Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - studenten

Vind een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen in het hoger onderwijs. De pagina krijgt regelmatig een update.
 

UPDATE 29 juni

Voor opleidingsonderdelen waarvoor de eerste examenkans viel voor 22 februari, besliste het Vlaams Parlement eerder al dat het leerkrediet kon teruggevraagd worden door overmacht omwille van corona.

Intussen is beslist dat deze regeling van toepassing wordt voor het volledige academiejaar 2020-2021. Ook is er een oplossing voorzien voor studenten die in de loop van het academiejaar van opleiding zijn veranderd.

Lees meer over de voorwaarden en hoe en wanneer je een aanvraag kan indienen.
 

Lees ook:


Teruggave leerkrediet omwille van overmacht

Quarantaine en testen

Vaccinaties

Stages

Examens en eindejaarsactiviteiten


Ik ben door overmacht (corona) niet geslaagd in een examen. Krijg ik mijn leerkrediet terug?

Voor opleidingsonderdelen waarvoor je niet geslaagd bent omwille van een overmachtssituatie door corona, kan je het leerkrediet terugkrijgen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

 • Je bent na deelname aan de laatste examenkans voor het opleidingsonderdeel niet geslaagd. Dat betekent dat wanneer een herexamen wordt georganiseerd, je hieraan moet deelnemen.
 • Je verklaart dat je je in een overmachtssituatie bevond door de COVID-19 maatregelen. Het volstaat dat je dit verklaart in de aanvraag.     
 • Je dient een aanvraag in binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de dag van de proclamatie van de examenresultaten van de laatste zittijd van het academiejaar 2020-2021. 

Naar boven

Wat als ik van opleiding veranderd ben en ik dus niet aan het herexamen kan deelnemen? 

Als je van opleiding veranderd bent, kan je uiteraard niet deelnemen aan het herexamen voor die opleidingsonderdelen. Je kan voor die opleidingsonderdelen echter ook het leerkrediet terugvragen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je bent voor 15 maart 2021 van opleiding of instelling veranderd of overgestapt naar een graduaatsopleiding.
 • Je hebt deelgenomen aan de eerste examenkans voor het opleidingsonderdeel van de opleiding die je stopzette. 
 • Je verklaart dat je je in een overmachtssituatie bevond door de COVID-19 maatregelen. Het volstaat dat je dit verklaart in de aanvraag.     

Ook in dit geval dien je je aanvraag in binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de dag van de proclamatie van de examenresultaten van de laatste zittijd van het academiejaar 2020-2021. 

Naar boven

Wanneer dien ik een aanvraag in?

 • Je kan 1 keer een aanvraag indienen. 
 • Je dient je aanvraag pas in als de resultaten van de herexamens voor alle opleidingsonderdelen die je volgde in 2020-2021 zijn bekendgemaakt
 • Je kan op dit moment dus nog geen aanvraag indienen. AHOVOKS zal eind augustus op deze pagina een aanvraagformulier ter beschikking stellen.
 • Na het bekendmaken van het laatste examenresultaat, heb je 30 dagen de tijd voor het indienen van je aanvraag.

Naar boven

Hoe dien ik een aanvraag in?

 • Voor je een aanvraag kan indienen, moet je de resultaten van de examens voor alle opleidingsonderdelen die je volgde, ontvangen hebben.
 • Je gaat na voor hoeveel studiepunten je in totaal voldoet aan de voorwaarden om leerkrediet terug te vragen.
 • Je zet leerkrediet in voor een volledig opleidingsonderdeel. Je aanvraag moet dus betrekking hebben op volledige opleidingsonderdelen en niet op delen van opleidingsonderdelen.
 • In het digitale aanvraagformulier vermeld je het totaal aantal teruggevraagde studiepunten als getal. Voeg geen andere informatie toe.

1. Dien je aanvraag digitaal in als je beschikt over een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart

 • Je beschikt over een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart met chip en kan daarmee connecteren met een kaartlezer en een computer.
 • Als er bij het aanmelden een probleem opduikt, kan je de Vlaamse Infolijn contacteren op het telefoonnummer 1700

Het digitale aanvraagformulier zal eind augustus ter beschikking gesteld worden.

