Zonaal collectief leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Wat is zonaal collectief leerlingenvervoer?

Zonaal collectief leerlingenvervoer is georganiseerd busvervoer, onder de bevoegdheid van het Departement Onderwijs en Vorming en De Lijn. Een bus pikt rechthebbende leerlingen op aan een vaste opstapplaats (= woonplaats, verblijfplaats, opvangadres, halte van De Lijn ...) en brengt ze naar de school of vestigingsplaats, en omgekeerd.

Let wel:

 • De school kan ook zelf of in samenwerking met externen collectief vervoer organiseren. Dat vervoer behoort niet tot de bevoegdheid van De Lijn en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en valt dus niet onder de noemer zonaal collectief leerlingenvervoer. Vraag er informatie over aan je school.
 • Leerlingenvervoer slaat op het woon-schoolverkeer van leerlingen. Het vervoer naar stageplaatsen of andere plaatsen dan de school of het (semi-)internaat/multifunctioneel centrum (MFC) maakt er geen deel van uit.

Individueel en collectief vervoer combineren?

Als je kind gebruikmaakt van collectief vervoer, sluit dat in principe het gebruik van individueel vervoer uit, en omgekeerd.

Individueel en collectief vervoer combineren kan alleen binnen een en hetzelfde traject:

 • Je kind kan voor het eerste stuk van het traject gebruikmaken van zijn recht op individueel vervoer.
 • Vervolgens kan je kind het traject voortzetten door gebruik te maken van het recht op collectief vervoer.

Als ouder kan je zo bijvoorbeeld je kind met de eigen wagen naar de bushalte brengen, waar het dan de bus neemt voor de rest van het traject.

Naar boven

Heeft je kind recht op zonaal collectief leerlingenvervoer?

Een inschrijving in een bepaalde school garandeert niet automatisch het recht op leerlingenvervoer.

Je kind heeft pas recht op zonaal collectief busvervoer als het de lessen volgt in de dichtstbijzijnde school (tot op het niveau van de vestigingsplaats), gerekend vanaf de opstapplaats. Het gaat om de meest nabije school uit het onderwijsnet waar jij als ouder voor kiest. Dat is een school van het vrij onderwijs naargelang de onderscheiden godsdiensten, het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal en gemeentelijk onderwijs of het niet-confessioneel onderwijs.

De school moet het onderwijs aanbieden waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van je kind naar verwijst:

 • Het type in het buitengewoon basisonderwijs
 • Het type en de opleidingsvorm in het buitengewoon secundair onderwijs
  (bijkomend wordt ook rekening gehouden met de opleiding die je kind kiest)

In bepaalde gevallen kan je een afwijking op de voorwaarde van de dichtstbijzijnde school aanvragen, zodat je kind naar een verdere school vervoerd kan worden.

Let op: vanaf het 1ste jaar van de kwalificatiefase van opleidingsvorm 3 of het 4de leerjaar van opleidingsvorm 4 wordt verwacht dat de leerlingen zelfstandig (= met een eigen vervoermiddel of met het openbaar vervoer) naar de school of het (semi-)internaat/MFC gaan. Die leerlingen hebben dus standaard geen recht op zonaal collectief leerlingenvervoer, behalve in specifieke gevallen.

Naar boven

Wat is de dichtstbijzijnde school?

Om de afstand te meten naar de dichtstbijzijnde school houdt de overheid rekening met een marge van maximaal 10%. Als je vanuit de opstapplaats 2 of meer scholen vindt binnen die marge van 10%, heeft je kind vandaaruit recht op kosteloos vervoer naar elk van die scholen.

Geef de vaste opstapplaats in en vind de dichtstbijzijnde school

Naar boven

Wie vraagt het recht op collectief leerlingenvervoer aan?

Alleen de school kan het recht op collectief leerlingenvervoer aanvragen, bij het team Leerlingenvervoer van het ministerie van Onderwijs. Als je denkt dat je kind recht heeft op collectief leerlingenvervoer, neem je dus het best contact op met de school.

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, neemt de school contact op met de provinciale entiteit leerlingenvervoer van De Lijn. Je kind wordt dan toegevoegd aan de ritplanning van de bus, en de school brengt je op de hoogte van de goedkeuring en het tijdstip van op- en afstappen voor je kind.

Naar boven

Hoelang is een toegekend recht op collectief leerlingenvervoer geldig?

Je kind behoudt zijn toegekende recht standaard tot het einde van een onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs), op voorwaarde dat de opstapplaats en de school (tot op het niveau van de vestigingsplaats) niet veranderen.

Binnen die voorwaarden behoudt je kind zijn status van rechthebbende ook in een aantal specifieke gevallen.

Let op: wanneer je kind gedurende 2 opeenvolgende trimesters geen enkele keer heeft deelgenomen aan het zonaal collectief vervoer, vervalt het toegekende recht en wordt het zitje op de bus niet meer voorbehouden. Als je kind nadien alsnog gebruik wenst te maken van dit vervoer, moet de school het recht op collectief leerlingenvervoer dus opnieuw aanvragen bij het team Leerlingenvervoer van het ministerie van Onderwijs.

Naar boven

Wat als je niet in Vlaanderen woont?

Als je buiten Vlaanderen woont, kan je kind aanspraak maken op collectief leerlingenvervoer als de vaste opstapplaats:

 • Op Vlaams grondgebied ligt
 • Op een bestaand bustraject van collectief vervoer ligt
 • De dichtstbijzijnde school van het net van keuze bedient

Naar boven

Proefprojecten leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

De Vlaamse Regering stelde in 2015 een nieuwe aanpak voor die nog beter inspeelt op de noden van leerlingen. Scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en ouders krijgen nog meer ruimte om samen een beter aangepast vervoer te organiseren.

Gaat je kind naar een school in een van de proefregio’s: Leuven, regio Hooglede-Izegem-Ingelmunster-Moorslede-Roeselare-Torhout en regio Antwerpen-Schilde-Schoten-Brasschaat?

Neem dan contact op met de directeur van je school. Hij of zij kent de regels van de nieuwe aanpak van het leerlingenvervoer in je regio.

Meer informatie over het proefproject leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs.

Naar boven
 

Leerlingen met ondersteuning in het gewoon onderwijs

Als je kind ingeschreven is in het gewoon onderwijs, geldt de reglementering leerlingenvervoer voor het gewoon onderwijs.

Dat geldt ook voor leerlingen met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs (Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften).

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

De school van je kind is je eerste aanspreekpunt. De school vraagt het recht op collectief leerlingenvervoer aan bij de bevoegde dienst van het ministerie van Onderwijs.

Heb je toch een vraag waarmee de school niet kan helpen?

 • Vragen over de regelgeving en de toekenning van het recht op collectief leerlingenvervoer kan je mailen naar leerlingenvervoer@vlaanderen.be.
 • Vragen over de organisatie van het collectief leerlingenvervoer (plannen van de reisroutes, uitvoeren van de busdiensten, …) kan je mailen naar leerlingenvervoer@delijn.be.