Proeftijd in het gemeenschapsonderwijs

Wat is het?

Voordat een personeelslid van het gemeenschapsonderwijs vastbenoemd kan worden in een selectie- of bevorderingsambt, moet het in de betrekking van dat ambt een proeftijd van 12 maanden doorlopen.

Uitzondering: een personeelslid dat deeltijds vastbenoemd is in een selectie- of bevorderingsambt en in hetzelfde ambt een uitbreiding van benoeming vraagt, hoeft geen proeftijd meer te doorlopen.  

Bij de toelating tot de proeftijd of uitbreiding van een vaste benoeming moet je personeelslid voldoen aan een aantal voorwaarden. Je kan de voorwaarden lezen in de omzendbrief vaste benoeming.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Begin en duur

De proeftijd:

  • Kan alleen in een vacant verklaarde betrekking
  • Kan beginnen op de 1ste dag van elke maand
  • Kan na de periode van 12 maanden eenmalig verlengd worden met 12 maanden

Elke onderbreking verlengt de proeftijd met de duur van de onderbreking.

De prestaties die het personeelslid tijdens de proeftijd uitoefent in het mandaat van algemeen directeur of van coördinerend directeur, tellen mee voor de proeftijd.

Voor personeelsleden die tot de proeftijd zijn toegelaten, geldt dezelfde ziekteverlofregeling als voor vastbenoemde personeelsleden. Je vindt de bepalingen in de omzendbrief ziekteverlof.

Einde

Je benoemt je personeelslid aan het einde van de proeftijd in de vacante betrekking waarin het de proeftijd heeft volbracht, als:

  • Het een gunstig advies krijgt
  • De betrekking nog kan worden ingericht
  • Het personeelslid nog altijd aan de voorwaarden voldoet die golden bij de toelating tot de proeftijd

Hoe melden?

  • Meld de toelating tot de proeftijd binnen de 3 maanden na de ingangsdatum met een RL-1 en ATO 3.
  • Is je personeelslid al benoemd in een ander ambt, dan stuur je ook een opdrachtgebonden dienstonderbreking: RL-1 met code 055.
  • Meld de vaste benoeming met een RL-1 en ATO 4. Lees meer over de melding van een vaste benoeming op de pagina over de vaste benoeming.

Naar boven

 

Extra informatie

Voorbeelden

Verwante pagina’s

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel