School < 3 onderzoek: Keuzesessies ronde 2

SchoolOnderzoek-Banner%20%28002%29.png

 

Sessie 22

STEAM-IT! STEM en computationeel denken 

We ontwikkelden een didactiek en bijhorende activiteiten over STEM en computationeel denken. Eerst lichten we in deze sessie de context en het project toe.  Vervolgens testen we een paar activiteiten hands-on uit. Daarna analyseren we de activiteiten tijdens een reflectiemoment.

Sprekers

Geert Neyrynck, Remko Meys, Shane Vermeersch en Annelore Blondeel zijn verbonden aan het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie van Vives Hogeschool. Dit centrum doet projectmatig wetenschappelijk onderzoek om efficiënte en bruikbare methodieken te ontwikkelen met betrekking tot de implementatie van een STEM-geletterdheid in de basisschool.

Doelgroep

Leraren, pedagogische begeleiders, schoolleiders van lager onderwijs, onderzoekers

Naar boven

Sessie 23

Aan de slag met interdisciplinaire Teacher Design Teams of i-TDT, voor innoverend STEM-onderwijs 

Twee aspecten staan centraal in deze sessie:

Het delen van onze ervaringen met het ontwikkelen en gebruiken van leermateriaal voor geïntegreerd STEM-onderwijs.

Het verzamelen van input van de deelnemers om op efficiënte wijze bovenschoolse Teacher Design Teams te creëren waarin leraren samen vormgeven aan geïntegreerd (STEM-) onderwijs en zich verder kunnen professionaliseren. Deze teams moeten daarbij technologisch ondersteund worden.

Sprekers

 • Mieke De Cock is hoogleraar bij de KU Leuven, Faculteit Wetenschappen – Departement Natuurkunde en Sterrenkunde. Ze is verantwoordelijk voor de lerarenopleiding fysica. Haar onderzoeksinteresse en expertise: conceptueel inzicht in fysica, samenspel wiskunde en fysica & ontwerpen van en leren in STEM-onderwijs.
 • Heidi Knipprath is onderzoeksexpert (school)loopbanen bij HIVA- KU Leuven. Haar onderzoeksinteresse en expertise: onderwijseffectiviteit (m.b.t. o.a. STEM), transitie onderwijs – arbeidsmarkt en levenslang leren.

Doelgroep

Schoolleiders en leraren, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, beleidsmakers en onderzoekers

Naar boven

Sessie 24

Flexibele leerwegen: mogelijkheden in het secundair onderwijs 

Door flexibele leerwegen in te richten, proberen verschillende Vlaamse scholen vandaag een antwoord te bieden op de groeiende diversiteit. Hun bedoeling is zo de kansen van elke leerling op een succesvolle leerloopbaan hoog te houden.  Tijdens deze keuzesessie maak je kennis met bepaalde pijnpunten in het huidige Vlaamse onderwijs en hoe flexibele leerwegen daarop een antwoord kunnen bieden.

Spreker

Machteld Vandecandelaere werkt als FWO-onderzoeker aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie aan de KU Leuven. Ze voert onderzoek naar schoolloopbanen en is auteur van het boek ‘Flexibele leerwegen: Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs’.

Doelgroep

Professionals uit het secundair onderwijs

Naar boven

Sessie 25

Wonderwel schakelen tussen welzijn en onderwijs, praktijkgericht onderzoek via design research 

Om het zorgtraject optimaal te laten verlopen, is een goede verwijzing en samenwerking tussen onderwijs en welzijn cruciaal.

Het onderzoeksproject Wonderwel schakelen tussen welzijn en onderwijs betrekt leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, leerlingen- en oudervertegenwoordigers om via design research de samenwerking tussen onderwijs en welzijn te verbeteren.

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het geven van de regie aan de opvoedingsverantwoordelijken en de jongeren. De leerlingbegeleider is hierbij vanuit de school de schakel tussen onderwijs, thuiscontext en CLB.

Naast de voorstelling van het project gaan we dieper in op de invulling van praktijkgericht onderzoek via design research. We lichten concrete praktijkvoorbeelden en onderzoeksmethodieken toe.

