Loopbaanonderbreking met een vijfde voor medische bijstand

Wat is het?

Bij een loopbaanonderbreking met een vijfde voor medische bijstand zet je je loopbaan voor een vijfde stop om voor een gezins- of familielid tot de tweede graad te zorgen.

Je oefent nog exact 4/5 van een volledige opdracht uit, met inbegrip van je opdrachten in het hoger onderwijs.

Recht of gunst

De loopbaanonderbreking met een vijfde voor medische bijstand is een absoluut recht als je aan de voorwaarden voldoet.

Naar boven

Voorwaarden

Wie mag het nemen

Alle personeelscategorieën, van alle netten, onderwijsniveaus en onderwijsvormen kunnen de loopbaanonderbreking nemen.

Het maakt niet uit of je een vastbenoemd, tijdelijk of contractueel personeelslid bent.

Je moet een ambt met volledige prestaties uitoefenen in het onderwijs (hoger onderwijs  en basiseducatie inbegrepen).
Zowel je uren als vastbenoemde als die als tijdelijke tellen mee. Zo ook detacheringen en uren terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.
Lees er meer over in de omzendbrief loopbaanonderbreking medische bijstand.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Bezoldiging

Je krijgt geen salaris voor de uren die je niet presteert.

Als tijdelijk personeelslid krijg je ook geen uitgestelde bezoldiging.

Je heb wel recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Anciënniteit

Deze loopbaanonderbreking telt mee voor de geldelijke, de sociale en de dienstanciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen. Maar er zijn wel uitzonderingen, buiten en binnen het onderwijs.

Uitzonderingen buiten het onderwijs

Je mag je loopbaanonderbreking voor medische bijstand cumuleren met:

  • Een politiek mandaat

  • Een overlevingspensioen

Als je al een activiteit als loontrekkende had buiten het onderwijs, mag je die tijdens je loopbaanonderbreking voor medische bijstand blijven uitoefenen als:

  • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking samen met je opdracht in het onderwijs uitvoerde

  • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking

  • De omvang van die activiteit niet groter is dan je prestaties in het onderwijs vóór je loopbaanonderbreking

  • Je die loontrekkende activiteit niet begon terwijl je ter beschikking gesteld was wegens persoonlijke aangelegenheden

Uitzonderingen binnen het onderwijs

Overwerk dat, of een bijbetrekking die je binnen het onderwijs al deed, mag je blijven verder doen, maar er zijn wel voorwaarden:

  • Je moet dat overwerk of die bijbetrekking ten minste 3 aaneensluitende maanden voorafgaand aan je loopbaanonderbreking ononderbroken uitgeoefend hebben.

  • Je mag dat overwerk of die bijbetrekking niet uitbreiden zolang je loopbaanonderbreking loopt.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Meer informatie vind je in de omzendbrief loopbaanonderbreking medische bijstand: gevolgen voor het pensioen.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

De loopbaanonderbreking met een vijfde voor medische bijstand start op de eerste dag van de week volgend op je mededeling aan je school- of centrumbestuur.
Het kan ook op een vroeger tijdstip als je school- of centrumbestuur daarmee akkoord gaat.

Duur

Je kan de loopbaanonderbreking voor periodes van 1 tot 3 maanden nemen, met een maximum van 24 maanden per patiënt.
Die periodes moeten niet op elkaar aansluiten, en ze moeten ook geen halftijdse maanden omvatten.

Als je alleenstaand bent en een zwaar ziek kind hebt van maximaal 16 jaar, wordt de maximumduur van de loopbaanonderbreking voor medische bijstand verhoogd tot 48 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking per patiënt. Als je de maximumduur wil verlengen, moet je een door je gemeente afgeleverd bewijs van samenstelling van je gezin bij je aanvraag voegen.

Als een periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen voor een herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of tijdens diezelfde vakantie, en het personeelslid neemt een nieuwe periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand tijdens die vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie, dan wordt de tussenliggende vakantieperiode vanaf 1 september 2017 beschouwd als een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden.

Einde

Je loopbaanonderbreking eindigt als de periode die je opgenomen hebt, voorbij is.

Als  tijdelijk personeelslid eindigt de loopbaanonderbreking ook als je aanstelling eindigt.

Voortijdige beëindiging

Je kan dit verlofstelsel vervroegd stopzetten om volgende redenen:

  • Om ‘uitzonderlijke redenen’, als je school- of centrumbestuur én de gemachtigde van de Vlaamse minister van Onderwijs akkoord gaan

  • Als de persoon aan wie je medische bijstand verleent voor het einde van je verlof overlijdt; je school- of centrumbestuur moet met de beëindiging akkoord gaan

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt de loopbaanonderbreking  aan bij je school- of centrumbestuur.

Uitzondering: inspecteurs en gedetacheerde personeelsleden van de afdeling Projecten EVC-Curriculum-Kwalificaties bij de Vlaamse overheid doen hun aanvraag bij de Vlaamse Regering.

De halftijdse aanvraagprocedure en eventuele weigeringsgronden vind je in de omzendbrief loopbaanonderbreking medische bijstand: procedure.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving

Contact