Zelftesten corona

Wat is het?

Een zelftest corona is een antigeentest die je bij jezelf kan afnemen via een neuswisser. Antigeentesten meten de aanwezigheid van bepaalde eiwitten en moeten niet in een labo worden geanalyseerd. Ze kunnen meteen worden uitgevoerd en afgelezen waardoor het resultaat snel (meestal na 15 minuten) bekend is. Een zelftest kan besmettingen met het coronavirus detecteren, ongeacht de variant. Om te bepalen om welke variant het gaat, moet er een PCR-test volgen waarop genoomonderzoek wordt gedaan. 
De zelftesten die aan je onderwijsinstelling of scholengemeenschap geleverd worden, zijn door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) goedgekeurd.
Zelftesten zijn een extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zelftesten dragen bij tot het veilig openhouden van de onderwijsinstellingen. Met zelftesten kunnen eventuele besmettingen eerder opgespoord worden waardoor nieuwe uitbraken voorkomen worden. Dat zorgt voor meer veiligheid als je met andere mensen in contact komt. Het gebruik van zelftesten vergroot zo ook het mentaal welbevinden van personeelsleden en van leerlingen, studenten en cursisten waarmee ze dagdagelijks in contact komen.

Levering

De zelftesten worden gefaseerd geleverd waardoor niet iedere onderwijsinstelling de testen op hetzelfde moment zal verkrijgen. Informatie over de levering van gratis zelftesten aan je instelling of scholengemeenschap krijg je zo snel mogelijk via Mijn Onderwijs. 
Zelftesten hebben geen meerwaarde bij al gevaccineerde personeelsleden. Daardoor krijgen onderwijsinstellingen waar het overgrote deel van de personeelsleden al gevaccineerd werd geen zelftesten geleverd.  

Wie kan de zelftesten gebruiken?

Alle personeelsleden verbonden aan je onderwijsinstelling kunnen van de gratis testen gebruik maken. 
Had het personeelslid recent een bevestigde COVID-19 besmetting, dan heeft een zelftest binnen de 3 maanden na een positieve PCR-test geen nut. Gedurende deze periode is het personeelslid voldoende beschermd tegen een nieuwe besmetting. Daarnaast kan het resultaat van een nieuwe (PCR-)test nog positief zijn door de eerste infectie.  
Wie gevaccineerd is hoeft geen zelftest meer te doen.

Meteen een PCR-test?

Zelftesten worden niet gebruikt in volgende gevallen:

 • Als het personeelslid symptomen heeft
 • Als het personeelslid via het contactcenter, de preventieadviseur-arbeidsarts of het CLB verwittigd wordt dat hij of zij als hoogrisicocontact geïdentificeerd is
 • Als het personeelslid terugkomt uit een rode zone of het PLF (Passenger Locator Form) het personeelslid aanduidt als risicovol contact
 • Als het personeelslid betrokken is bij een procedure voor een vermoedelijke clusterbesmetting

In deze gevallen volgt het personeelslid de richtlijnen op van de verantwoordelijke arts en wordt er hoofdzakelijk met een PCR-test getest.

Is een zelftest verplicht?

Neen, een zelftest is vrijwillig. Het afnemen van een zelftest kan geen voorwaarde zijn om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling. 
Negatieve zelftesten kunnen ook niet worden gebruikt als toegangsticket voor het organiseren van activiteiten. Een negatieve zelftest kan een mogelijke besmetting immers niet helemaal uitsluiten. Enkel een negatief resultaat op een PCR-test biedt deze zekerheid. 
Een negatief resultaat op een zelftest kan ook geen reden zijn om een quarantaine vroeger te beëindigen.

Privacy

Als onderwijsinstelling krijg je geen toegang tot de testresultaten van je personeelsleden. De resultaten van de testen vallen onder het medisch beroepsgeheim. Vraag als directie dus niet naar de testresultaten van je personeelsleden. Als je van een personeelslid toch resultaten verkrijgt, ga je daar discreet mee om.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Testen aan je personeel bezorgen

Je bezorgt een pakket van gratis zelftesten aan je personeelsleden die zich engageren om de zelftesten af te nemen. Je bezorgt elk personeelslid voldoende testen om zich tweemaal per week te testen tot aan de zomervakantie. 

