School < 3 onderzoek: Keuzesessies ronde 1

SchoolOnderzoek-Banner%20%28002%29.png

 

Sessie 1

STEM in dialoog: Hoe gebruik je dialoog om de STEM-geletterdheid van leerlingen te stimuleren in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs?

 • Leeft een appel?
 • Wat is gezond?
 • Is kernenergie duurzaam? 

Inzetten op dialoog is een succesvol recept om de onderzoekende houding en STEM-geletterdheid van leerlingen in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs te stimuleren.

Via dialoog onderzoeken leerlingen moeilijke begrippen en ontdekken ze de verschillen tussen de vaktaal en het dagelijkse taalgebruik.

In dit symposium presenteren we drie vormen van dialoog om aan de STEM-geletterdheid van leerlingen te werken: filosoferen, dialogisch gesprek en het gebruik van STEM-woorden.

Sprekers

Jelle De Schrijver, Jan Sermeus, Thijs Eeckhout, Helena Taelman en Marlies Algoet zijn actief in Onderzoekskern ExploRatio aan Odisee hogeschool, die zich richt op het stimuleren van kritisch denken. Deze onderzoekskern ontwikkelt methodieken gericht op dialogisch STEM-onderwijs. De sprekers zijn zowel docent als onderzoeker aan Odisee hogeschool. 

Doelgroep

Voor leraren en schoolleiders, basis- en secundair onderwijs, docenten en  onderzoekers met interesse in STEM

Naar boven

Sessie 2

Opvattingen en attitudes over diversiteit 

1. DISCO – online screening van leraren hun attitude en gevoel van bekwaamheid om met diversiteit om te gaan

DISCO – Diversiteitsscreening onderwijs is een nieuw meet- en reflectie-instrument dat de attitude en het gevoel van bekwaamheid om om te gaan met diversiteit in het onderwijs van (toekomstige) leraren in kaart brengt. Je krijgt toelichting bij de verschillende onderdelen van dit gevalideerde instrument dat momenteel wordt uitgetest in scholen in Mechelen, Antwerpen en Gent.

Sprekers

Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) van de Universiteit Gent, Vakgroep Taalkunde. Hij ontwikkelde samen met Sven Sierens het referentiekader inzake omgaan met diversiteit dat de basis vormt voor DISCO.

Doelgroep

Schoolteams of begeleiders van schoolteams van basisonderwijs en secundair onderwijs.

2. Interculturele Schoolcultuur:Werken aan een schoolcultuur die diversiteit erkent en omarmt
 

Wie droomt ook niet van een school waar elke leerling zich thuis voelt? Waar alle leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen? Een belangrijk vertrekpunt, zo blijkt uit Vlaams onderzoek, is een interculturele schoolcultuur. School zonder Racisme ondersteunt scholen in hun transitie naar meer interculturele praktijken.

Sprekers
 • Katrien Beyl: bachelor in Toerisme- en recreatiemanagement + Specifieke Lerarenopleiding. 6 jaar ervaring als educatief medewerker bij School zonder Racisme.
 • Mitch Vannecke: bachelor in de Gezinswetenschappen. 15 jaar ervaring als educatief medewerker (bij School zonder Racisme, Amnesty International Vlaanderen en Pimento).
Doelgroep

Leraren, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders, clb-medewerkers, …

3. Diversattude 

Onderwijsprofessionals beïnvloeden de manier waarop kinderen omgaan met diversiteit en faciliteren de ruimte om een identiteit te vormen. In deze sessie gaan we kritisch aan de slag met jullie (school)identiteit en hoe we vanuit een diversattude kunnen toewerken naar een competent systeem dat krachtig omgaat met diversiteit.

