Draaiboek 2020-2021: volwassenenonderwijs CVO

Update 5 januari

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot en met de krokusvakantie. Het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie - werken dus tot dan in code rood conform de voorgestelde draaiboeken.

Lees meer over deze maatregel op deze pagina.

 

 

 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Contactonderwijs on site
100% van de cursisten.
Max. 50% van de capaciteit (lesmomenten*cursisten) per lesplaats op weekbasis (met uitzondering van de gevangenis als lesplaats).
Geef prioriteit aan vakken die niet online kunnen (praktijkvakken) en aan cursisten voor wie online onderwijs moeilijk/onmogelijk is.
Max. 10 cursisten en lesgever per lokaal, cursisten uit risicogroep enkel na akkoord van behandelende arts.
Max. 25% van de capaciteit (lesmomenten*cursisten) per lesplaats op weekbasis (met uitzondering van de gevangenis als lesplaats).
Geef prioriteit aan vakken die niet online kunnen (praktijkvakken) en aan cursisten voor wie online onderwijs moeilijk/onmogelijk is.
Max. 10 cursisten en lesgever per lokaal, cursisten uit risicogroep enkel na akkoord van behandelende arts.
Afstandsonderwijs als alternatief voor contactonderwijs
Geen afstandsonderwijs.
Rest van de onderwijstijd.
Rest van de onderwijstijd.
Derden in het centrum
Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden en indien toch nodig voor een activiteit, neem hierbij dan de nodige veiligheidsmaatrelgelen in acht. Lees meer over essentiële derden.
Enkel essentiële derden. Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen …)

Extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. De personeelsleden (en leerlingen) passen de veiligheidsmaatregelen toe volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.

Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding.
Extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, proclamaties, vieringen …)
OK, volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.
Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uizonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Vind voorbeelden van essentiële bijeenkomsten.
Gebruik infrastructuur en klaslokalen
Normale werking
 • Beperk de cursistenstromen en verplaatsingen van cursisten. 
 • Cursisten krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte
 • In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de cursisten.
 • Het voorzien van 4m² ruimte per cursist of personeelslid is geen vereiste.
 • Het kan je centrum wel helpen bij het bepalen van de maximumcapaciteit van (grotere) lokalen, zodat aan de verplichting van social distancing voldaan wordt.
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 • Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • Voor kleedkamers worden de volgende regels toegepast: 
  • Kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep.
  • cursisten dragen hun mondmasker tijdens het omkleden en ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kleedkamer. 
 • Voorzie zoveel als mogelijk voldoende verluchting van de kleedkamers. Douches mogen niet gebruikt worden. 
 • We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.
Pauzemomenten

 

Normale werking

 