2. Dien je aanvraag enkel op papier in als je niet beschikt over een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart

 • Je kan de aanvraag enkel op papier indienen als je niet beschikt over een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart met chip.  
 • Je bent een student die geen officiële verblijfplaats in België heeft. Voor de aanvraag heb je je bisnummer nodig dat je kreeg op het ogenblik dat je inschreef in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Je kan dat nummer aan je onderwijsinstelling vragen. Het gaat om een cijfercombinatie met 11 getallen. De eerste 6 cijfers bestaan uit je geboortedatum. Bij je geboortemaand is 20 of 40 opgeteld.

Het papieren aanvraagformulier zal eind augustus ter beschikking gesteld worden.

Naar boven

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

 • Bij de behandeling van je aanvraag, maakt AHOVOKS gebruik van de resultaten die je onderwijsinstelling registreert in de centrale studentendatabank van de Vlaamse Overheid. Hou er rekening mee dat er enige tijd voorbijgaat tussen de bekendmaking van je resultaten en de registratie daarvan in de centrale studentendatabank. AHOVOKS streeft naar een behandelingstermijn van je aanvraag van maximaal 3 maanden.
 • Zodra je aanvraag is behandeld, ontvang je een beslissing op je opgegeven e-mailadres
 • Indien nodig bezorg je op vraag van AHOVOKS de nodige bewijsstukken.
 • AHOVOKS brengt je onderwijsinstelling op de hoogte van je aanvraag. Mocht je over onvoldoende leerkrediet beschikken, dan kan je instelling je voorwaardelijk inschrijven, in afwachting van een beslissing door AHOVOKS over de teruggave.

Naar boven

Wat als mijn aanvraag voor teruggave van het leerkrediet (geheel of gedeeltelijk) afgewezen wordt? 

Als je aanvraag afgewezen wordt, kan je daartegen beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad). Je doet dat uiterlijk binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de kennisgeving van de beslissing.

Je maakt een verzoekschrift op, waarin je minimaal de volgende zaken vermeldt:

 • Je naam, adresgegevens en e-mailadres.
 • Je rijksregisternummer.
 • Een feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren.

Je dateert en ondertekent je verzoekschrift. Verzoekschriften die niet ondertekend zijn, zijn onontvankelijk. 

Een procedure bij de Raad verloopt in het Nederlands. Stel je verzoekschrift dus in het Nederlands op.

Je stuurt je verzoekschrift aangetekend naar het volgende adres:

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Naar boven

Waar kan ik mijn leerkrediet nakijken?

Of je leerkrediet hebt ingezet, kan je nakijken op het studentenportaal.

Lees voor welke opleidingen je leerkrediet inzet en voor welke niet.

Naar boven

Voorbeelden

Voorbeeld 1 – ik heb deelgenomen aan beide examenkansen 

Ik volg een bachelor of master. Voor een onderdeel van 5 en een onderdeel van 7 studiepunten heb ik deelgenomen aan zowel eerste als tweede zit, maar ik ben niet geslaagd. Het niet slagen wijt ik aan overmacht door de COVID-19-maatregelen. Voor de andere vakken ben ik geslaagd. Ik vraag samen 12 (5+7) studiepunten terug.

Voorbeeld 2 – ik heb deelname aan de examenkansen gespreid en deelgenomen aan de laatste examenkans 

Ik volg een bachelor of master. Ik heb voor een onderdeel van 3 studiepunten deelgenomen aan het examen van eerste en tweede zit maar ben niet geslaagd. Ik heb voor een onderdeel van 5 studiepunten niet deelgenomen aan het examen in eerste zit, maar wel in tweede zit. Ik ben evenmin geslaagd. Het niet slagen wijt ik aan overmacht door de COVID-19-maatregelen. Voor de andere vakken ben ik geslaagd. Ik vraag samen 8 (3+5) studiepunten terug.