Sprekers

 • Eef Thoen, Wendy Eerdekens en Jente Hugaert zijn verbonden aan de Arteveldehogeschool Gent. Binnen dit onderzoeksproject aan de Arteveldehogeschool zijn er verschillende onderzoek- en dienstverleningscentra (ODC) betrokken: 
  • Onderzoek- en dienstverleningscentrum Gezinskracht: werkt via onderzoek en projecten aan een toegankelijke en inclusieve samenleving.
  • Onderzoek- en dienstverleningscentrum Leer+: wil de leerkansen van kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften verhogen.  
  • Onderzoek- en dienstverleningscentrum Quest: zet in op het initiëren en bevorderen van de individuele onderzoekende houding van kinderen, jongeren en volwassenen. 

Doelgroep

Deze sessie staat open voor iedereen.

Naar boven

Sessie 26

Bruggen bouwen met je team: samenwerking gezin en school in het secundair onderwijs 

Willen we spreken over een echte samenwerking tussen gezin en school, dan dienen we de stem van de ouders en de leerlingen hierin te horen. Deze sessie brengt resultaten van onderzoek naar hoe gezinnen het partnerschap school-leerling-ouder beleven en good practices in hoe de school deze samenwerking verder vorm kan geven.

Sprekers

 • Penelope Delcour is docent en onderzoeker aan de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind (PJK): opvoeding & coaching van de Artevelde Hogeschool. Haar vakkennis en praktijkervaring situeert zich in het samenwerken met gezinnen vanuit verschillende pedagogische settings. 
 • Sofie Vanassche is docent en opdrachthouder onderzoek aan de opleiding PJK: opvoeding & coaching van de Artevelde Hogeschool en promotor binnen het onderzoeks-en dienstverleningscentrum Gezinskracht. Haar onderzoek focust op oorzaken en gevolgen van hedendaagse gezinsontwikkelingen, het partnerschap met kinderen en gezinnen binnen pedagogische settings, en diverse vormen van sociale (on)gelijkheden (gender, opleiding, herkomst).

Doelgroep

Leraren, onderwijsontwikkelaars, schoolondersteunende diensten, …

Naar boven

Sessie 27

Op weg naar een betere samenwerking en afstemming van welzijn en onderwijs ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare gezinnen op school 

Een praktijkgericht onderzoek met als resultaat tools die de praktijk willen inspireren en ondersteunen.

In deze sessie lichten we de belangrijkste vaststellingen van de bevraging van basisscholen, welzijnsactoren (OCMW, CAW, huis van het kind, brugfiguren, armoede-organisaties, CKG, …) en intermediaire actoren (stad, samenlevingsopbouw, …) toe.

Er is specifieke aandacht voor de mogelijkheden en de knelpunten in de huidige samenwerking tussen de basisscholen en welzijnsactoren. We nodigen de deelnemers uit om hun ervaring in de samenwerking met welzijn te delen:

 • Wat zijn succeservaringen?
 • Wat zijn drempels?
 • Hoe zit het met rolverdeling?
 • Wat missen scholen in de samenwerking met welzijn?
 • Wat zijn goede praktijken?

Sprekers

 • Celine Mertens is als onderzoeker verbonden aan HoGent, vakgroep Pedagogiek en Didactiek. Als pedagoge heeft ze de laatste jaren praktijkgericht onderzoek gedaan rond de thema’s ouderbetrokkenheid en transities in onderwijs. In deze praktijkgerichte onderzoeksprojecten stonden ‘coaching’ en ‘materiaalontwikkeling’ centraal. 
 • Marie Seghers is als onderzoeker verbonden aan HoGent, vakgroep Humane en Sociale Wetenschappen. Als sociologe en sociaal-cultureel werker werkt ze voornamelijk rond onderwijssociologische thema’s met specifieke aandacht voor onderzoek naar de samenwerking ouders - school; transities in onderwijs en diversiteit.

Doelgroep

 • Schoolteams en schoolleiders
 • Brugfiguren en schoolbegeleiders (pedagogisch begeleiders, schoolondersteuners, schoolopbouwwerkers, …) 
 • Opleidingen (lerarenopleiders, sociaal werk, …)

Naar boven

Sessie 28

Onderwijsvernieuwing: processen en instrumenten

1. Zill? Ziezo! 

Uit een exploratief onderzoek van Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond één jaar implementatie van Zin in leren! Zin in leven! komen dertien factoren die het proces beïnvloeden. Deze factoren kunnen als kapstokken gebruikt worden bij het plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het implementatieproces van Zill. Het verkennen van deze factoren staat centraal tijdens deze sessie.

Spreker

Els De Smet is pedagogisch begeleider bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast is ze projectmedewerker SBO VALIES, Universiteit Antwerpen.

2. Wat de dingen doen en doen doen: artefacten in onderwijsvernieuwing 

Onderwijsvernieuwingen komen vaak de school binnen in de vorm van artefacten: speciaal ontworpen ‘dingen’ die het vernieuwingsproces willen ondersteunen, vergemakkelijken… Die artefacten doen echter vaak meer dan waarvoor ze bedoeld waren, ten goede of ten kwade. Aan de hand van een vernieuwingscasus (de BaSO-fiche) proberen we de rol van artefacten te ontsluieren en inzichtelijk te maken. 

Sprekers

 • Karen Vermeir is assistent aan het Centrum voor Onderwijsvernieuwing en de Ontwikkeling van de Leraar en School (COOLS) van de KU Leuven. Ze bereidt een doctoraatsproefschrift voor over de implementatie van onderwijsvernieuwingen. Daarbij gaat ze vooral in op de rol van artefacten en externe ondersteuning.
 • Geert Kelchtermans is hoofd van het onderzoekscentrum COOLS (KU Leuven). Zijn onderzoek concentreert zich op de relatie tussen individuele onderwijsprofessionals enerzijds en hun beroepscontext (de school als organisatie) anderzijds. Kernthema’s zijn de professionele ontwikkeling van (beginnende) leraren doorheen hun loopbaan, onderwijsvernieuwing, leiderschap in scholen en de professionalisering van lerarenopleiders door onderzoek (LOEP-perspectief).

Doelgroep

Practici die betrokken zijn bij het uitdenken en/of in de praktijk brengen van vernieuwingen, zowel binnen de school (interne begeleiders, schoolleiders, middenkader) als erbuiten (pedagogisch begeleiders; curriculumontwikkelaars…), onderzoekers

Naar boven

Sessie 29

School(schoolontwikkeling) houdt van praktijkonderzoek: onderzoekservaringen en –resultaten delen 

We nemen je mee op weg naar praktijkonderzoek, uitgevoerd door leraren en leerlingenbegeleiders uit het basis- en secundair onderwijs. De cyclus voor praktijkonderzoek is onze gids voor onderweg.

Je krijgt een geleide wandeling langs verschillende praktijkonderzoeken en je kan de onderzoekers zelf prangende vragen stellen over het wat, waarom en hoe van het onderzoek.

Om af te sluiten, reflecteren we samen met enkele Nederlandse collega’s over praktijkonderzoek in het licht van schoolontwikkeling: nl. wat levert het op voor het schoolteam?

Sprekers

 • Janni Coopman, Monia Van Damme, Frederik Kazimoto, Barbara Kazimoto, Linde Reggers, Liesbet Coens staan zelf in de onderwijspraktijk als leraar en leerlingenbegeleider. Zij zijn studenten Schoolontwikkeling.
 • Mieke Meirsschaut is onderzoeker en docent aan de Bachelor-na-bachelor in het onderwijs: Schoolontwikkeling, Arteveldehogeschool Gent.

Doelgroep

Iedereen met interesse in praktijkonderzoek, van kleuter, lager, secundair tot hoger onderwijs. Ook wie vanuit een ondersteunende of leidende rol werkt in of met de school is welkom.

Naar boven

Sessie 30

1. Onderzoekende school: Vernieuwd bachelorproefconcept (Opleiding kleuteronderwijs Arteveldehogeschool)

In Onderzoekende School voeren laatstejaarsstudenten kleuteronderwijs een ontwerponderzoek uit (van der Donk & van Lanen, 2016), in co-creatie met de school waar ze hun afstudeerstage doen. Tijdens deze sessie gaan we in op de kernprincipes van dit nieuwe concept en illustreren we met voorbeelden uit de proeftrajecten en de opstart dit schooljaar.

