Draaiboek 2020-2021: deeltijds kunstonderwijs

 

 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Aanbod dat on site georganiseerd wordt
 • 100%
 • Specifiek voor koren (inclusief zang tijdens muzikale en culturele vorming en groepsmusiceren) en orkesten met blazers: zie de domeinspecifieke adviezen.
 
Jonger dan 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs): 100%. Specifiek voor koren (m.i.v. zang tijdens MCV en groepsmusiceren) en orkesten met blazers: zie de domeinspecifieke adviezen.
Jonger dan 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs): 100%. 
Zang is niet mogelijk zonder mondmasker.
12 tot 18 jaar: max. 14 leerlingen + begeleider. Specifiek voor koren (m.i.v. zang tijdens MCV en groepsmusiceren) en orkesten met blazers: zie de domeinspecifieke adviezen.
12 tot 18 jaar: in principe afstandsonderwijs.
 • Dynamische activiteiten en activiteiten met een hoog risico op het verspreiden van aerosolen, solo-instrumentles: één-op-éénonderwijs toegestaan.
 • Statische activiteiten: maximaal 4 leerlingen per lokaal,  minimaal 10 m² per leerling.
 • Zang is niet mogelijk zonder mondmasker.
Ouder dan 18 jaar: max. 10 leerlingen + begeleider. Specifiek voor koren (m.i.v. zang tijdens MCV en groepsmusiceren) en orkesten met blazers: zie de domeinspecifieke adviezen.

Ouder dan 18 jaar: in principe afstandsonderwijs.

 • Dynamische activiteiten en activiteiten met een hoog risico op het verspreiden van aerosolen, solo-instrumentles: één-op-éénonderwijs toegestaan.
 • Statische activiteiten: maximaal 4 leerlingen per lokaal,  minimaal 10 m² per leerling.
 • Leerlingen uit risicogroep enkel in samenspraak met de behandelende arts.
 • Zang is niet mogelijk zonder mondmasker.
Afstandsonderwijs als alternatief voor contactonderwijs
Geen afstandsonderwijs.
Rest van de onderwijstijd.
Rest van de onderwijstijd.
Derden in de academie
Voor leerlingen vanaf 12 jaar: beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden en indien toch nodig voor een activiteit, neem hierbij dan de nodige veiligheidsmaatrelgelen in acht. Lees meer over essentiële derden.
Enkel essentiële derden. Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen …)
 • Voor leerlingen jonger dan 12 jaar: extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. Volwassenen passen de veiligheidsmaatregelen toe in contacten met andere volwassenen, volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.
 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar: extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
Groepsactiviteiten in de academie (vergaderingen, proclamaties, vieringen …)
OK, volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.
Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. 
Gebruik infrastructuur en klaslokalen
 • Het voorzien van 4m² ruimte per leerling of personeelslid is geen vereiste.
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.
 • Voorzie zoveel als mogelijk verluchting in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 • Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • Voorzien van 10m² ruimte per leerling boven 12 jaar.
 • Veiligheidsschermen zijn aanbevolen.
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen. 
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de leerlingen.
 • Voorzie zoveel als mogelijk verluchting in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 • Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.
Handhygiëne
Extra handhygiëne. Lees meer over handhygiëne.
Sanitair
 • Hou bij het bepalen van het maximaal toegelaten leerlingen in het sanitair rekening met het aantal beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen de wastafels (risicoanalyse). Voorzie hiervoor indien nodig duidelijke signalisatie.
 • Voorzie voldoende en indien nodig alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne.
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Spoel toiletten door met gesloten deksel. Informeer leerlingen bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Vermijd droogstaande afvoeren (vloer, sanitair …).
 • Spoel regelmatig door (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden).
Circulatie van leerlingen
 • Beperk de leerlingenstromen en verplaatsingen van leerlingen.
 • Beperk in- en uitgangen in de academie.
 • Voer eenrichtingsverkeer in of pas je planning aan als dat onmogelijk is.
 • Zorg ervoor dat leerlingen elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen. Overweeg éénrichtingsverkeer in gangen en op trappen waar personen elkaar zonder voldoende afstand moeten kruisen.
 • Maak, met het oog op veiligheid, een planning voor een vlot verloop wanneer leerlingen individueel voor specifieke les-, afhaal-, studie- of werkmomenten naar de academie komen.
 • Laat deuren die niet gesloten moeten blijven om veiligheidsredenen zoveel mogelijk openstaan om veelvuldig aanraken te vermijden. Houd hierbij rekening met mogelijke geluidshinder voor naburige klassen.
 • Denk na over de organisatie van het uurrooster. Voorzie daarbij voldoende tijd voor hygiënemaatregelen (handen wassen, verluchting, reiniging instrumenten en materiaal).
 • Reinig grondig instrumenten, materiaal, gereedschappen en machines na elk gebruik.
 • Het organiseren van lessen in openlucht wordt aanbevolen.
Verluchting en ventilatie
Extra verluchten en ventileren. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers (plexiglaswanden als mondmaskers de leeractiviteit onmogelijk maken)
 • Leerlingen jonger dan 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs):
  • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen, behalve bij het zingen.
  • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen afstand houden.
  • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen.
 • Leerlingen vanaf 12 jaar:
  • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen.
  • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten afstand houden van elkaar.
  • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker binnen, ook als ze afstand kunnen bewaren.
  • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar draagt verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze voldoende afstand kunnen bewaren.
  • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen.
Extra beschermingsmateriaal voor onderhoudspersoneel en leerlingen beeldende en audiovisuele kunsten
Handschoenen voor onderhoudspersoneel en voor leerlingen beeldende en audiovisuele kunsten bij het hanteren van gedeeld (hand)gereedschap en van de machines in de ateliers (persen, spuitcabines, ovenplaten), op voorwaarde dat het personeel en de leerlingen vertrouwd zijn met het gebruik ervan en de handschoenen correct kunnen verwijderen. Als dat niet zo is, is het aangewezen maximaal in te zetten op het wassen van de handen met zeep of alcoholgel.
Examens
Normale werking
Waar mogelijk digitaal. Alles kan doorgaan, inclusief noodzakelijke aanwezigheid van derden, mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.