Sprekers
 • Het kenniscentrum Urban Coaching & Education focust zich op het cultuursensitief en responsief handelen van de educatieve professional. De onderzoekers werken voor de opleiding Pedagogie van het jonge kind en Kleuteronderwijs.  
 • Kaat Verhaeghe focust in het onderzoek op het creëren van cultureel bewustzijn bij professionals via narratieve coaching. De hoofdthema’s identiteit en discours lopen als rode draad door het onderzoek.  
 • Bert Wastijn werkt binnen het onderzoek vanuit sociaal-agogisch perspectief in functie van het beleids- en organisatieniveau.  
 • Joke Den Haese focust in het onderzoek op hoe kunst toekomstige professionals beïnvloedt. Haar expertise ligt in het veld cultuureducatie en interculturele dialoog.
Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals en schoolleiders die kritisch aan de slag willen gaan met hun (school)identiteit om krachtig om te gaan met diversiteit

Naar boven

Sessie 3

Samen in de klas 

1. De rolverheldering van niet-leerkrachten in het regulier onderwijs. Inclusief interdisciplinair praktijkdesign (IIPrad) en de inclusiewijzer 

Een inclusieve interdisciplinaire onderwijscontext vraagt veel van studenten met een heel verscheiden professionele opleiding. Er zijn zowel klasgebonden taken als klasoverstijgende taken, in co-teaching of in assistentie, gericht op de leerling, de leraar en de ouders.

Deze brede taakinvulling moet evenwichtig ingevuld zijn en verhelderd worden in de communicatie met het werkveld en de studenten, en in evaluaties.

Een website biedt studenten en mentoren hierbij de nodige tools aan.

We gaan in gesprek over de kruisbestuiving onderwijs, onderzoek en scholengemeenschappen over de rolverheldering van ondersteuners in een school. We bekijken de rol van ondersteuningsnetwerken als voedingsbodem voor een krachtige leeromgeving waarbij iedere leerling de kans krijgt zijn leerpotentieel te benutten. 

Spreker

Elke Emmers doet een doctoraatsonderzoek naar inclusief hoger onderwijs. Ze gaf les in de opleiding orthopedagogie aan Odisee hogeschool. Vanaf 2017 werd ze de coördinator van diversiteitsbeleid van de Odisee Hogeschool. Momenteel is ze actief als de Onderzoeks- en dienstverleningsverantwoordelijke Inclusie en Participatie aan de UC Leuven Limburg.

Doelgroep

Alle stakeholders - studenten, docenten en betrokkenen in het werkveld zoals leraren, zorgcoördinatoren en kernteams

2. Co-teaching voor Inclusie 

In deze sessie leggen we het publiek enkele stellingen over diversiteit en inclusie voor. Vertrekkende daarvan presenteren we aspecten van ons onderzoek over diversiteit en inclusie in het lager onderwijs.

Sprekers

Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos zijn docenten/onderzoekers in de lerarenopleiding lager onderwijs van Odisee hogeschool, campus Sint-Niklaas.

Doelgroep

Alle onderwijsbetrokkenen in het lager onderwijs

Naar boven

Sessie 4

Zorg en inclusief onderwijs

1. Gelijke onderwijskansen 

Inhoud

In Vlaanderen hebben leerlingen met een lage socio-economische status en/of migratieachtergrond doorgaans een verhoogde kans op moeilijkheden tijdens hun schoolloopbaan. Hoewel je daarom zou verwachten dat deze leerlingen meer ondersteuning krijgen doorheen hun schoolloopbaan, wijzen onze resultaten op het tegendeel. In deze interactieve sessie gaan we in gesprek over de resultaten.

Spreker

Kathleen Bodvin, PhD, werkte als onderzoeksmedewerker bij het OBPWO-project over buitenschoolse hulp en toeleiding naar zorg. Recent finaliseerde ze haar proefschrift over de rol van familiale socio-economische status en etniciteit in zorg op school. Momenteel werkt zij op de Universiteit Antwerpen binnen EduBROn aan het Lesson Study project als onderdeel van het TALENT-project en schrijft zij een handboek rond leerlingenbegeleiding voor de lerarenopleiding.

Doelgroep

Leraren, zorgleraren, zorgcoördinatoren, interne leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, schoolleider, buitenschoolse hulpverleners, pedagogische begeleidingsdienst, ondersteuningsteam.