Sprekers

 • Dr. Bénédicte Vanblaere is docent en verantwoordelijke voor bachelorproef en onderzoek, Opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs (Arteveldehogeschool) .
 • Sofie Michels is docent en onderzoeker, Opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs (Arteveldehogeschool).

Doelgroep

 • Lerarenopleiders en leraren, schoolleiders, zorgcoördinatoren, … 
 • Lerarenopleiders met interesse voor wiskunde, wereldoriëntatie, STEM, projectwerking, techniek, …

2. Onderzoekende School?!: de krachtige samenwerking tussen lerarenopleiders en scholen om het leren van leerlingen te verbeteren.  

Als leraren, studenten, leerlingen, lerarenopleiders en onderzoekers samen een team vormen en op een systematische wijze onderzoek doen, dan creëert dit opening om een antwoord te vinden op vragen waarmee de school al jaren worstelt. Het project Onderzoekende School?! is opgebouwd en gecreëerd door en met scholen.   

Sprekers

 • Vicky Willegems is een onderzoekende lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel. Haar doctoraatsonderzoek Onderzoekende School?! bestendigt onderzoekende partnerschappen tussen lerarenopleiders en scholen op een duurzame manier. 
 • Nadine Engels is voorzitter van de lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel en hoofdpromotor van het doctoraatsonderzoek Onderzoekende School?!. Evidence-based en collaboratief leren zijn een belangrijke focus in de onderzoeksgroep die ze superviseert.  

Doelgroep 

Leraren, lerarenopleiders, onderzoekers

Naar boven

Sessie 31

Onderzoeksvaardigheden bij leerlingen 

1. Introductiesessie Onderzoekende Praktijk: Stimuleer de onderzoekende houding bij je klas door ze zelf aan te nemen 

In de onderzoekende praktijk gaan we aan de slag met de kracht van een onderzoekende houding bij zowel leerling als leraar.  Een omgeving waar experimenteren, verkennen, kennisgebaseerd redeneren en handelen op inzichten centraal staat, begint en eindigt niet bij de houding van de leerling. Voor een welslagen van deze aanpak moet ook de leraar deze houding aan te nemen. 

We gaan in deze sessie aan de slag met jouw klassituatie en de uitdagingen die daar spelen, en gaan we op zoek naar effectieve methodes en technieken om deze aan te pakken. In een gemeenschap van collega's waarin je als expert van de klas handelt, nemen we het leerproces in jouw klas onder de loep. In deze korte introductiesessie krijg je toelichting over het concept en een voorsmaakje van hoe het te werk gaat.

Sprekers

 • Felix Hoornaert is docent Fysica aan de Lerarenopleiding Secundair Onderwijs aan de Arteveldehogeschool en onderzoeker op de Erasmus+ Projecten 3DIPhE en Artifex.
 • Jan De Lange is docent Fysica aan de Lerarenopleiding Secundair Onderwijs aan de Arteveldehogeschool en promotor onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest.

Doelgroep

 • Leraren Wetenschappen of STEM die op zoek zijn naar verdieping.
 • Leraren die op zoek zijn naar methodes om de onderzoekende vaardigheden bij hun leerlingen te stimuleren.
 • Leraren of andere professionals die openstaan voor een verregaande verkenning van hun (klas)praktijk.

2. Het ondersteunen van onderzoeksvaardigheden in de derde graad humane wetenschappen 

Deze bijdrage gaat in op de vraag op welke manier we de onderzoeksvaardigheden van leerlingen humane wetenschappen in de derde graad van het secundair onderwijs optimaal kunnen ondersteunen. Hierbij worden diverse discussiepunten (waaronder de plaats en de status van onderzoeksvaardigheden in het curriculum, de definiëring van het begrip onderzoeksvaardigheden in de humane wetenschappen, de evaluatiemethodiek en de huidige aanpak) besproken.

Spreker

Louise Maddens was leerkracht gedragswetenschappen, cultuurwetenschappen, onderzoeksvaardigheden, OKAN, DKO.

