneemt

Als tijdelijk personeelslid bent eindigt de loopbaanonderbreking ook als je aanstelling eindigt.

Voortijdige beëindiging

Je kan dit verlofstelsel vervroegd stopzetten, om volgende redenen:

 • Om ‘uitzonderlijke redenen’, als je school- of centrumbestuur akkoord gaat

 • Als de persoon aan wie je medische bijstand verleent voor het einde van je verlof overlijdt; je school- of centrumbestuur moet met de beëindiging akkoord gaan

Naar boven

Hoe aanvragen?

Een volledige loopbaanonderbreking voor medische bijstand vraag je aan bij je school- of centrumbestuur.

Uitzondering: inspecteurs en gedetacheerde personeelsleden van de afdeling Projecten EVC-Curriculum-Kwalificaties bij de Vlaamse overheid doen hun aanvraag bij de Vlaamse Regering.

De volledige aanvraagprocedure en eventuele weigeringsgronden vind je in de omzendbrief loopbaanonderbreking medische bijstand: procedure.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving

Contact