 

2. Twee decennia een weg banen naar inclusief onderwijs: een praktijktoets 

Het onderzoeksproject Potential monitort de competenties van leraren ten aanzien van diversiteit en zet een professionaliseringstraject uit waarbij kernteams van leraren via actieonderzoek werken aan de volgende doelen:

 • Diversiteit waarderen en benutten
 • Verbindend samenwerken

Het onderzoek komt tot een aantal bevindingen die ons laten stil staan bij hoe ‘ver’ we staan in het creëren van inclusieve leeromgevingen.  We nemen het Advies van de Vlor over inclusief onderwijs van twintig jaar geleden erbij. We gebruiken de resultaten van het onderzoek als een toetssteen om te bekijken wat er reeds aanwezig is en welke richting we uitgaan.

Sprekers

Wendelien Vantieghem (onderzoekscoördinator - VUB) en Inge Van de Putte (valorisator coördinator - UGent) werken samen met een interuniversitair team aan een grootschalig onderzoeksproject rond het creëren van inclusieve leeromgevingen.

 • Wendelien haar proefschrift focuste op de invloed van gendernormen op het schools functioneren en welbevinden van adolescenten.
 • Inge haar proefschrift ging over de positie van de zorgcoördinator in het ondersteunen van leraren. 

Doelgroep

Leraren, (leraren)- ondersteuners, docenten van lerarenopleidingen, leidinggevende – allen die van onderwijs een krachtige omgeving willen maken voor alle kinderen en jongeren

Naar boven

Sessie 5

Startende leraren

1. Startkracht! Een ondersteuningsinstrument voor beginnende leraren 

Startkracht! ondersteunt beginnende leraren in het Vlaams basisonderwijs bij de start van hun loopbaan in het succesvol doorgroeien in hun leraarschap. In deze keuzesessie wordt het onderzoek Startkracht! voorgesteld en wordt het professioneel ontwikkelingsinstrument verkend door er actief mee aan de slag te gaan. 

Sprekers

 • Bart De Lathouwer is opleidingscoördinator en docent voor de opleiding bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling en docent en onderzoeker voor de opleiding bachelor in het onderwijs, kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool , Gent.
 • Leen Permentier is docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool voor de opleiding bachelor in het onderwijs, lager onderwijs.

Doelgroep

Leraren, mentoren, schoolleiders, pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders

2. MyTalentCompass: Van student tot startende werknemer: Met Kompas grensoverschrijdend en levenslang leren

Tijdens deze workshopsessie laten we u kennismaken met het theoretisch kader, het prototype van de digitale leeromgeving van MyTalentCompass (MTC) en het bijhorend coaching-luik dat zowel in de opleiding als op de werkplek gebruikt kan worden en de transitie kan faciliteren. 

Sprekers

 • Steven Vanmol is onderwijswetenschapper, lerarenopleider en werkt voor de cel onderwijsontwikkeling van de Odisee hogeschool. Hij coördineert het Project MyTalentCompass.
 • Johan De Wilde is pedagoog. Hij werkt zowel in de lerarenopleiding als binnen de cel onderwijsontwikkeling en –innovatie van Odisee. Hij werkt al heel zijn loopbaan in het brede veld van onderwijs en vorming in binnen- en buitenland. 

Doelgroep

Docenten, opleidingshoofden, studenten, (startende) werknemers, beleidsmedewerkers, pedagogisch begeleiders, onderwijsondersteuners, onderzoekers, stagebegeleiders, coaches, …

Naar boven 

Sessie 6

Welbevinden van de leraar en relatie met de leerlingen 

1. Vergeet de docent niet! GEANNULEERD

In deze presentatie worden deelnemers uitgedaagd om te reflecteren op het belang van het welzijn van leraren en de voorwaarden om te kunnen werken aan een goed leerklimaat in de school. Daarnaast gaan deelnemers actief aan de slag met het werkklimaat binnen hun eigen werkomgeving, gekoppeld aan het leerklimaat. De input vanuit de deelnemers zal worden vertaald naar het leer- en werkklimaat onderzoek dat de Hogeschool Leiden uitvoert op verschillende scholen. De nadruk in de presentatie ligt op het belang van een goed werkklimaat als basis om een optimaal leerklimaat in de klas te kunnen realiseren.