Voorbeeld 3 – ik heb niet aan de laatste examenkans deelgenomen 

Ik volg een bachelor of master. Ik heb voor een onderdeel van 4 studiepunten alleen deelgenomen aan het examen van eerste zit en was niet geslaagd. Ik had nog een examenkans in tweede zit, maar heb niet deelgenomen aan deze laatste examenkans. Ik heb voor een onderdeel van 6 studiepunten niet deelgenomen aan het examen in eerste zit, maar wel in tweede zit. Ik ben evenmin geslaagd. Het niet slagen wijt ik aan overmacht door de COVID-19-maatregelen. Voor de andere vakken ben ik geslaagd. Ik vraag 6 studiepunten terug, voor het onderdeel waarvoor ik heb deelgenomen aan de laatste examenkans.

Voorbeeld 4 – er was maar één examenkans voor een onderdeel 

Ik volg een bachelor of master Voor een onderdeel van 15 studiepunten was er slechts één examenkans (bv. stage, artistiek project, groepsopdracht, labo, praktijk…). Het niet slagen wijt ik aan overmacht door de COVID-19-maatregelen. Voor de andere vakken ben ik geslaagd. Ik vraag 15 studiepunten terug.

Voorbeeld 5 - ik heb deelgenomen aan beide examenkansen, maar heb geen leerkrediet ingezet 

Ik volg een schakelprogramma. Voor een onderdeel van 8 studiepunten heb ik deelgenomen aan zowel eerste als tweede zit, maar ik ben niet geslaagd. Het niet slagen wijt ik aan overmacht door de COVID-19-maatregelen. Ik hoef geen 8 studiepunten terug te vragen, want in een schakelprogramma zet ik geen leerkrediet in. 

Naar boven

Krijg ik leerkrediet terug voor opleidingsonderdelen waarvan de evaluaties niet zijn doorgegaan door corona? 

Ja. Als je hogeschool of universiteit besliste dat de evaluatie of het examen niet kon worden georganiseerd als gevolg van de coronamaatregelen, krijg je automatisch de opgenomen studiepunten, die betrekking hebben op dat opleidingsonderdeel, terug. Je moet hier als student dus zelf niets voor doen.

Naar boven

Ik kon door overmacht (vb. ziekte) niet deelnemen aan een examen. Krijg ik mijn leerkrediet terug?

Als je je in een overmachtssituatie bevindt en daardoor aan minstens 1 van je examenkansen voor een opleidingsonderdeel niet kan deelnemen, kan je leerkrediet daarvoor terugvorderen. Die overmacht kan ook het gevolg zijn van corona. Dat kan bijvoorbeeld als je ziek bent op de dag van je examen of je je door verplichte quarantaine niet naar het examen kan verplaatsen en een alternatief niet mogelijk is. Lees meer over de terugvordering van leerkrediet wegens overmacht op de website van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Wanneer een verzoekschrift indienen?

 • Als je studiepunten wil terugvorderen voor het huidige academiejaar kan je daarvoor in principe pas na de tweede zittijd (in augustus/september) een verzoekschrift bij de Raad indienen. Enkel als je je na de eerste zittijd voor de volledige opleiding uitschrijft, kan je al vroeger een verzoekschrift indienen aangezien je dan niet meer kan deelnemen aan de tweede zittijd.

Naar boven

Kan ik voor het academiejaar 2019-2020 nog leerkrediet terugvragen omdat ik door een overmachtssituatie (bv. ziekte) niet kon deelnemen aan de examens?

Als je je in een overmachtssituatie bevond en daardoor aan minstens 1 van je examenkansen voor een opleidingsonderdeel niet kon deelnemen, kan je leerkrediet daarvoor terugvorderen. Die overmacht kan ook het gevolg zijn van corona. Dat kan bijvoorbeeld als je ziek was op de dag van je examen of je je door verplichte quarantaine niet naar het examen kon verplaatsen en een alternatief niet mogelijk was. Je kan dan een procedure opstarten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen om leerkrediet terug te vragen. Er is geen deadline voor het opstarten van deze procedure. Lees meer over de terugvordering van leerkrediet wegens overmacht op de website van de Raad

Naar boven

Mag ik mijn quarantaine onderbreken om een examen af te leggen?

