Volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

Wat is het?

Bij een volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen zet je je loopbaan stop om palliatieve zorgen aan een persoon – al dan niet een familielid - te verlenen.

Je oefent geen enkele opdracht meer uit, ook niet in het hoger onderwijs.

Recht of gunst

De volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen is een absoluut recht als je aan de voorwaarden voldoet.

Naar boven

Voorwaarden

Wie kan het nemen?

Alle personeelscategorieën kunnen een volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen nemen. Het maakt niet uit of je  vastbenoemd, tijdelijk of contractueel bent.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Bezoldiging

Je krijgt geen salaris. Als tijdelijk personeelslid krijg je geen uitgestelde bezoldiging.

Je heb wel recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Anciënniteit

De volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen telt mee voor je geldelijke, de sociale en de dienstanciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen. Maar er zijn wel uitzonderingen, binnen en buiten het onderwijs.

Uitzonderingen buiten het onderwijs

Je mag je loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen cumuleren met:

 • Een politiek mandaat

 • Een overlevingspensioen

 • Een zelfstandige activiteit die maximaal 1 jaar duurt

Als je al een activiteit als loontrekkende had buiten het onderwijs, mag je die tijdens je loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen blijven doen als:

 • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking uitoefende samen met je opdracht in het onderwijs

 • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking

 • De omvang van die activiteit niet groter is, in volume, dan je prestaties in het onderwijs vóór je loopbaanonderbreking

 • Je die loontrekkende activiteit niet begon terwijl je ter beschikking gesteld was wegens persoonlijke aangelegenheden

Uitzonderingen binnen het onderwijs

Overwerk dat, of een bijbetrekking die je binnen het onderwijs al deed, mag je blijven uitoefenen, maar er zijn wel voorwaarden:

 • Je moet dat overwerk of die bijbetrekking ten minste 3 aaneensluitende maanden voorafgaand aan je loopbaanonderbreking ononderbroken uitgeoefend hebben

 • Je mag dat overwerk of die bijbetrekking niet wijzigen zolang je loopbaanonderbreking loopt

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Meer informatie vind je ook in de omzendbrief loopbaanonderbreking palliatieve zorgen: gevolgen voor het pensioen.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

De volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen start op de 1ste dag van de week volgend op jouw mededeling ervan aan je school- of centrumbestuur.
Het kan ook op een vroeger tijdstip als je school- of centrumbestuur daarmee akkoord gaat.

Duur

Je kan een volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen 1 maand nemen, en je kan die 2 keer met 1 maand verlengen. Je kan dit verlofstelsel dus voor maximaal 3 maanden nemen.

Einde

Je volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen eindigt als de periode die je opgenomen hebt, voorbij is.

Als je een tijdelijk personeelslid bent, eindigt de loopbaanonderbreking ook als je aanstelling eindigt.

Voortijdige beëindiging

Je kan dit verlofstelsel vervroegd stopzetten, om volgende redenen:

 • Om ‘uitzonderlijke redenen’, met het akkoord van je school- of centrumbestuur én de gemachtigde van de Vlaamse minister van Onderwijs

 • Als de persoon voor wie je zorgt vóór het einde van je verlof sterft. Je school- of centrumbestuur moet met de beëindiging akkoord gaan.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Een volledige loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen vraag je aan bij je school- of centrumbestuur.

Uitzondering: inspecteurs en gedetacheerde personeelsleden van de afdeling Projecten EVC-Curriculum-Kwalificaties richten hun vraag aan de Vlaamse Regering.

De volledige aanvraagprocedure en eventuele weigeringsgronden vind je in de omzendbrief loopbaanonderbreking palliatieve zorgen: procedure.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Websites

Regelgeving

Contact