Sprekers

Veronique van Miert en Geke Klapwijk zijn beiden als senior onderzoekers verbonden aan het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden.

 • Veronique van Miert voert voor het lectoraat onder andere onderzoek uit naar het leef-, leer- en werkklimaatonderzoek in de Justitiële Jeugdinrichtingen en doet verschillende onderzoeksprojecten. Daarnaast is zij docent bij de opleiding Sociaal Werk.
 • Geke Klapwijk werkt als senior onderzoeker bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg. Zij doet onderzoek naar het leer- en werkklimaat op scholen. Daarnaast begeleidt ze scholen bij het vertalen van de resultaten naar concrete acties in de praktijk om het leer- en werkklimaat te verbeteren of te behouden.

Doelgroep

Schoolleiders, leraren, onderzoekers, lerarenopleiders, pedagogische begeleidingsdiensten.

2. De leraar maakt het verschil.

Onderwijs waarin elke leerling maximale leerkansen krijgt en de noodzakelijke competenties van de 21e eeuw bereikt, vormt een grote uitdaging in het secundair onderwijs. Het verhogen van socio-emotioneel welbevinden bij leerlingen en leraren is cruciaal om de stap richting gelijke onderwijskansen te zetten en de uitstroom van leraren te verminderen.

Vanuit een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek focussen wij op het realiseren van een verbindende interactie tussen leraren en leerlingen waarbij we op zoek gaan naar bepalende factoren voor een kwaliteitsvolle verbindende leraar-leerling interactie en op welke manier deze maximaal ingezet kunnen worden. Uit de eerste resultaten blijkt dat een kwaliteitsvolle verbindende interactie tussen een leraar en leerling(en) bestaat uit vakgebonden passie, empathie, vertrouwen en aanwezigheid als noodzakelijke bouwstenen en dit zowel vanuit het standpunt van de leraren als leerlingen. 

In deze keuzesessie vormen we een professionele leergemeenschap waarin de bouwstenen van een verbindende leraar-leerling interactie centraal staan en dit vanuit zowel het perspectief van de leraar als dat van de leerling. Samen het eigen denken en handelen onder de loep nemen, onderbouwd leren van elkaar, zoeken naar antwoorden voor concrete vragen, tips, ... zijn enkele doelstellingen die wij in deze sessie willen realiseren.

Sprekers

Katrien Melotte, Sofie Deprez, Sara Vreys en Tanja Ceux vormen een team van praktijkonderzoekers binnen het expertisecentrum Inclusive Society van de hogeschool UC Leuven-Limburg.

 • Katrien, Sofie en Sara zijn binnen de opleiding ‘Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs’ als lerarenopleider intensief betrokken bij het opleiden van toekomstige leraren secundair onderwijs en dit vanuit hun expertise binnen de pedagogisch-didactische leerlijn of het onderwijsvak plastische opvoeding.
 • Tanja is opleidingsverantwoordelijke van deze opleiding. 

Doelgroep

Leraren, onderzoekers, lerarenopleiders, pedagogische begeleidingsdiensten, … met interesse voor verbindende leraar-leerling interactie als startvoorwaarde voor goed klasmanagement

 

Naar boven

Sessie 7

Hoe kunnen leerkrachten pesten op school voorkomen en verminderen 

Onderzoek toont aan dat leerlingen hun leraren als sleutelfiguren zien bij de preventie en aanpak van pesten. In deze sessie wordt ingegaan op de uitdagingen en obstakels daarbij en op mogelijke aanpakken, op basis van wetenschappelijk onderzoek en interactie met de deelnemers.

Sprekers

Hilde Colpin, Karlien Demol, Isabel ten Bokkel, Fleur van Gils en Karine Verschueren zijn verbonden aan de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context van de KU Leuven en voeren momenteel een onderzoeksprogramma uit naar de rol van leraren bij pesten. Presentator Hilde Colpin doet longitudinaal en interventieonderzoek naar de schoolse ontwikkeling van kinderen en jongeren en de invloed van omgevingsfactoren (relaties met leraren, medeleerlingen en ouders) op die ontwikkeling. 