Je bent in quarantaine gezet om andere redenen dan reizen

Ben je omwille van een welbepaalde reden buiten reizen (bv. een besmetting in het gezin) in quarantaine gezet, dan blijf je in quarantaine tot wanneer het duidelijk is wat de resultaten zijn van de testen. Dat geldt zowel voor Belgische als buitenlandse studenten.

Je legt indien mogelijk het examen digitaal af. Neem contact op met je instelling om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Naargelang regels die vooraf gemaakt zijn kan je instelling ook beslissen om het evaluatiemoment uit te stellen tot na je quarantaine.
Als je tijdens de quarantaineperiode toch ziek wordt, gelden de afspraken en regels zoals voor andere afwezigheden wegens ziekte. Als je geen erge symptomen vertoont kan je afspreken om het examen of evaluatiemoment vanop afstand te laten doorgaan. Dat is echter geen verplichting. 

Je bent in quarantaine gezet omwille van een reis naar een rode zone

Na een verblijf in het buitenland volg je de regels voor quarantaine en isolatie die je vindt op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

Het is aangeraden om op tijd terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor de examens starten. Je kan onder bepaalde voorwaarden je quarantaine onderbreken voor het afleggen van een examen:

 • Kom je uit een rode zone, dan is het toegelaten om je quarantaine tijdelijk te onderbreken om aan een examen deel te nemen. ‘Examen afleggen' wordt in dat geval gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing. Je brengt wel de periode ervoor en erna in quarantaine door. Meer info vind je op de website www.info-coronavirus.be/nl/uitzonderingen. Opgelet: je mag je isolatie/quarantaine niet onderbreken als je zelf besmet bent.
 • Kom je terug na een verblijf in een hoog risico land (VOC-land) dan mag je je quarantaine niet onderbreken, ook niet om examen af te leggen. Een lijst van actuele VOC-landen vind je op www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen.

Je woont in het buitenland maar studeert aan een Belgische hogeronderwijsinstelling

Studenten die wonen in het buitenland maar studeren aan een Belgische hogeronderwijsinstelling zijn niet onderworpen aan de quarantaine en testen wanneer ze naar België reizen om een examen af te leggen of als ze terugkeren naar hun land. Vermits je niet langer dan 48 uur in ons land verblijft kan je deze verplaatsing maken, mits naleven van de andere geldende veiligheidsregels.

Naar boven

Ik ben een buitenlandse student aan een Belgische hogeronderwijsinstelling. Moet ik de regels voor quarantaine en testen volgen?

Dat hangt af van de situatie waarin je je bevindt: 

 • Woon je in het buitenland en verplaats je je regelmatig naar België (je verblijft telkens niet langer dan 48 uur in België), dan moet je niet bij elke grensovergang in quarantaine. Je moet je ook niet telkens opnieuw laten testen als je naar ons land komt of naar je land terugkeert. 

  Je valt onder die regeling als je niet op kot zit en dus enkel de grens oversteekt om hier les te volgen (en na die les telkens terugkeert naar je land). Je moet wél nauwgezet de veiligheidsmaatregelen naleven, zowel in België als in je thuisland. Laat je zeker op tijd testen in geval van symptomen. In afwachting van het resultaat moet je wel in quarantaine.
   
 • Zit je in België op kot en verplaats je je dus slechts uitzonderlijk (je verblijft dus langer dan 48 uur in ons land), dan volg je de gewone regels in verband met quarantaine en testen die je vindt op www.info-coronavirus.be/nl/reizen. Je wordt aangeraden om op tijd terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor eventuele examens starten. Je kan onder bepaalde voorwaarden je quarantaine onderbreken voor het afleggen van een examen:
  • Kom je uit een rode zone, dan is het toegelaten om je quarantaine tijdelijk te onderbreken om aan een examen deel te nemen. ‘Examen afleggen' wordt in dat geval gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing. Je brengt wel de periode ervoor en erna in quarantaine door. Meer info vind je op de website www.info-coronavirus.be. Opgelet: je mag je isolatie/quarantaine niet onderbreken als je zelf besmet bent.
  • Kom je uit een hoog risico land (VOC-land) dan mag je je quarantaine niet onderbreken, ook niet om examen af te leggen. Een lijst van actuele VOC-landen vind je op www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen.

