Psychosociale risico's in je onderwijsinstelling

Instrumenten kunnen je helpen bij het uitwerken van een welzijnsbeleid voor je onderwijsinstelling.

Psychosociale risico's kunnen psychische of lichamelijke schade of gedragsproblemen veroorzaken bij je onderwijspersoneel. Denk aan stress, burn-out, hoge bloeddruk, alcohol- en druggebruik of depressie.

Psychosociale risico's kunnen ernstige gevolgen hebben voor je onderwijsinstelling. De welzijnswet geeft je een houvast om het welzijn en welbevinden van iedereen die bij je onderwijsinstelling betrokken is te garanderen.

School- of centrumbestuur (werkgever) en directie (hiërarchische lijn) hebben elk hun verantwoordelijkheden.

Je onderwijsinstelling onderneemt al acties om het welzijn van iedereen in je school of centrum te bevorderen. Ga daarmee door en breidt het stapsgewijs uit.

Tijdens de opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs leert de vertrouwenspersoon over psychosociale risico's op het werk, psychosociale interventies, luistertechnieken en conflictbemiddeling/-beheersing.

De begeleidingscommissie is het uitvoerend orgaan van het convenant tussen de FOD WASO, het ministerie van Onderwijs, de onderwijskoepels en het GO! met het oog op de integratie van de welzijnswetgeving in het onderwijs.