Doelgroep

De sessie is in de eerste plaats gericht naar leraren, omdat hun input gebruikt wordt in de interactie. Andere onderwijsprofessionals die nuttige input kunnen leveren in de interactie, zijn ook welkom.

 

Naar boven

Sessie 8

Hoe scholen anders organiseren. Naar meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid 

Biedt de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt voldoende randvoorwaarden om de uitdagingen die scholen nu reeds ervaren -zowel voor leraren als voor leerlingen- (en die naar de toekomst toe alleen maar groter zullen worden), het hoofd te kunnen bieden?

De voorbij 4 jaren volgde het HIVA een aantal scholen op die een nieuwe organisatiestructuur hebben geïmplementeerd (begeleid vanuit het project ‘Scholen slim organiseren’ van Flanders Synergy). Binnen de scholen werden teams van leraren georganiseerd rond een ‘community’ van leerlingen, over vakken en soms over jaren heen.

Binnen dit onderzoek verkenden we wat de impact is van deze nieuwe organisatievormen voor leerlingen, voor medewerkers en voor de school als organisatie. De belangrijkste bevindingen uit het verkennend onderzoek zullen kort voorgesteld worden.

Spreker

Miet Lamberts is als onderzoeksleider verbonden aan het HIVA-KU Leuven waar ze onderzoek verricht en begeleidt rond personeelsbeleid en arbeidsorganisatie, jobkwaliteit en werkdruk.

Doelgroep

Leraren, schoolleiders, pedagogisch begeleiders

 

Naar boven

Sessie 9

Lesson Study of kleinschalig praktijkonderzoek met onmiddellijke impact op het lesgebeuren 

Onderzoekende houding als basis voor effectief en duurzaam professionaliseren van leraren en leraren-in-opleiding.

In deze sessie ervaar je zelf hoe Lesson Study impact heeft op het leren van leraren. Proef de (leer)resultaten a.d.h.v. één praktijkvoorbeeld. Je krijgt zicht hoe wij Lesson Study vormgeven. Kortom: een workshop in de echte zin van het woord.

Sprekers

Heidi Verlinden en Steven Mannens werken als pedagogisch adviseur zowel voor POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) als voor Flanders Synergy. Onderwijsinnovatie is wat hen dagelijks drijft. Naast de ontwikkeling van nieuwe methodieken werken zij als veranderarchitecten aan de structuren van scholen; het project warme scholen helpt meer dan 50 scholen de kanteling te maken.

Zij zijn de grondleggers van Lesson Study Vlaanderen.

Doelgroep

Leraren – leraarcoaches – schoolleiders – pedagogisch begeleiders - lerarenopleiders – praktijkonderzoekers

 

Naar boven

Sessie 10

Een hobbelig parcours? Succesfactoren en hindernissen bij praktijkonderzoek in schoolontwikkeling

In de BanaBa Schoolontwikkeling (Odisee) leren studenten hun praktijk te onderzoeken om vernieuwingsprocessen te initiëren, te begeleiden en te implementeren. Zes jaar praktijkervaring levert ons een beeld op van de meest voorkomende succesfactoren en hindernissen. Het mandaat van de schoolontwikkelaar en de betrokkenheid van de directie zijn uiteraard essentieel. Daarnaast spelen nog een aantal andere factoren een rol. We toetsen deze bevindingen aan theoretische modellen en aan ervaringen in het onderwijsveld.

Sprekers

 • Ria De Sadeleer is pedagoge, lerarenopleider en betrokken bij ontwikkeling van projecten ‘Actieonderzoek’. Ze is opleidingshoofd BaLO en BanaBa Schoolontwikkeling Odisee hogeschool Brussel.
 • Katrien Van Hauwermeiren is pedagoge, lerarenopleider en docent ‘Onderzoek en Innovatie’ Odisee hogeschool.
 • David Bamps is master in de rechten en in de filosofie, onderzoeker Associatie KULeuven, docent ‘Onderzoek en Innovatie’ Odisee hogeschool.
 • Marij Somers is leraar en beleidsmedewerker secundair onderwijs, student 3de opleidingsfase Schoolontwikkeling Odisee.
 • Hilde Picalausa is beleidsondersteuner basisonderwijs, student 3de opleidingsfase Schoolontwikkeling Odisee.
 • Liesje De Roover is onderwijsondersteuner basisonderwijs, student 3de opleidingsfase Schoolontwikkeling Odisee.