Naar boven

Ik loop stage in de zorg. Wanneer word ik gevaccineerd?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk voor de organisatie van de verdeling en toediening van vaccinaties in Vlaanderen. Vind de grote lijnen voor de vaccinatiestrategie: volgorde van vaccineren.

Ben je stagiair in een zorginstelling/eerstelijnsgezondheidszorg die zelf vaccineert, dan werd je in principe meegenomen in de vaccinatieronde van de stageplaats. Ook de tweede prik gebeurde in dat geval op de stageplek, zelfs als je stage al was afgerond. 

Wat als je nog niet gevaccineerd bent via je stageplaats? Zie voor meer informatie de FAQ 'Ik loop stage in de zorg. Wat als ik niet gevaccineerd wordt op mijn stageplaats?'

Naar boven

Ik loop stage in de zorg. Wat als ik niet gevaccineerd word op mijn stageplaats?

Ben je nog niet gevaccineerd op je stageplaats? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je alsnog prioritair gevaccineerd worden in een vaccinatiecentrum. Om jou daarvoor te kunnen uitnodigen, kreeg het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medewerking van jouw onderwijsinstelling.

Hoe weet AZG dat het jou moet uitnodigen?

Wat houdt deze gegevensuitwisseling tussen mijn onderwijsinstelling en AZG net in?

Met de vaccinatie van de stagiairs in zorgopleidingen wordt voornamelijk beoogd om de overdracht naar kwetsbare populaties zoveel mogelijk te beperken. Opdat AZG deze stagiairs kan uitnodigen om zich te laten vaccineren, moet het weten over welke stagiairs het gaat.

Daarom bezorgde jouw onderwijsinstelling, via AHOVOKS, aan AZG jouw persoonsgegevens. Het gaat enkel om je naam, voornaam, rijksregisternummer en voor buitenlandse stagiairs ook hun verblijfsadres. 

Om deze persoonsgegevens veilig, met respect voor jouw privacy, uit te wisselen, werden de nodige protocollen afgesloten tussen de onderwijsinstellingen, AHOVOKS en AZG. Deze protocollen bevatten de voorwaarden en modaliteiten waaronder de persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Je vindt de protocollen op de website www.onderwijs.vlaanderen.be/informatieveiligheid.

Uit welke zorgopleidingen kunnen de stagiairs prioritair gevaccineerd worden?

Niet alle stagiairs in zorgopleidingen kunnen prioritair gevaccineerd worden. Voor elk vaccin dat prioritair wordt gegeven, moet dit verantwoord zijn. Altijd moet de afweging gemaakt worden of met de beperkte voorraad vaccins de groep per sé nu gevaccineerd moet worden of dat het later ook kan. Daarom is er in samenspraak met AZG een strikte selectie gebeurd binnen de zorgopleidingen.

De geselecteerde opleidingen voldoen aan volgende criteria:

 • In de opleiding doen verhoudingsgewijs veel stagiairs stage bij mogelijk besmette personen die behoren tot kwetsbare populaties.
 • De stagiairs hebben voor de uitoefening van hun taken onvermijdelijk fysiek (i.e. hands-on) contact met cliënten/patiënten/residenten en anderen, zoals artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, … 
 • De stagiairs komen later (na afstuderen) ook in aanmerking om een aanzienlijke bijdrage te leveren in het bestrijden van het virus.

Bij sommige opleidingen is het steeds mogelijk om bv. voldoende afstand te bewaren. Zo worden bv. studenten in de diëtiek of richtingen met laboranten niet weerhouden, aangezien ze geen noodzakelijk fysiek contact hebben met de patiënten die ze begeleiden. En als ze dit zouden hebben, dit contact eerder kortstondig is. Kinesitherapeuten die effectief hands-on contact moeten maken met anderen werden daarom wel weerhouden.

