Een indiensttreding melden aan het werkstation

Welke gegevens moet je bezorgen?

Basisdocumenten

Bezorg je werkstation voor een nieuw personeelslid in het onderwijs de volgende documenten:

 • Studiebewijzen en diplomasupplementen
 • Medisch attest dat niet ouder is dan 1 jaar
 • Uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 1 jaar (model art.596.2SV, het vroegere model 2)
 • Eventueel:
  • Een conformiteits- of gelijkwaardigheidsattest voor buitenlandse studiebewijzen
  • Attesten nuttige ervaring
  • Een getuigschrift van een taalopleiding of taalexamen
  • Een attest van vorige diensten buiten het onderwijs

Voor een nieuw personeelslid dat al eerder in het onderwijs werkte moet je geen documenten naar je werkstation versturen, tenzij eventueel:

 • Bijkomende studiebewijzen
 • Bijkomende attesten van nuttige ervaring
 • Bijkomende attesten van diensten buiten het onderwijs

Naar boven

Een nieuw medisch attest of uittreksel uit het strafregister moet je niet aan het werkstation bezorgen, ook al is het personeelslid langer dan 1 jaar uit dienst.

Let wel: als werkgever blijf je verplicht om altijd een recent uittreksel uit het strafregister en een medisch attest te vragen aan een personeelslid dat je aanstelt. De regelgeving legt die verplichting op vanwege je verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen.

Persoons- en opdrachtgebonden gegevens

Bezorg naast de documenten ook de volgende persoons- en opdrachtgebonden gegevens via WebEdison aan het werkstation:

 • Aanvraag stamnummer voor een nieuw personeelslid in het onderwijs dat nog geen stamboeknummer bezit (RL-9)
 • Melding rekeningnummer of wijziging rekeningnummer (RL-14)
 • Melding woonplaats of wijziging woonplaats (RL-5)
 • Eventueel melding verblijfplaats of wijziging verblijfplaats (RL-6)
 • Melding burgerlijke staat of wijziging  burgerlijke staat (RL-7)
 • Melding opdracht (opdrachtenpakket RL-1)

Naar boven

Communiceert je instelling nog niet via WebEdison? Meld de persoons- en opdrachtgegevens dan met de volgende formulieren:

 • Aanvraag immatriculatie
 • Melding persoonsgegevens
 • Melding opdracht

Hoe bezorg je de documenten en formulieren?

Scan de documenten en formulieren bij voorkeur in en mail die in pdf-formaat naar documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be. Je kan ook een gewone kopie per post naar je werkstation versturen. Vermeld altijd het stamnummer van je personeelslid.

Wanneer bezorg je de gegevens?

Het ministerie van Onderwijs betaalt het salaris in principe op de laatste werkdag van de maand van indiensttreding.  Het ministerie garandeert die betaling als de indiensttreding uiterlijk twee werkdagen vóór de uiterste verwerkingsdatum volledig en correct is gemeld.  De uiterste verwerkingsdatum van elke maand vind je in de jaarkalender.

Het ministerie neemt in jouw plaats als werkgever een aantal essentiële taken op zich voor de sociale zekerheid van je personeelsleden.  Meld daarom een indiensttreding of opdrachtwijziging zo snel mogelijk, zodat je werkstation die kan verwerken voor de  eerstvolgende betaling van het salaris.

Naar boven