Doelgroep

Schoolleiders, beleidsondersteuners uit alle onderwijsniveaus, leraren met enkele jaren onderwijservaring, schoolexterne onderwijsondersteuners

 

Naar boven

 

Sessie 11

Burgerschapsontwikkeling 

1. Goesting doet leren! Participatie als hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs.

Goesting? In deze sessie staan we stil bij de onderzoeksresultaten van praktijkgericht onderzoek naar hoe leraren participatie in de klas kunnen inzetten als hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs. Aan de hand van het participatiepakket en de toolbox wordt concreet geïllustreerd hoe leraren dit op een doordachte manier kunnen toepassen. Goesting doet leren!

Sprekers

Vanessa Badisco, Burhan Karanfil en Koen Defour behoren tot het Interdisciplinair onderzoeksteam vanuit Opleiding Secundair Onderwijs (Vanessa), Sociaal werk (Burhan) en Pedagogie van het jonge kind (opvoeding en coaching) (Koen) aan de Arteveldehogeschool, Gent.

Doelgroep

Leraren, zorgcoördinatoren en schoolleiders

2. De plaats van burgerschapsvorming in het geschiedenisonderwijs.  (Hoe) kan historisch denken bijdragen tot burgerschapsvorming? 

In deze sessie stellen we de resultaten voor van twee kleinschalige interventieonderzoeken naar hoe geschiedenisonderwijs via het aanscherpen van historisch denken effectief en zinvol kan bijdragen aan burgerschapsvorming. In de bespreking staan we stil bij de betekenis van de onderzoeksresultaten, op basis van een pre-post-test met interventie in de vorm van een lessenreeks, voor de onderwijspraktijk.

Spreker

 • Marjolein Wilke
 • Prof. Dr. Karel Van Nieuwenhuyse

Marjolein Wilke werkt sinds 2016 als wetenschappelijk medewerker bij de SLO geschiedenis (KU Leuven) en startte recent aan een doctoraatsonderzoek getiteld Historisch denken over migratiegeschiedenis in geschiedenisonderwijs: onderzoek naar de disciplinaire en burgerschapsimpact en naar opvattingen van leraren onder leiding van Karel Van Nieuwenhuyse, verantwoordelijke van de SLO Geschiedenis, KU Leuven.

Doelgroep

 • Leraren geschiedenis secundair onderwijs
 • Lerarenopleiders geschiedenis

 

Naar boven

Sessie 12

Aarzelende Anja of Digitale Danny? Ontwerp een interactieve les op maat met onze codesign-tool

In het kader van het praktijkgericht onderzoek ‘Naar leerlinggericht onderwijs in de digitale klas van de toekomst’, ontwikkelden we een ondersteuningsinstrument om interactieve lessen op maat te ontwikkelen. Tijdens deze sessie kan je meteen aan de slag met deze tool. 

Sprekers

 • Dr. Ellen Vanderhoven voert sinds 2009 ontwerpgericht onderzoek uit over onderwijstechnologie en innovatieve leeromgevingen, eerst aan de Universiteit Gent en nu als docent in de lerarenopleiding secundair onderwijs aan de Arteveldehogeschool. 
 • Christel Verdurmen was als onderwijsondersteuner en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Nu is ze als docent bij de lerarenopleiding secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool betrokken bij onderzoeksprojecten.
 • Dany Dhondt beschikt over een eigen multimedia bureau, waarmee hij websites, cd-roms, maar ook grafisch werk maakt. Na een (bijkomende) carrière als lector multimediale vakken, werkt hij nu bij de dienst mediatheken van de Arteveldehogeschool om daar het ict ontwikkelwerk op te nemen.