Er zullen helaas altijd stagiairs achterblijven die teleurgesteld zijn. Krijg je nu geen uitnodigingsbrief, dan wordt je gevaccineerd als jouw leeftijdscategorie aan de beurt is in de vaccinatieronde bij de algemene bevolking. Het is van belang om in afwachting van jouw vaccin blijvende aandacht te hebben voor de al bestaande veiligheidsmaatregelen.

Waar kan ik terecht met vragen?

 • Wil je weten of jouw opleiding weerhouden werd, bekijk dan eerst de lijst met geselecteerde opleidingen.  
 • Komt jouw opleiding voor op de lijst en loop je nog minstens 2 weken stage tussen maart en het einde van het schooljaar/academiejaar, dan heeft jouw onderwijsinstelling jouw gegevens doorgegeven. Je kan dus een uitnodigingsbrief verwachten. Bij twijfel kan je eventueel bij je onderwijsinstelling navragen of je voorkomt op de lijst.
 • Wil je weten hoe en wanneer je zal uitgenodigd worden, check de website laatjevaccineren.be

Naar boven

Ik loop stage in de zorg. Heeft de beslissing om het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen aan bepaalde leeftijdsgroepen gevolgen voor mijn vaccinatie?

Wat gebeurt er met mijn geplande eerste vaccinatie?

De uitnodigingen voor de stagiairs in de geselecteerde zorgopleidingen werden door het Agentschap Zorg en Gezondheid verstuurd vanaf 1 april.

Meer info over de gevolgen lees je op de website www.laatjevaccineren.be

Ik kreeg al een eerste vaccinatie met AstraZeneca. Wat nu?

Meer info hierover lees je op de website www.laatjevaccineren.be

Naar boven

Mag ik weigeren om me te laten vaccineren?

Ja dat mag. Vaccineren is niet verplicht en kan niet verplicht worden. Uitsluiting op basis van het al dan niet gevaccineerd zijn is discriminerend en disproportioneel. Deze uitsluiting gaat ervan uit dat vaccinaties de besmetting uit de instellingen zal kunnen houden, wat niet bewezen is.

Vaccins beletten niet dat je besmettingen doorgeeft, ze maken vooral dat je zelf niet ziek wordt. Bovendien is het nog niet mogelijk om iedereen te vaccineren en wordt ook in de zorginstellingen nog niet iedere beroepsgroep gevaccineerd.

Zolang er geen grote groep mensen gevaccineerd is, is er geen groepsimmuniteit. De veiligheidsmaatregelen blijven, ongeacht of men gevaccineerd is of niet, het belangrijkste in de bescherming tegen het coronavirus. Meer info: laatjevaccineren.be

Naar boven

Mag een instelling mij weigeren als ik geen vaccin kreeg?

Neen, dat mag niet. Er is geen verplichting om gevaccineerd te worden.

Om gevaccineerd te kunnen worden is men bovendien afhankelijk van voorhanden zijnde voorraden en de voorziene procedures.

Meer info: laatjevaccineren.be

Naar boven

Moet ik betalen om gevaccineerd te worden?

Neen. Het vaccin en de toediening ervan zijn gratis, ook als je gevaccineerd wordt via de zorginstelling waar je stage loopt.

Naar boven

Kan mijn stageplaats voor aanvang van de stage een negatieve test eisen?

Een stageplaats kan jou net zoals haar werknemers niet vragen dat je een bewijs aflevert van een negatieve COVID-19-test. Testen is immers niet verplicht.

Testen is alleen verplicht voor personen die hoogrisicocontact hadden met een indexpatiënt. Iedereen die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een rode zone moet zich ook laten testen, maar daar is een uitzondering op voor leerlingen, cursisten en studenten. 

Quarantaine na een coronatest is verplicht voor 10 dagen, te verkorten tot minimaal 7 dagen als een nieuwe test op ten vroegste dag 7, een negatief resultaat toont. 

