Problemen bij het inschrijven?

Geen plaats gevonden

In sommige scholen of regio’s is er plaatsgebrek

Een basisschool moet een maximumaantal leerlingen vastleggen. Een secundaire school moet dat ook voor het 1ste jaar van de 1ste graad. De school bepaalt dat aantal zelf en moet dat doen voor de inschrijvingen beginnen. Ze moet ook het maximum aantal plaatsen en het aantal vrije plaatsen op voorhand bekend maken.

Als het maximumaantal plaatsen bereikt is, moet de school leerlingen die nog willen inschrijven, weigeren.

Wat doe je?

Bel of bezoek scholen die nog niet op je keuzelijst stonden. Misschien hebben zij nog plaats.

Spreek af met het lokaal overlegplatform (LOP), als de school in een LOP-gebied ligt, of met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Zij zoeken mee naar een oplossing.

 Naar boven

Niet akkoord met schoolreglement

Een kind is pas definitief ingeschreven als de ouders het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school ondertekenen. Zonder deze toestemming kan de school je kind niet inschrijven.

Ga je niet akkoord met het schoolreglement? Je kan dan beter een school zoeken met een pedagogisch project en een schoolreglement waar je wel achter kan staan. Of je kan je toch inschrijven en achteraf in de ouderraad de wijzigingen bespreken die je zou willen doorvoeren.

Naar boven

De school weigert om je kind in te schrijven

Mag dat?

De school kan alleen in bepaalde gevallen weigeren om je kind in te schrijven:

  • Je kind voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden.
  • De school is ‘vol’, er is geen plaats meer.
  • De school heeft je kind uitgesloten voor slecht gedrag in het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar.
  • Er zijn aanwijzingen dat je kind afwisselend naar een school en een andere school gaat.
  • Je kind heeft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Dat betekent dat het een individueel aangepast leertraject nodig heeft.  De school schrijft je kind dan voorlopig in. Als zij de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, onredelijk vindt,  kan ze de inschrijving ontbinden. Dat gebeurt altijd na overleg met jou, het CLB en de klassenraad.
  • De secundaire school ligt in een gebied dat onder de bevoegdheid van een lokaal overlegplatform (LOP) valt, en je kind is in de loop van het schooljaar in een andere secundaire school uitgesloten. Dat kan alleen wanneer er daarover binnen het LOP afspraken bestaan.

Wat doe je?

Vraag een bewijs op papier

De school is verplicht om je een bewijs te geven: een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Geeft de school dat niet vanzelf, vraag er dan naar. Zo kan je bewijzen dat je probeerde om je kind in te schrijven. Dat komt van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Dan maakt je kind misschien nog kans.

Vraag om uitleg

Soms helpt het als je de school om uitleg vraagt. Zo begrijp je beter waarom de school je kind niet inschrijft.

Vraag om bemiddeling

Je kan bemiddeling vragen bij het lokaal overlegplatform (LOP). Zo’n bemiddeling moet binnen de 10 dagen gebeuren na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Vraag die dus op tijd aan.

Je vindt de gegevens van je LOP-contactpersoon  of van de provincale bemiddelingscel bovenaan in de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

Het LOP bemiddelt automatisch of op jouw vraag:

  • Het LOP bemiddelt automatisch als je kind wordt geweigerd omdat het in de vorige secundaire school is uitgesloten voor slecht gedrag. Het LOP probeert samen met jou zo snel mogelijk een oplossing te vinden.
  • Bij een weigering om andere redenen bemiddelt het LOP alleen op jouw vraag.

Is er geen LOP in je gemeente? Dan kan je terecht bij de provinciale bemiddelingscel.

Dien een klacht in

Je vermoedt dat je kind onterecht geweigerd is? Dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Dat kan binnen 30 dagen na de weigering of binnen 30 dagen na de bemiddeling van het LOP.

De commissie laat je binnen 21 dagen weten of de school de inschrijving terecht weigerde of niet.

Als de commissie vindt dat de school het recht had je kind te weigeren, dan kan je rekenen op de hulp van het LOP om een andere, geschikte school te vinden.

Hoe dien je een klacht in? Wanneer vergadert de commissie? Lees meer over de AGODI - Commissie inzake Leerlingenrechten.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Verwante pagina's

Websites

 

Contact
Inschrijvingsrecht basisonderwijs