Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - studenten

Vind een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen in het hoger onderwijs. De pagina krijgt regelmatig een update.
 

UPDATE 23 november

In samenspraak met virologen, universiteiten (VLIR), hogescholen (VLHORA) en de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) werd het kader verduidelijkt voor onder andere practica en campusmomenten in het hoger onderwijs vanaf 30 november. 

Tot en met zondagavond 29 november is alleen afstandsonderwijs toegestaan. Dit betekent dat:

 • Onderwijsactiviteiten met fysiek contact tussen of met studenten niet mogelijk zijn. Online activiteiten kunnen wel. 
 • Eventueel geplande evaluatiemomenten worden uitgesteld of digitaal georganiseerd. 
 • Stages enkel kunnen blijven doorgaan zoals gepland en volgens de regels van de sectoren, in onderlinge verstandhouding tussen de stageplaats, onderwijsinstelling en student.

Slechts 1 uitzondering op deze regels wordt toegestaan: in de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde, tandheelkunde en kinesitherapie (inclusief de vervolgopleidingen) blijven practica, vaardigheidstraining en stages mogelijk.

Vanaf 30 november werkt het hoger onderwijs in fase rood. Er worden in beperkte mate opnieuw activiteiten mogelijk op de campus, prioritair voor de eerstejaarsstudenten. Afstandsonderwijs blijft wel nog steeds de norm voor het hoger onderwijs. Maximaal 10% van de campuscapaciteit mag benut worden. Er wordt nog steeds heel spaarzaam omgesprongen met contactonderwijs: alleen essentiële zaken worden nu weer mogelijk ter wille van de kwetsbare studenten die hier echt nood aan hebben en in de hoop om studieduurverlenging te vermijden. Universiteiten en hogescholen kunnen er bovendien nog altijd voor kiezen om zelf strenger te zijn. 

Volgende verduidelijkingen werden aangebracht:

 • Campusactiviteiten worden in zeer beperkte mate mogelijk. Zo kan het hoger onderwijs opnieuw essentiële practica en campusmomenten organiseren.
 • Universiteiten en hogescholen kunnen ook stille studieplekken openstellen voor studenten die daar nood aan hebben.
 • De examens kunnen doorgaan volgens dezelfde richtlijnen die van toepassing waren tijdens de examenperiode in juni.

De Vlaamse Overheid werkt momenteel samen met studentenvertegenwoordigers en de instellingen van het hoger onderwijs aan een communicatiecampagne specifiek gericht op studenten. Deze campagne moet niet alleen informeren en sensibiliseren, maar studenten ook een forum geven om elkaar te steunen wanneer het moeilijk gaat en om indien nodig te ventileren over wat het betekent te studeren in tijden van corona. 
 

Lees ook:

 


 

Krijg je je leerkrediet terug voor opleidingsonderdelen waarvan de evaluaties niet zijn doorgegaan door corona? 

Ja. Als de hogeschool of universiteit besliste dat de evaluatie of het examen niet kon worden georganiseerd als gevolg van de coronamaatregelen, krijg je automatisch de opgenomen studiepunten, die betrekking hebben op dat opleidingsonderdeel, terug. Je moet hier als student dus zelf niets voor doen.

Naar boven

Krijg je je leerkrediet terug wanneer je je in een overmachtssituatie bevond door corona?

Ja, je kan je leerkrediet terugkrijgen in overmachtssituaties omwille van corona.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: 

 • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel waarvan minstens een deel van de onderwijsactiviteit na 9 maart 2020 viel.
 • Je bent na deelname aan je laatste examenkans niet geslaagd. Dit betekent dat wanneer een herexamen werd georganiseerd, je hieraan moet hebben deelgenomen.
 • Je verklaart dat je je in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.
 • Je dient de aanvraag in binnen een termijn van 30 dagen na de proclamatie van de examenresultaten van je laatste zittijd.

Let op: naast deze specifieke procedure voor terugvordering van leerkrediet omwille van corona, is er ook nog de algemene procedure voor teruggave leerkrediet bij overmacht. Lees meer over de terugvordering van leerkrediet wegens overmacht.

Naar boven

Wanneer dien je je aanvraag in?