Nu is ze doctoraatsstudent en doet onderzoek naar het instructioneel design en de evaluatie van online leeromgevingen om onderzoeksvaardigheden van leerlingen in de derde graad secundair onderwijs te ondersteunen. Ze is verbonden aan het Centrum voor Instructiepsychologie en –Technologie, KU Leuven campus Kulak Kortrijk.

Doelgroep

Zowel onderzoekers als onderwijsprofessionals (zoals leraren, schoolleiders, pedagogische begeleiders en lerarenopleiders) zijn idealiter vertegenwoordigd door diverse actoren tijdens het gesprek.

Naar boven

Sessie 32

Scholen Slim Organiseren. Zelfsturende teams als opstap voor een hogere motivatie, welbevinden en kwaliteitsvol werken

Een aantal aspecten, zoals welbevinden, motivatie en kwaliteitsvol onderwijs, vormen mogelijkheden om een school / organisatie slim en warm te organiseren om van daaruit innoverend en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.  In deze keuzesessie ondervind je hoe een zelfsturend team een antwoord kan bieden op de nood om te reorganiseren en het welbevinden en de motivatie van het team te verhogen.

Sprekers

Natalie Drees is directeur bij het GO! Campus Het Spoor Mol – SGR Fluxus . Ze heeft een brede onderwijskundige ervaring van leerkracht tot directeur.

Doelgroep

Schoolleiders, beleidsmedewerkers, leraren, onderzoekers

Naar boven

Sessie 33

Leesdidactiek in het basisonderwijs. Leesinterventies voor scholen die streven naar fundamentele en functionele geletterdheid.

In deze sessie stellen we kort het LIST-interventieproject voor, evidence-based tot stand gebracht onder leiding van Thoni Houtveen, hogeschool Utrecht (NL). De resultaten en opbrengsten die we presenteren zijn gebaseerd op eigen onderzoek dat is gegroeid vanuit de leervraag ‘hoe komen we tot meer leesinterventies met impact en hoe beïnvloeden deze onze professionaliseringsinitiatieven?’.

Sprekers

 • Erwin Heysse is pedagogisch begeleider basisonderwijs PBD-GO!, gecertificeerd begeleider LIST (Hogeschool Utrecht, NL) en begeleidt sinds 2011 scholen in LIST. Daarnaast is hij ook lid van de Taalraad Begrijpend Lezen, Taalunie.
 • Steven De Laet is coördinator basisonderwijs OVSG, Master educational needs, taalspecialist basisonderwijs en begeleidde eerder LIST-scholen. 
 • Cathy De Raes is projectmanager professionalisering Basisonderwijs PBD-GO! en was voorheen lector Nederlands en opleidingsvoorzitter lerarenopleidingen Basisonderwijs HoGent (1992-2016). Zij is tevens ontwikkelaar lesmaterialen leesbevordering “Iedereen Leest”.

Doelgroep

 • Leraren, zorgcoördinatoren, schoolleiders basisonderwijs
 • Beleidsverantwoordelijken basisonderwijs
 • Pedagogisch begeleiders (Taal/Nederlands/Lezen) basisonderwijs
 • Lerarenopleiders (Taal/Nederlands/Lezen) basisonderwijs
 • Onderwijsonderzoekers met focus praktijkgericht onderzoek in en naar het basisonderwijs

Naar boven

Sessie 34

Innovatieve leeromgevingen 

1. Future proof education: Het ontwerpen van leerruimtes bottom-up door middel van design thinking. 

We illustreren in deze sessie aan de hand van een voorbeeld uit de lerarenopleiding aan de HoGent hoe de methodiek van design thinking kan ingezet worden om met verschillende groepen belanghebbenden tot een prototype van een future proof fysieke leeromgeving te komen.

Sprekers

 • Mandy Ghyselinck is stafmedewerker directie onderzoek, Hogeschool Gent. Jouri Van Landeghem is lerarenopleider (STEM, fysica en natuurwetenschappen) en onderzoeker, Hogeschool Gent.
 • Annemie Demol is voorzitter van de opleiding secundair onderwijs, Hogeschool Gent.

