Werkwijze voor ondersteuning type 2, 4, 6, 7


Deze werkwijze geldt tot 1 september 2021. Ondertussen wordt een nieuwe regeling voorbereid: Naar een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften


Voor wie?

Voor kinderen ingeschreven in een school gewoon onderwijs met:

 • Een verstandelijke beperking (type 2)
 • Een motorische beperking (type 4)
 • Een visuele beperking (type 6)
 • Een auditieve beperking of spraak- of taalontwikkelingsstoornis (type 7)

Naar boven

Wat is er nieuw vanaf september 2019?

Scholen gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen samen extra onderwijskundige en paramedische ondersteuning, zoals kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, organiseren.

Van waar komen de middelen?

 • Leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7 in het gewoon onderwijs genereren evenveel omkaderingseenheden en werkingsmiddelen als leerlingen met eenzelfde verslag in het buitengewoon onderwijs
 • Leerlingen met een gemotiveerd verslag type 2, 4, 6 of 7 genereren per type een bepaald aantal omkaderingseenheden en werkingsmiddelen

Lees meer over het verschil tussen verslagen en gemotiveerde verslagen.

De school gewoon onderwijs brengt, samen met het CLB en de ouders, de ondersteuningsnoden en -vragen van de leerlingen, leerkrachten en het team, in kaart. De school gewoon onderwijs en de ondersteunende school buitengewoon onderwijs kijken dan samen hoe ze op die vragen en noden gaan inspelen.
 

Wat met verslagen vóór start M-decreet?

Leerlingen met een inschrijvingsverslag vóór de start van het M-decreet worden beschouwd als: 

 • Leerlingen met een verslag type 2 als het om een inschrijvingsverslag type 2 gaat
 • Leerlingen met een gemotiveerd verslag als het om een inschrijvingsverslag type 4, 6 of 7 gaat
   

Wat verandert er voor je kind?

Heeft je kind in het huidige systeem recht op ondersteuning? Dan heeft je kind ook in het nieuwe systeem recht op ondersteuning. 

 • Heeft je kind een verslag type 2, 4, 6 en 7? Dan kan je kind meer ondersteuning krijgen.
 • Heeft je kind een gemotiveerd verslag type 2, 4, 6 en 7? Dan krijgt je kind, afhankelijk van het type, een bepaald aantal begeleidingseenheden
 • De school kan, in overleg met jou, de middelen voor ondersteuning flexibel aanwenden volgens de noden van de leerlingen, leerkrachten en het schoolteam, maar steeds met het doel om de leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag type 2, 4, 6 en 7 goed te begeleiden.

De ondersteunende school buitengewoon onderwijs kan de middelen voor ondersteuning aanwenden in een andere school. Dit kan alleen in overleg met jou en de school gewoon onderwijs waar je kind les volgt. Dit kan nodig zijn wanneer je kind bijvoorbeeld van school verandert.

Naar boven

Wat moet je doen?

Als ouder heb je inspraak:

 • De school gewoon onderwijs moet je betrekken bij de keuze voor een ondersteunende school buitengewoon onderwijs. Jouw stem is hierbij doorslaggevend.
 • De school gewoon onderwijs moet je betrekken bij het bepalen van ondersteuningsnoden.

Vraag er dus naar bij je school.

Naar boven


Extra informatie

Omzendbrief

Documenten

Verwante pagina's

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Voor directies en administraties