Toelatingsvoorwaarden gewoon basisonderwijs

Gewoon kleuteronderwijs

Kleuters van 2,5 tot 3 jaar kunnen op 7 momenten starten in het gewoon kleuteronderwijs:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Een 3-jarige kleuter mag je op elk moment inschrijven en toelaten tot de school, zonder rekening te houden met de instapdata.

Verlengd verblijf

Leerlingen die 6 jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar, mogen tijdens dat schooljaar nog in het kleuteronderwijs blijven (verlengd verblijf) in de volgende gevallen:

 • Was de leerling het voorgaande schooljaar geen 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig in het kleuteronderwijs, en kreeg de leerling een ongunstig advies van de klassenraad kleuteronderwijs en een ongunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs, dan kan de leerling nog niet naar het lager onderwijs.
 • Ouders kunnen ook zelf beslissen om hun kind nog 1 jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen. De ouders krijgen daarover advies van de klassenraad en het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB). Als directeur bespreek je dat advies eventueel met de ouders.

Het verlengd verblijf blijft beperkt tot 1 jaar en de leerling is onderworpen aan de leerplicht.

Naar boven

Gewoon lager onderwijs

Vind hier de toelatingsvoorwaarden voor inschrijvingen of toelatingen voor het schooljaar 2021-2022.

Voor leerlingen die nog tijdens het schooljaar 2020-2021 toegang willen krijgen tot het lager onderwijs, gelden andere toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden voor 5-jarigen

Een 5-jarige leerling die ingeschreven was in een erkende Nederlandstalige kleuterschool kan toegang krijgen tot het lager onderwijs in de volgende gevallen:

 • Een gunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs.
 • Een ongunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs, maar wel een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs. Bij een ongunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs voor de beheersing van het Nederlands, moet de leerling een taalintegratietraject volgen.
  De ouders nemen de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap, na toelichting bij het advies van het CLB en de adviezen of beslissingen van de klassenraad.

Is de beslissing van de klassenraad lager onderwijs negatief? Motiveer het besluit en deel het schriftelijk mee aan de ouders. Ouders kunnen de beslissing niet aanvechten.

Toelatingsvoorwaarden voor 6-jarigen

Een 6-jarige leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, die het voorgaande schooljaar ten minste 290 halve dagen aanwezig was, heeft toegang tot het gewoon lager onderwijs. Bij een negatief advies van de klassenraad voor de beheersing van het Nederlands, moet de leerling een taalintegratietraject volgen.

Een leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, die het voorgaande schooljaar geen 290 halve dagen aanwezig was, kan nog toegang krijgen in de volgende gevallen:

 • Een gunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs
 • Een ongunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs, maar wel een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs. Was het advies ongunstig voor de beheersing van het Nederlands, dan moet de leerling een taalintegratietraject volgen.
  De lagere school bepaalt zelf op welke manier de klassenraad die beslissing neemt: bijvoorbeeld door contact met de kleuterschool, het advies van het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB), op basis van testen.

Is de beslissing negatief? Motiveer het besluit en deel het schriftelijk mee aan de ouders. Ouders kunnen de beslissing niet aanvechten.

Breng de ouders op de hoogte van de beslissing of het advies

De kleuterschool brengt de ouders ten laatste op 30 juni op de hoogte van het advies van de klassenraad.

De lagere school deelt de beslissing van de klassenraad lager mee aan de ouders:

 • Uiterlijk de 10de schooldag van september voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september
 • Uiterlijk 10 schooldagen na inschrijving voor leerlingen die ingeschreven zijn vanaf 1 september

Deel je de beslissing of het advies pas later mee, dan wordt uitgegaan van een gunstige beslissing of een gunstig advies voor de leerling. Zelfs als de beslissing of het advies negatief was.

Toelatingsvoorwaarden voor 7-jarigen en ouder

Leerlingen vanaf 7 jaar mogen deelnemen aan het gewoon lager onderwijs, ongeacht of ze het voorgaande schooljaar 290 halve dagen aanwezig waren in een erkende Nederlandstalige kleuterschool.

Duur van het gewoon lager onderwijs

 • In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
 • Het getuigschrift lager onderwijs kan pas uitgereikt worden aan regelmatige leerlingen die voor 1 januari van het lopende schooljaar 8 jaar geworden zijn.
 • Een leerling die 14 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog 1 schooljaar lager onderwijs volgen na een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB.
 • Een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan niet meer toegelaten worden tot het lager onderwijs.
 • Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, kan geen lager onderwijs meer volgen, tenzij na toelating door de klassenraad.

Naar boven

Leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs mogen zich ook inschrijven in een gewone school. Raadpleeg de grote lijnen van het M-decreet.

Naar boven