 • Je kan 1 keer een aanvraag indienen. 
 • Je dient je aanvraag pas in als de resultaten van de examens voor alle onderdelen die je volgde in 2019-2020 zijn bekendgemaakt.
 • Na het bekendmaken van het laatste examenresultaat, heb je 30 dagen de tijd voor het indienen van je aanvraag.
 • Je kan enkel nog een aanvraag indienen als voor jou het academiejaar verlengd werd naar aanleiding van COVID-19 en je proclamatiedatum dus viel na 15 september 2020. Ook voor jou geldt dat je de aanvraag doet binnen een termijn van 30 dagen na je proclamatie. 

Naar boven

Hoe dien je je aanvraag in?

 • Voor je een aanvraag kan indienen, moet je de resultaten van de examens voor alle onderdelen die je volgde, ontvangen hebben.
 • Je gaat na voor hoeveel studiepunten je in totaal voldoet aan de voorwaarden om leerkrediet terug te vragen.
 • Je zet leerkrediet in voor een volledig opleidingsonderdeel. Je aanvraag moet dus betrekking hebben op volledige opleidingsonderdelen en niet op delen van opleidingsonderdelen.
 • In het digitale aanvraagformulier vermeld je het aantal teruggevraagde studiepunten als getal. Voeg geen andere informatie toe.

1. Dien je aanvraag digitaal in als je beschikt over een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart

 • Je beschikt over een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart met chip en kan daarmee connecteren met een kaartlezer en een computer.
 • Als er bij het aanmelden een probleem opduikt, kan je de Vlaamse Infolijn contacteren op het telefoonnummer 1700
 • Let op: Je kan enkel nog een aanvraag indienen als je proclamatiedatum minder dan 30 dagen geleden viel. 

Dien je aanvraag digitaal in.

2. Dien je aanvraag op papier in als je niet beschikt over een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart

 • Je kan de aanvraag enkel op papier indienen als je niet beschikt over een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart met chip.  
 • Je bent een student die geen officiële verblijfplaats in België heeft. Voor de aanvraag heb je je bisnummer nodig dat je kreeg op het ogenblik dat je inschreef in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Je kan dat nummer aan je instelling vragen. Het gaat om een cijfercombinatie met 11 getallen. De eerste 6 cijfers bestaan uit je geboortedatum. Bij je geboortemaand is 20 of 40 opgeteld.
 • Let op: Je kan enkel nog een aanvraag indienen als je proclamatiedatum minder dan 30 dagen geleden viel. 

Download het papieren aanvraagformulier.

Naar boven

Wat er gebeurt er na je aanvraag?

Bij de verdere behandeling maakt AHOVOKS gebruik van de resultaten die je instelling registreert in de centrale studentendatabank van de Vlaamse Overheid. Door de coronamaatregelen kan de registratie dit jaar meer tijd in beslag nemen.

Zodra je aanvraag is behandeld, ontvang je een bevestiging op je opgegeven e-mailadres. 

Indien nodig bezorg je op vraag van AHOVOKS de nodige bewijsstukken.

AHOVOKS brengt je instelling op de hoogte van je aanvraag. Mocht je over onvoldoende leerkrediet beschikken, dan kan je instelling je voorwaardelijk inschrijven, in afwachting van een beslissing over de teruggave.

Naar boven

Wat als je aanvraag voor teruggave van het leerkrediet (geheel of gedeeltelijk) afgewezen wordt?

Als je aanvraag afgewezen wordt, kan je daartegen beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad). Je doet dat uiterlijk binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de kennisgeving van de beslissing.

Je maakt een verzoekschrift op, waarin je minimaal de volgende zaken vermeldt:

 • Je naam, adresgegevens en e-mailadres.
 • Je rijksregisternummer.
 • Een feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren.

Je dateert en ondertekent je verzoekschrift. Verzoekschriften die niet ondertekend zijn, zijn onontvankelijk. 

Een procedure bij de Raad verloopt in het Nederlands. Stel je verzoekschrift dus in het Nederlands op.

Je stuurt je verzoekschrift aangetekend naar het volgende adres:

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Naar boven

Waar kan je je leerkrediet checken?

Of je leerkrediet hebt ingezet, kan je checken op het studentenportaal.

Lees voor welke opleidingen je leerkrediet inzet en voor welke niet.