- 12-jarigen: mondmasker is verplicht bij zang.

+12-jarigen: maximaal digitaal.

 • Dynamische activiteiten en activiteiten met een hoog risico op het verspreiden van aerosolen, solo-instrumentles: één-op-éénevaluatie toegestaan.
 • Statische activiteiten: maximaal 4 leerlingen per lokaal,  minimaal 10 m² per leerling.
 • Leerlingen uit risicogroep enkel in samenspraak met de behandelende arts.
 • Zang is niet mogelijk zonder mondmasker.
Alternatieve leercontext (ALC)
Normale werking
Volgens de richtlijnen in de kunstensector.
Inschrijvingen
Digitaal of op afspraak.
Enkel digitaal.
Secretariaat/onthaal
Voorzie plexiglas aan de onthaalbalie.
 • Voorzie plexiglas aan de onthaalbalie.
 • Beperk het bezoek van leerlingen en personeel. Maak hierover afspraken.
Opdracht van personeelsleden in verschillende onderwijsinstellingen
Normale werking
Beperk gespreide opdrachten in de mate van het mogelijke tot 2 onderwijsinstellingen. 
De schoolleiders van de betrokken academies komen onderling tot een pragmatische, veilige en haalbare overeenkomst. Ze laten zich hierbij begeleiden door de preventie-adviseurs. Bespreek de toewijzing in het bevoegde onderhandelingscomité. Pas de veiligheidsmaatregelen strikt toe.
Adviezen voor onderhoud
Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.
 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.
 • Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. 
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. Minimaal na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep..
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
  • Reftertafels: na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep.
  • Banken/stoelen: na elke lesdag
  • Machines: na elke lesdag en na elk gebruik

 

Domeinspecifieke adviezen

De aanwezigheid van leerlingen op de academie wordt beperkt volgens bovenstaande richtlijnen.

Muziek

 • Spreek af met leerlingen dat ze hun eigen materiaal, microfoon, drumstokken en mallets meebrengen.
 • Dek microfoons af met hygiënisch beschermingsmateriaal.
 • Reinig gedeelde materialen en bedieningsschermen na elk gebruik.
 • Houd er rekening mee dat, hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is, hoe meer afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling.

