Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor wie in Nederland woont en in het Vlaams onderwijs werkt

Ziektekostenverzekering

In België beheren de ziekenfondsen (ook wel  mutualiteiten genoemd)  de verplichte ziektekostenverzekering. De ziekenfondsen vergoeden een groot aantal medische kosten en betalen een uitkering wanneer je door ziekte, ongeval of ziekenhuisopname niet kunt werken.

Elke werknemer in België sluit een verplichte ziektekostenverzekering af via een mutualiteit naar keuze. Niet-werkende kinderen tot 25 jaar zijn automatisch aangesloten via het ziekenfonds van het gezinshoofd.

Nederlandse leerkrachten die in Vlaanderen lesgeven zijn dus ook verplicht zich in België te verzekeren en zijn dan ook verzekerd in eigen land.

De verzekeringspremie wordt in het land van tewerkstelling betaald. Die premie is veel lager in België.

In België heb je de keuze tussen vijf erkende ziekenfondsen:

  • De christelijke, socialistische en liberale mutualiteiten
  • De onafhankelijke en de neutrale ziekenfondsen
  • De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Die Hulpkas is een openbare instelling die dezelfde functie vervult als de ziekenfondsen.

Wat als je zowel in Nederland als in België werkt?

Dan ben je verzekerd in het woonland als een substantieel deel (25% of meer) van de opdracht in het woonland plaatsvindt.

Naast de verplichte ziektekostenverzekering ben je ook verplicht je aan te sluiten bij een zorgkas. Jaarlijks betaal je 52 (of 26) euro zorgpremie voor de Vlaamse zorgverzekering. Ben je jonger dan 26 jaar, dan is de aansluiting gratis. Zeer zwaar zorgbehoevenden kunnen bij hun zorgkas een aanvraag indienen voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van niet-medische kosten. 

Naar boven

Ziekmelding

Afwezigheid wegens ziekte voor 1 dag

Verwittig binnen het eerste werkuur je directeur. Die verwittigt bij ziekte het schoolbestuur. Bij afwezigheid van 1 dag mag de directeur geen afwezigheidsattest te eisen. De directeur mag wel controle aanvragen.

Als je een werkdag begint, maar stopt met werken wegens ziekte, geldt dat niet als afwezigheid wegens ziekte.

Afwezigheid wegens ziekte voor meer dan 1 dag

Bij afwezigheid wegen ziekte voor méér dan 1 dag moet je binnen het eerste werkuur je directeur verwittigen. Je moet ook een afwezigheidsattest opsturen naar de directeur en een medisch attest naar het controleorgaan (Certimed).

Het recht op bezoldigd ziekteverlof verschilt voor vaste en tijdelijke personeelsleden.

Tijdelijke personeelsleden hebben recht op 1 dag bezoldigd ziekteverlof per reeks van 10 dagen werkelijk gepresteerde diensten (sociale anciënniteit). Wie een volledig schooljaar is aangesteld, heeft recht op 30 dagen bezoldigd ziekteverlof. Als het recht op ziekteverlof is uitgeput, ben je als tijdelijk personeelslid ten laste van de mutualiteit. Je ontvangt dan geen salaris meer van het ministerie van Onderwijs, maar wel een ziekte-uitkering van het ziekenfonds.

Vastbenoemde personeelsleden krijgen 30 dagen bezoldigd ziekteverlof toegekend per 12 maanden sociale anciënniteit (werkelijk gepresteerde diensten). Als het recht op ziekteverlof is uitgeput word je als vastbenoemd personeelslid ter beschikking gesteld (TBS). Je wordt door MEDEX opgeroepen voor een onderzoek. Tijdens de TBS ontvang je een wachtgeld dat meestal 50 tot 75% van je normale loon bedraagt.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Nederlandse leerkrachten die in Nederland wonen en in Vlaanderen werken, melden zich niet enkel ziek bij de school, maar moeten dat ook bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) doen. Je maakt een afspraak bij de verzekeringsarts, zodat je via het UWV een ziekmeldingsformulier krijgt. Dat attest is gelijkwaardig aan het doktersattest. 

Meer info 

Naar boven

Arbeidsongeschiktheid

Word je arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeidsongeval (of een ongeval op de weg van of naar het werk), dan stuur je een medisch attest (bijlage 7 in de omzendbrief arbeidsongevallen) naar MEDEX. Het secretariaat van je school maakt ook een aangifte van arbeidsongeval op. Die aangifte moet aangegeven worden bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ben je in meer dan 1 school tewerkgesteld dan moet het ongeval maar eenmaal aangegeven worden.

Je salaris wordt verder uitbetaald tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, ook al is de arbeidsongeschiktheid langer dan de aanstelling.

Stuur de aangifte in één e-mail naar arbeidsongevallen.agodi@vlaanderen.be, met de 3 verschillende pdf-bestanden: model A, model B, en resterende documenten (zoals het proces-verbaal van de politie, reisweg, getuigenverklaringen).

Meer info

Naar boven

Extra info

Verwante pagina

Websites

Documenten