Kader uitwerken

Je kadert het gebruik van zelftesten binnen het (veiligheids)beleid van jouw onderwijsinstelling en toetst af binnen de daarvoor voorziene overlegorganen (lokaal overlegcomité, preventieadviseur-arbeidsartsen, comité voor preventie en bescherming op het werk, schoolraad, …) zodanig dat iedereen geïnformeerd is, eventuele aandachtspunten voor het beleid kunnen aangegeven worden en er kan nagegaan worden hoe er voor draagvlak via de verschillende overlegorganen kan worden gezorgd. 
Je duidt een aanspreekpunt aan voor vragen over (het gebruik van) de zelftesten. Dit aanspreekpunt vangt praktische vragen op. 
Bij het uitwerken van het kader wordt er rekening gehouden met: 

 • De algemene info op deze webpagina
 • Het vrijwillig karakter voor deelname aan het project van de onderwijsinstelling
 • Het gevraagde engagement van personeelsleden om zich tweemaal per week te laten testen en het engagement om zich te laten testen met een PCR-test na een positieve zelftest
 • Tijdstippen waarop de zelftesten bij voorkeur worden uitgevoerd. Er moet een tijdsinterval van 3 of 4 dagen te zijn tussen de testen.
 • De manier waarop je personeelsleden worden geïnformeerd en gemotiveerd
 • De communicatie over het gebruik van zelftesten aan personeelsleden, ouders, leerlingen, studenten en cursisten
 • Net zoals voor alle andere testen: discretie over hoe er met meldingen van positieve testresultaten wordt omgegaan
 • Bepalen van een plaats waar de testen in afwachting van de verdeling veilig kunnen worden bewaard en waar personeelsleden de testen veilig kunnen afhalen 

Je communiceert over het gebruik van de zelftesten in je onderwijsinstelling.

Naar boven

Praktisch

Gebruik van de test

Informatie over de bewaring en het gebruik  van de zelftesten en het aflezen van de resultaten kunnen je personeelsleden terugvinden op de webpagina voor personeelsleden.

Hoe vaak en waar?

Een personeelslid kan zich best tweemaal per week testen. Er moet een tijdsinterval van 3 of 4 dagen tussen de testen zitten.  
Vooral om de mindere betrouwbaarheid op te vangen, is het belangrijk om zich regelmatig te testen. De kans dat men tweemaal per week vals-negatief test, is immers klein. 

De zelftesten worden om privacyredenen en het risico op een positief resultaat niet in de onderwijsinstelling afgenomen. De zelftesten worden thuis afgenomen bij personeelsleden die zich daartoe engageerden. Personeelsleden nemen de test bij zichzelf af. Het resultaat van de test wordt door het onderwijspersoneelslid zelf thuis afgelezen. 

Bewaren en verdelen van de testen

In afwachting van verdeling van de testen onder de personeelsleden worden de zelftesten door de onderwijsinstelling bewaard op kamertemperatuur (tussen 15-30°C). Ze mogen zeker niet ingevroren of gekoeld worden, omdat dit tot een onbetrouwbaar testresultaat kan leiden. Testen op een te hoge temperatuur  (in lokalen in de zon) bewaren kan ook leiden tot onbetrouwbare testresultaten. Stel de testen niet bloot aan het zonlicht. Bewaar deze bij voorkeur op een donkere plaats. 
Ook bij de verdeling van de testen hou je met bovenstaande richtlijnen rekening. 

Naar boven

Na de test

Is het resultaat negatief? 

Het personeelslid is waarschijnlijk niet besmet. De zelftest is een momentopname en een negatief resultaat sluit een besmetting niet helemaal uit. Personeelsleden moeten dus nog steeds altijd alle veiligheidsvoorschriften blijven volgen. 

Is het resultaat positief?

Dit betekent dat het personeelslid waarschijnlijk COVID-19 heeft. Het personeelslid moet in isolatie en mag niet komen werken. Het personeelslid moet een PCR-test afleggen om het testresultaat te bevestigen.

PCR-test is negatief

De zelftest was vermoedelijk vals-positief. De preventieadviseur-arbeidsarts of de huisarts oordeelt of het personeelslid uit isolatie mag en terug mag gaan werken. 

PCR-test is positief 

Het  personeelslid is een bevestigd COVID-19-patiënt en blijft in isolatie gedurende minstens 10 dagen te tellen vanaf het resultaat van de zelftest. Het contactonderzoek wordt opgestart volgens de geldende procedures. Voor het leerplichtonderwijs voeren het CLB en de preventieadviseur-arbeidsarts het contactonderzoek uit binnen de school. Voor de andere onderwijsniveaus verloopt het contactonderzoek via het callcenter van de overheid. Het callcenter voert ook het contactonderzoek uit in de privésfeer.

Naar boven

Meer informatie