Testen voor aanvang van een stage is bovendien niet nuttig: het gaat om een momentopname zonder garantie dat je de dag nadien niet besmettelijk bent. Het strikt volgen van de regels rond hygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn wat er essentieel moet gebeuren, alsook je laten testen (in plaats van op stage te gaan) als je symptomen zou hebben. 

Naar boven

Wat als mijn vaccinatiedatum valt tijdens mijn examenperiode?

Neem daarvoor contact op met je hogeschool of universiteit om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Naar boven

Ik ga voor mijn opleiding naar het buitenland (Erasmus). Kan ik sneller gevaccineerd worden? 

Neen. Op federaal niveau is er beslist om te stoppen met het vastleggen van prioritair te vaccineren groepen. Op die manier kan er sneller overgegaan worden tot het vaccineren van de algemene bevolking. Je zal dus aan bod komen bij je leeftijdsgroep op het moment dat de algemene bevolking wordt opgeroepen. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid raadt aan dat je je laat vaccineren voor je op uitwisseling naar het buitenland vertrekt. Stel indien mogelijk je vertrek uit. Terugkeren voor je vaccinatie, bijvoorbeeld als je in een buurland verblijft, is een mogelijk alternatief. Je kan ook nagaan of je eventueel in het gastland kan worden gevaccineerd. Hou er rekening mee dat je eerste en tweede vaccindosis steeds in hetzelfde land moet worden toegediend.

Kijk ook goed na wat de voorwaarden inzake vaccinatie zijn om af te reizen naar je bestemming. Sommige landen stellen strenge voorwaarden aan inkomende studenten.

Zolang er geen grote groep mensen gevaccineerd is, is er geen groepsimmuniteit. De bestaande veiligheidsmaatregelen blijven, ongeacht of je gevaccineerd bent of niet, het belangrijkste in de bescherming tegen het coronavirus. Meer info: laatjevaccineren.be. Dat geldt ook als je voor je opleiding naar het buitenland gaat.

Naar boven

Mag je stage verrichten in een onderneming waar er tijdelijke werkloosheid is?

Ja, als de overeenkomst – zoals de bedoeling ervan – bestaat uit het aanleren van competenties en de student geen medewerkers in tijdelijke werkloosheid vervangt.

De federale regelgeving stelt dat het werk van een tijdelijk werkloze werknemer niet mag uitbesteed worden aan derden of studenten en dat bijgevolg geen nieuwe arbeidsovereenkomsten mogen gesloten worden voor de uitvoering van hetzelfde werk.

Voor studenten die een stage moeten verrichten is de werkvloer echter deel van de opleiding. Competentieverwerving staat daarbij centraal, niet het uitvoeren van werk. Jongeren mogen dus in het kader van hun stage naar de werkvloer om competenties te verwerven, ongeacht tijdelijke werkloosheid binnen die onderneming, als dit geen vervanging met zich meebrengt van medewerkers in tijdelijke werkloosheid.

Naar boven

Mag ik examens afleggen op de campus van mijn instelling? 

Ja dat mag. Je instelling organiseert de examens en examens in 2de zittijd volgens de maatregelen die ook al golden in juni vorig jaar en januari dit jaar. Lees de richtlijnen.

Naar boven

Ik studeer dit academiejaar af. Kan mijn instelling een proclamatie organiseren? 

Je instelling kan proclamaties organiseren on campus, op voorwaarde dat ze de bijbehorende veiligheidsprotocollen die gelden binnen het hoger onderwijs, de evenementensector of de cultuursector naleeft. 

Naar boven

Kan ik naar een infodag gaan? 

Een instelling kan infodagen organiseren on campus, op voorwaarde dat ze de bijbehorende veiligheidsprotocollen die gelden binnen het hoger onderwijs, de evenementensector of de cultuursector naleeft.

Naar boven

Mag ik mijn doctoraat publiek verdedigen? 

Ja dat mag. Je instelling kan publieke doctoraatsverdedigingen organiseren on campus, op voorwaarde dat ze de bijbehorende veiligheidsprotocollen die gelden binnen het hoger onderwijs, de evenementensector of de cultuursector naleeft. 

 

Blijf op de hoogte

Student Platform Corona