Doelgroep

Leraren secundair onderwijs

 

Naar boven

Sessie 13

Ontwikkeling van kleuters 

1. Ontwikkeling van wiskundige competenties bij kleuters 

We stellen twee onderzoeksprojecten voor: een project naar de spontane aandacht voor hoeveelheden/cijfers, en een project waarin hun competenties m.b.t. patronen, schattend rekenen, verhoudingen en kansen worden bestudeerd samen met algemeen numerieke competenties. Na de voorstelling gaan we in discussie.

Sprekers

Sanne Rathé , Nore Wijns en Elke Sekeris  werken aan het Centrum voor Instructiepsychologie en –Technologie (KU Leuven), waar het leren en onderwijzen in het vakgebied wiskunde een van de onderzoekstopics is. De onderzoekers die op deze studiedag presenteren, focussen zich vooral op de ontwikkeling van wiskundige competenties bij jonge kinderen, met name kleuters en kinderen in de eerste jaren van de lagere school.

Doelgroep

Leraren, onderzoekers, lerarenopleiders, pedagogische begeleidingsdiensten, inspectie, educatieve uitgeverijen,…

2. Kaatje Klank: een praktijkonderzoek naar het stimuleren van het klankbewustzijn in de tweede kleuterklas 

We verkennen de methode Kaatje Klank, de achterliggende didactische principes en het bijhorende praktijkonderzoek. We leggen de link met de eigen onderwijspraktijk. We sluiten af met een discussie over de samenwerking tussen de onderwijspraktijk en de onderzoekers.

Sprekers

 • Dr. Lieve Van Severen is taaldocent, praktijkbegeleider, coördinator Praktijkonderzoek en bachelorproef. Zij is ook onderzoeker aan de opleiding Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs. Zij coördineerde het praktijkonderzoek "Spreken verfijnen in de kleuterklas: Kaatje Klank".
 • Dr. Helena Taelman is taaldocent, onderzoeker en coördinator van de onderzoeksprojecten Kleutergewijs en Becerid aan de opleiding Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs. Helena was copromotor van het praktijkonderzoek “Spreken verfijnen in de kleuterklas: Kaatje Klank” en “Stem op Taal”.

Doelgroep

Kleuteronderwijzers (2de en 3de kleuterklas), zorgondersteuners, leraren 1ste leerjaar, lerarenopleiders, onderwijsondersteuners, schoolleiders, (praktijk)onderzoekers

 

Naar boven

Sessie 14

Adviezen: mogen of moeten? Studie-oriëntering: kwaliteit en opvolging van het advies van de klassenraad

Bij keuzes in de schoolloopbaan speelt het advies van de klassenraad vaak een bepalende rol. Maar wat is dat advies waard? Wanneer kan je spreken van een goed klassenraadadvies? Wat zijn criteria waaraan je dit kan afmeten? En welke (kwalitatieve) gegevens neem je zo misschien niet mee in je onderzoek.

Sprekers

 • Franky Hungenaert is directeur katholiek secundair onderwijs Mosa-RT Maaseik-Kinrooi.
 • Pieter Kenis is leraar Nederlands, stafmedewerker studiedienst en schoolloopbaanbegeleiding in SG Mosa-RT

Doelgroep

Onderwijsprofessionals uit het secundair onderwijs

 

Naar boven

Sessie 15

Comparatief beoordelen: werkt dat of hoe werkt dat? 

Inzichten uit het vierjarig D-PAC project (Digitaal Platform voor het Assessment van Competenties)

In deze sessie verhelderen we het concept ‘comparatief beoordelen’ en plaatsen we de methode in perspectief tot andere, meer gekende beoordelingsvormen. De bevindingen van 4 jaar wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund met praktijkverhalen.

Spreker

Roos Van Gasse werkt als postdoctoraal onderzoeksmedewerker aan de Universiteit Antwerpen en is medeoprichter van de D-PAC spin-off.

Doelgroep

Iedereen die professioneel met beoordelen bezig is of het gevoel heeft dat bepaalde competenties moeilijk te meten zijn.

 

Naar boven