Buitenlands diploma of beroepservaring

Laten erkennen

Heb je een buitenlands diploma - of beroepservaring in het buitenland - en wil je in het Vlaams onderwijs aan de slag? Dan moet je je beroepsbekwaamheid laten erkennen.

Let op: een buitenlands diploma dat erkend wordt in de Franse of Duitstalige gemeenschap is daarom nog niet erkend in de Vlaamse gemeenschap. 

Professionele erkenning

Woon je in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en heb je binnen die EER een bewijs van beroepsbekwaamheid behaald dat toegang verleent tot het beroep van leraar?

Dan kan je die beroepsbekwaamheid (diploma of beroepservaring) professioneel laten erkennen.

Door de professionele erkenning verwerf je in Vlaanderen dezelfde onderwijsbevoegdheid als in je thuisland.

Voorbeeld: een leraar primair onderwijs uit Nederland kan in Vlaanderen aangesteld worden als onderwijzer of kleuteronderwijzer.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten behandelt de aanvragen voor een professionele erkenning van buitenlandse lerarendiploma's of beroepservaring.
Meer informatie: Agentschap voor Onderwijsdiensten - Hoe de professionele erkenning aanvragen?

Let op: wil je in het onderwijs aan de slag als arts, psycholoog, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist of verpleger? Vraag dan de erkenning voor toegang tot en de uitoefening van je beroep aan bij de overheidsdienst die bevoegd is voor het overeenstemmende gereglementeerde beroep. De onderwijsadministratie aanvaardt die erkenning dan als een conformiteitsattest.

Wat is een gereglementeerd beroep?

Een gereglementeerd of beschermd beroep is een beroep waarvan de toegang of de uitoefening wettelijk bepaald is (beroepen met wettelijk vastgelegde voorwaarden).

Voor die beroepen zijn specifieke beroepskwalificaties nodig.

Voor het Vlaamse onderwijs zijn de volgende beroepen gereglementeerd:

 • Kleuteronderwijzer
 • Onderwijzer
 • Leraar
   

Naar boven

Academische erkenning

Ook als je een professionele erkenning kan krijgen voor je buitenlands diploma, kan een academische erkenning nuttig of nodig zijn. Bijvoorbeeld als je wil solliciteren voor een ambt waar in Vlaanderen een specifiek diploma voor nodig is.

De academische erkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van je buitenlands diploma met het overeenstemmende Vlaamse diploma of niveau van diploma.

Voorbeeld: een Nederlandse leraar voortgezet onderwijs van de 2de graad in het vak Frans kan via een professionele erkenning aangesteld worden in het algemeen vak Frans in de 1ste  graad secundair onderwijs omdat dit als equivalent met zijn onderwijsbevoegdheid in Nederland gezien wordt. Solliciteert hij echter voor het ambt van onderwijzer, dan kan dat alleen als hij over het juiste bekwaamheidsbewijs beschikt en zijn diploma dus academisch gelijkwaardig is verklaard met een bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (waardoor hij een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt van onderwijzer heeft).

Je moet je buitenlands diploma academisch laten erkennen als:

 • Je geen onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte (EER) (Vlaanderen.be)
 • Je buiten de EER je diploma behaalde
 • Je buitenlands diploma ook in het buitenland niet rechtstreeks toegang geeft tot het lerarenberoep
 • Je een vak wil onderwijzen waarvoor je geen onderwijsbevoegdheid hebt in het buitenland

De aanvraag voor academische gelijkwaardigheid verloopt altijd via NARIC Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre).

Naar boven

Niveaugelijkwaardigheid Nederlandse bachelor of master

Heb je een Nederlands bachelor- of masterdiploma, dan is het niveau ervan gelijkwaardig met dat van een Vlaams bachelor- of masterdiploma.

Voor de erkenning van die niveaugelijkwaardigheid hoef je geen aanvraag in te dienen bij NARIC.

Het niveau van de Nederlandse en Vlaamse bachelors en masters is gelijkwaardig omdat dezelfde instantie die opleidingen accrediteert: de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De niveaugelijkwaardigheid van bachelor- en masteropleidingen geldt wel alleen voor die opleidingen die door NVAO erkend zijn. Deze opleidingen vind je op de website van de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Met een niveaugelijkwaardigheid kan je al aan de slag:

 • In ambten waarvoor alleen een minimaal opleidingsniveau wordt gevraagd, zoals het ambt van zorgcoördinator (ten minste bachelor)
 • In ambten of vakken die je mag uitoefenen op basis van een ander bekwaamheidsbewijs met een minimaal opleidingsniveau, zoals onderwijzer of leraar algemene vakken (ten minste  bachelor)

Wil je een volwaardige aanstelling en verloning, dan heb je wel een professionele of academische erkenning nodig. In afwachting van die erkenning kan je alvast starten door de automatische niveaugelijkwaardigheid van je bachelor- of masterdiploma.

Een professionele of academische erkenning heb je ook nodig als je een ambt wil uitoefenen waarvoor een specifiek bachelor- of masterdiploma vereist is, zoals dat van orthopedagoog (master in de pedagogische wetenschappen of master in de onderwijskunde).

Naar boven

Diploma behaald in de Franse of Duitstalige Gemeenschap

Je hebt geen gelijkwaardigheid nodig voor een diploma dat je in de Franse of Duitstalige Gemeenschap behaalde.
 


Extra informatie

Websites