 • Maaltijden worden in de klasgroep genuttigd.
 • Cursisten en personeel dragen mondmasker buiten, tenzij ze afstand kunnen bewaren.
 • Maaltijden worden in de klasgroep genuttigd.
 • Cursisten en personeel dragen mondmasker buiten, tenzij ze afstand kunnen bewaren.
Handhygiëne
Extra handhygiëne. Lees meer over handhygiëne.
Sanitair
 • Werk indien mogelijk met alternerende pauzes.
 • Hou bij het bepalen van het maximaal toegelaten cursisten in het sanitair rekening met het aantal beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen de wastafels (risicoanalyse). Voorzie hiervoor toezicht.
 • Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. 
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Spoel toiletten door met gesloten deksel. Informeer cursisten bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Vermijd droogstaande afvoeren (vloer, sanitair …). Spoel regelmatig door (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden).
Cursistenstromen
 • Beperk de cursistenstromen en verplaatsingen van cursisten. 
 • Beperk de in- en uitgangen van het centrum.
 • Voer éénrichtingsverkeer in. Als dit niet mogelijk is, werk dan met voorrangsregels.
 • Beperk zoveel mogelijk de circulatie in het klaslokaal.
Verluchting en ventilatie
Extra verluchten en ventileren. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers
 • Afstand houden bij alle contacten.
 • Personeel en cursisten dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze afstand kunnen houden.
 • Personeel en cursisten dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze afstand kunnen houden.
 • Leraren en cursisten kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen of tijdens sportactiviteiten.
Extra beschermingsmateriaal voor onderhoudspersoneel en cursisten in praktijkopleidingen
Handschoenen voor onderhoudspersoneel en voor cursisten in praktijkopleidingen bij het hanteren van gedeeld (hand)gereedschap en van de machines in de ateliers, op voorwaarde dat het personeel en de cursisten vertrouwd zijn met het gebruik ervan en de handschoenen correct kunnen verwijderen. Als dat niet zo is, is het aangewezen maximaal in te zetten op het wassen van de handen met zeep of alcoholgel.
Stages en duaal leren
Normale werking
Volgens de regels van toepassing op de onderneming. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd.
Volgens de regels van toepassing op de onderneming. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd.
Examens met jury
Normale werking
Alles kan doorgaan, inclusief noodzakelijke aanwezigheid van derden, mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen kunnen worden.
Enkel contactloze alternatieven kunnen nog doorgaan.
Opleidingen met partners (bv. VDAB)
Normale werking
Max. 50% van de capaciteit (lesmomenten*cursisten) per lesplaats op weekbasis.
Geef prioriteit aan vakken die niet online kunnen (praktijkvakken) en aan cursisten voor wie online onderwijs moeilijk/onmogelijk is.
Max. 10 cursisten en lesgever per lokaal, cursisten uit risicogroep enkel na akkoord van behandelende arts.
Max. 25% van de capaciteit (lesmomenten*cursisten) per lesplaats op weekbasis.
Geef prioriteit aan vakken die niet online kunnen (praktijkvakken) en aan cursisten voor wie online onderwijs moeilijk/onmogelijk is.
Max. 10 cursisten en lesgever per lokaal, cursisten uit risicogroep enkel na akkoord van behandelende arts.
Gebruik van het materiaal van het centrum
Normale werking
OK - extra hygiënemaatregelen.
Gebruik van niet-persoonlijk materiaal tot het noodzakelijke minimum beperken.
Inschrijvingen
Digitaal of op afspraak.
Enkel digitaal.
Secretariaat/onthaal
 • Voorzie plexiglas aan de balie.
 • Beperk het bezoek van cursisten en personeel. Maak hierover afspraken.
 • Als documenten getekend moeten worden, vraag om steeds het eigen schrijfgerief te gebruiken.
 • Geef telefoons niet gewoon door, maar schakel door naar het individueel telefoontoestel.
 • Reinig na gebruik steeds het telefoontoestel.
 • Werk zoveel als mogelijk op je ‘eigen’ computer. Als dit niet kan, reinig na ieder gebruik de computer, inclusief de gehele werkplek.
 • Indien van toepassing: reinig na ieder gebruik de betaalterminal.
 • We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.
Evacuatie
 • Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 
 • Via risicoanalyse kan wel bekeken worden hoe de geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed mogelijk te kunnen toepassen (bv. door voorziene wachtplaatsen aan te passen).
 • Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel als mogelijk openstaan. Doe de nodige aanpassingen in de evacuatieprocedure.
 • Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 
 • Via risicoanalyse kan wel bekeken worden hoe de geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed mogelijk te kunnen toepassen (bv. door voorziene wachtplaatsen aan te passen).
 • Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel als mogelijk openstaan. Doe de nodige aanpassingen in de evacuatieprocedure.
 • Voor evacuatieoefeningen kan vanaf fase oranje aan alternatieven (bv. tafeloefening, evacueren in kleinere groepen …) gedacht worden. 
Opdracht van personeelsleden in verschillende centra
Normale werking
Beperk dit tot maximaal 2 onderwijsinstellingen. Maak afspraken met de betrokken scholen en bespreek de toewijzing op het bevoegde onderhandelingscomité.
Adviezen voor onderhoud
Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.
 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.
 • Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. 
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. Minimaal na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
  • Reftertafels: na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep
  • Banken/stoelen: na elke lesdag
  • Machines: na elke lesdag en na elk gebruik