Doelgroep

Leraren, mentoren, schoolleiders, pedagogische begeleiders

2. Laat je lespraktijk inspireren door Howest Educational Hub 

In de aangeboden workshop vertrekken we vanuit de bestaande lespraktijk ('Welke doelstelling bereik je niet op de manier die je zou willen?'). Aan de hand van een eenvoudige analysetool gaan we na hoe elementen van ruimte, technologie en didactiek (en hun samenspel) kunnen ingezet worden om het gekozen lesmoment te optimaliseren.

Sprekers

Tijs Verbeke en Basiel Bonne zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Zij verzorgen de modules techniek en geschiedenis binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs. Daarnaast zijn ze ook betrokken bij het onderzoek HowestEdHub waarbinnen nagegaan wordt hoe het samenspel tussen ruimte, didactiek en technologie leraren kan faciliteren bij het optimaliseren van hun bestaande praktijk.

Doelgroep

 • Leraren en schoolleiders secundair onderwijs
 • Pedagogisch begeleiders

Naar boven

Sessie 35

Inzetten op kwalitatieve kleuterparticipatie: meer dan enkel het opvolgen van aanwezigheden

Kleuterparticipatie omvat veel meer dan regelmatig naar school komen. In deze sessie lichten we toe welke instrumenten werden ontwikkeld in het kader van het Vlaams kleuteractieplan en welke acties opgezet worden. We gaan in op de ervaringen vanuit de Gentse proeftuin “Samen door de Schoolpoort”. Preventief werken staat hier centraal. We leggen linken tussen beleidskaders en praktijkverhalen. In de sessie is ruimte tot uitwisseling.

Sprekers

 • Sara De Meerleer werkt bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten en werd op 1 januari 2017 aangesteld als kleutercoördinator.
 • Lia Blaton werkt bij het Onderwijscentrum Gent en coördineerde de proeftuin “Samen door de schoolpoort’’ (AMIF-oproep kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid).

Doelgroep

Leraren, onderzoekers, lerarenopleiders, pedagogische begeleidingsdiensten, …

Naar boven

Sessie 36

Evalueren: enkel optellen of ook vertellen? Portretterend evalueren in de basisschool 

Binnen portretterend evalueren zien we evaluatie als een bewust en transparant samengesteld programma dat verschillende evaluatiemomenten tot één doordacht geheel combineert. Het is gericht op het ondersteunen van het leerproces van kinderen. Holistisch en waarderend kijken (vanuit de growth mindset) en combineren van verschillende betrokken partijen zijn hierbij centrale uitgangspunten.

Sprekers

 • Sarah Jácome-Alvarez is praktijklector in de lerarenopleiding lager onderwijs en beleidsmedewerker in de basisschool Picpussen Tongeren. 
 • Hilde Wuytens is lector pedagogische wetenschappen in de lerarenopleiding lager onderwijs. 
 • Lotte Wilms is lector pedagogische wetenschappen in de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs. 

Iedereen is verbonden aan de UCLL.

Doelgroep

Onderwijsprofessionals uit het basisonderwijs

 

Naar boven

Sessie 37

Evolueer met jouw school door het evaluatiebeleid te evalueren

Sleutel aan één aspect van het evaluatiebeleid en dat laat zich voelen in elk ander deel van het onderwijsbeleid. De ja-maar -en wat-als-reflexen vliegen je om de oren als we zaken veranderen. Gelukkig maar, want evalueren doe je best doordacht en behoedzaam. In deze sessie reiken we handvaten aan om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen, installeren en het voortzetten van een evaluatiebeleid op schoolniveau.

Sprekers

 • Koen Mattheeuws is verbonden aan Steunpunt Diversiteit & Leren sinds 2013. Hij focust op het begeleiden van scholen rond diverse thema’s waaronder evaluatie.
 • Joke Ysenbaert is verbonden aan Steunpunt Diversiteit & Leren. Hij doet momenteel onderzoek naar het evaluatiebeleid van scholen en de evaluatiepraktijken van leraren in het Vlaamse onderwijs.

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals uit het basis- en secundair onderwijs

 

 

Naar boven