Zang: voor +12 jarigen

Neem voor alle activiteiten met (koor)zang, maar ook voor activiteiten die aanleiding geven tot luid spreken of roepen extra maatregelen:

 • Laat bij voorkeur de activiteiten buiten doorgaan. Daar is een goede natuurlijke ventilatie.
 • Hou minimaal 2 meter afstand tussen elkaar.
 • Al wie zingt draagt altijd een mondmasker en houdt 2 meter afstand.
 • Individuele zangers die naar elkaar toezingen, dragen een mondmasker.
 • Als er contact nodig is, hou je de contacttijd zo beperkt mogelijk. Bij een langere contacttijd voorzie je extra maatregelen zoals mondmaskers.
 • Deel geen werkmateriaal. Kan het niet anders, dan moet je tussendoor het werkmateriaal ontsmetten.
 • Ontsmet de vloer, het decor en de rekwisieten periodiek met desinfecterend middel. 

Blaasinstrumenten: voor +12 jarigen

 • Laat bij voorkeur de activiteiten buiten doorgaan. Daar is een goede natuurlijke ventilatie.
 • Hou minimaal 2 meter afstand tussen elkaar. Je kan de afstand verkleinen tot 1,5 meter als er beschermingsmateriaal zoals een plexischerm wordt gebruikt.
 • Gebruik wegwerpdoeken om vloeistoffen zoals condensatie op te vangen.
 • Maak de vloer waarop de blaasinstrumenten worden gebruikt extra schoon, bij voorkeur na elk gebruik door 1 groep.
 • Wissel de instrumenten niet uit. Kan het niet anders, dan gebruik je het instrument gedurende 72 uur niet. Zo ben je er zeker van dat het instrument niet langer besmet is met het virus. Ontsmet altijd het mondstuk voor gebruik door een andere persoon, ook na 72 uur.

Klavierinstrumenten, slagwerkinstrumenten en andere gedeelde instrumenten

 • Voor en na het spelen handen reinigen met water en zeep of handgel.
 • Reinig gedeelde instrumenten, klavieren na elk gebruik.

Woordkunst-drama

 • Houd bij het selecteren van leerplandoelen rekening met de veiligheid:
  • Vermijd contact met gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk.
  • Vermijd intensieve stem-, spreek- en ademoefeningen.
  • Vermijd luid spreken of roepen.
  • Vermijd het dragen van kostuums en het intensief gebruik van rekwisieten en figuren.
  • Voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan.
 • Houd er rekening mee dat, hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe meer afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling.
 • Dek microfoons af met hygiënisch beschermingsmateriaal.
 • Reinig gedeelde materialen na elk gebruik.

Dans

 • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten tijdens de dansles hun mondmasker dragen. UPDATE 23 november
 • Hou er rekening mee dat, hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe meer afstand je moet voorzien tussen leraar en leerling.

Verdere risicobeperkende maatregelen:

 • Handen wassen voor en na de les.
 • Maak een afspraak met de leerlingen over kledij. Sluit de kleedkamers af. Leerlingen kleden zich thuis om en douchen thuis.
 • Selectie van leerplandoelen in functie van de veiligheid:
  • Geen grondoefeningen.
  • Contact gezicht-handen-vloer zoveel mogelijk vermijden.
  • Voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact niet toegestaan.
 • Barres na elk gebruik reinigen met water en zeep.
 • Leerlingen brengen eigen handdoek en drinkfles mee.
 • Voorzie regelmatige verluchting en reiniging van de danszaal.

Beeldende en audiovisuele kunsten

 • Bij aankomst in het atelier: handen wassen met (vloeibare) zeep of alcoholgel.
 • Voorzie voldoende afvalcontainers en gereedschap.
 • Zorg voor een goede reiniging van de ateliers en van de machines, gereedschappen en toestellen en gedeelde materialen, en voorzie onderhoud tussen de lessen door.
 • Reinig gereedschap (handvatten) na gebruik, en in elk geval vóór gebruik door iemand anders: dit geldt ook voor mobiele werkmiddelen (zoals tilmachines en een mobiele stelling).
 • Besteed aandacht aan het reinigen van bedieningsschermen van machines, of voorzie alternatieve wijzen van bediening (bv. een touchscreen-pen).
 • Heb extra aandacht voor het reinigen van persoonlijke beschermingsmiddelen die in contact komen met het gezicht (bv. veiligheidsbrillen, oorkappen).
 • Probeer zo weinig mogelijk machines en werkmiddelen door verschillende leerlingen te laten bedienen.
 • Besteed bijzondere aandacht aan de opslag van materiaal, en persoonlijk materiaal en persoonlijke werken van leerlingen.
 • Sluit koffie- en/of centrale pauzeruimtes tijdelijk af.