Naar boven

Voorbeelden

Voorbeeld 1 – ik heb deelgenomen aan beide examenkansen 

Ik volg een bachelor of master. Ik heb na 9 maart de onderwijsactiviteiten van het tweede semester gevolgd. Voor een onderdeel van 5 en een onderdeel van 7 studiepunten heb ik deelgenomen aan zowel eerste als tweede zit, maar ik ben niet geslaagd. Het niet slagen wijt ik aan overmacht door COVID-19. Voor de andere vakken ben ik geslaagd. Ik vraag samen 12 (5+7) studiepunten terug.

Voorbeeld 2 – ik heb deelname aan de examenkansen gespreid en deelgenomen aan de laatste examenkans 

Ik volg een bachelor of master. Ik heb na 9 maart de onderwijsactiviteiten van het tweede semester gevolgd. Ik heb voor een onderdeel van 3 studiepunten deelgenomen aan het examen van eerste en tweede zit maar ben niet geslaagd. Ik heb voor een onderdeel van 5 studiepunten niet deelgenomen aan het examen in eerste zit, maar wel in tweede zit. Ik ben evenmin geslaagd. Het niet slagen wijt ik aan overmacht door COVID-19. Voor de andere vakken ben ik geslaagd. Ik vraag samen 8 (3+5) studiepunten terug.

Voorbeeld 3 – ik heb niet aan de laatste examenkans deelgenomen 

Ik volg een bachelor of master. Ik heb na 9 maart de onderwijsactiviteiten van het tweede semester gevolgd. Ik heb voor een onderdeel van 4 studiepunten alleen deelgenomen aan het examen van eerste zit en was niet geslaagd. Ik had nog een examenkans in tweede zit maar heb niet deelgenomen aan deze laatste examenkans. Ik heb voor een onderdeel van 6 studiepunten niet deelgenomen aan het examen in eerste zit, maar wel in tweede zit. Ik ben evenmin geslaagd. Het niet slagen wijt ik aan overmacht door COVID-19. Voor de andere vakken ben ik geslaagd. Ik vraag 6 studiepunten terug voor het onderdeel waar ik heb deelgenomen aan de laatste examenkans.

Voorbeeld 4 – er was maar één examenkans voor een onderdeel 

Ik volg een bachelor of master. Ik heb na 9 maart de onderwijsactiviteiten van het tweede semester gevolgd. Voor een onderdeel van 15 studiepunten was er één examenkans (bv. voor stage, artistiek project, groepsopdracht, labo, praktijk…). Het niet slagen wijt ik aan overmacht door COVID-19. Voor de andere vakken ben ik geslaagd. Ik vraag 15 studiepunten terug.

Voorbeeld 5 - ik heb deelgenomen aan beide examenkansen, maar heb geen leerkrediet ingezet 

Ik volg een schakelprogramma. Ik heb na 9 maart de onderwijsactiviteiten van het tweede semester gevolgd. Voor een onderdeel van 8 studiepunten heb ik deelgenomen aan zowel eerste als tweede zit, maar ik ben niet geslaagd. Het niet slagen wijt ik aan overmacht door COVID-19. Ik hoef geen 8 studiepunten terug te vragen want in het schakelprogramma zet ik geen leerkrediet in. 

Naar boven

Mag je stage verrichten in een onderneming waar er tijdelijke werkloosheid is?

Ja, als de overeenkomst – zoals de bedoeling ervan – bestaat uit het aanleren van competenties en de student geen medewerkers in tijdelijke werkloosheid vervangt.

De federale regelgeving stelt dat het werk van een tijdelijk werkloze werknemer niet mag uitbesteed worden aan derden of studenten en dat bijgevolg geen nieuwe arbeidsovereenkomsten mogen gesloten worden voor de uitvoering van hetzelfde werk.

Voor studenten die een stage moeten verrichten is de werkvloer echter deel van de opleiding. Competentieverwerving staat daarbij centraal, niet het uitvoeren van werk. Jongeren mogen dus in het kader van hun stage naar de werkvloer om competenties te verwerven, ongeacht tijdelijke werkloosheid binnen die onderneming, als dit geen vervanging met zich meebrengt van medewerkers in tijdelijke werkloosheid.

Naar boven

Blijf op de hoogte