Coronavirus: informatie voor onderwijspersoneel

Op 27 maart verlengde de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen. Wat onderwijs betreft, betekent dit:

 • De lessen blijven geschorst tot en met zondag 19 april. 
 • Ouders vangen hun kinderen maximaal thuis op. Enige uitzondering vormen de kwetsbare kinderen in het buitengewoon onderwijs en de internaten. Voor hen blijft opvang hoe dan ook voorzien.

Hoe verloopt de opvang in de paasvakantie?

Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.

Tijdens de paasvakantie ligt de regie en de verantwoordelijkheid voor de opvang van kinderen en jongeren uit de eigen gemeente bij het lokaal bestuur. Scholen stellen hun infrastructuur ter beschikking als dat nodig is.

Als leraar kan je je bij je lokaal bestuur vrijwillig aanbieden om mee in te staan voor de opvang. De opvang is kosteloos voor ouders.

Er is opvang voorzien door het lokaal bestuur voor volgende gezonde kinderen:

 • Basisschoolkinderen (kleuter- en lager onderwijs) en kinderen uit het secundair onderwijs tot en met 14 jaar.
 • Kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector
 • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie

Is je kind ouder dan 14 jaar, zit het in het secundair onderwijs en behoort het tot één van bovenstaande situaties? Dan kan je terecht bij een meldpunt dat door je lokaal bestuur wordt georganiseerd. Zij zoeken een oplossing op maat van jou en je kind.

Voor de andere kinderen ouder dan 14 jaar in het secundair onderwijs blijft gelden: blijf thuis tijdens de vakantie.

Voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs met medische en/of sociale zorgnoden en kinderen uit de internaten is er volcontinue opvang. Lees meer.

Tijdens de paasvakantie heeft je kind ook effectief vakantie. Je kind mag dan geen alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de vakantieopvang bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de geldende voorzorgsmaatregelen.

Meer info over de cruciale sectoren vind je in het ministerieel besluit over dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Naar boven

Hoe lang blijven de lessen nog opgeschort?

 • Er is momenteel nog geen beslissing over het al dan niet verder opschorten van de lessen na de paasvakantie. De Nationale Veiligheidsraad verlengde op 27 maart de huidige maatregelen met 2 weken, dus tot en met zondag 19 april. Dat is het einde van de paasvakantie. Die maatregelen zouden nog 2 weken kunnen verlengd worden, tot en met 3 mei.

 • Het is wel al duidelijk welke richting het afstandsonderwijs in het lager en secundair onderwijs na de paasvakantie uitgaat: nieuwe leerstof leren via preteaching, op een manier die voor iedereen (leraren, leerlingen, ouders, directies) doenbaar en haalbaar is. Leraren komen later in de klas op die leerstof terug. Lees meer over preteaching van nieuwe leerstof.

Naar boven

Voor wie moet je opvang voorzien?

 • Zolang het lukt, voorziet je school opvang tijdens de normale schooluren (inclusief voor- en naschoolse opvang).
 • Kinderen blijven zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijf daarover als school in dialoog gaan met ouders. Bij twijfel, enkel in uitzonderlijke situaties, staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
 • Zieke kinderen en kinderen van wie een ouder ziek is blijven thuis. 
 • Raad ouders af om hun kind te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren.
 • Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, vang het dan op in een afzonderlijke ruimte en contacteer onmiddellijk de ouders om het te komen ophalen. Lees de volledige procedure op de website van Sciensano.
 • Er is geen leeftijdgrens bepaald voor leerlingen die je moet opvangen.

3 groepen van gezonde leerlingen

Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:

 • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.
 • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden. Lees wat de mogelijkheden zijn.
 • Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school schat zelf in over wie dat gaat. Voor die kinderen is opvang thuis geen veilige optie. De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Meer info over de cruciale sectoren vind je in het ministerieel besluit over dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Blijf, als je dat al deed, ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Schakel daarvoor enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet tot de risicogroep behoren. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.

Meertalige informatie over het coronavirus vind je terug op de website van Integratie en Inburgering.

Naar boven

Hoe organiseer je de opvang?

 • De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.
 • Zorg minstens voor een permanentiesysteem (eventueel via een beperkte beurtrol), zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die aangeven daar behoefte aan te hebben. Ook als er geen leerlingen zijn, moet je bereikbaar blijven voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben. Je mag daarvoor geen externen die niet verbonden zijn aan de school inschakelen.
 • De opvang van verschillende scholen centraliseren op 1 plek omdat er weinig leerlingen in de opvang op school verblijven, wordt door het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) afgeraden. Zo creëer je immers nieuwe ‘gemeenschappen’, wat het risico op besmetting verhoogt.
 • Voor opvang tijdens de normale schooluren kan de school geen kosten aanrekenen aan de ouders. Voor de voor- en naschoolse opvang blijven de geldende afspraken van kracht.
 • Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten, ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen.
 • Kind & Gezin stelde ook richtlijnen voor het aantal leerlingen per begeleider. Zeker bij jongere kinderen is het niet altijd gemakkelijk om ‘social distancing’ te respecteren. Hygiënisch te werk gaan is daar nóg meer nodig. In nauw contact met kinderen is op advies van het AZG handhygiëne belangrijker dan mondmaskers. Lees meer over hoe je ervoor zorgt dat kleuters voorzorgsmaatregelen volgen.
 • Tijdens de opvang kan je alternatieve vormen van leren voorzien. Die hebben geen invloed op een eindbeslissing over een leerling. Communiceer daarover met ouders en leerlingen.

Naar boven

Ik zet mij vrijwillig in tijdens de paasvakantie. Wat met (arbeids)ongevallen?

Vrijwilligerswerk dat aansluit bij de opdracht

Onderwijspersoneelsleden kunnen zich tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden om in te staan voor de opvang die de gemeente organiseert. Dan blijft de arbeidsongevallenregeling van het onderwijs gelden, ongeacht of die opvang op school of op een andere locatie plaatsvindt.

Vrijwilligerswerk dat niet aansluit bij de opdracht of de verplichte opvang

De opdracht van een personeelslid is in de eerste plaats de schoolopdracht. Het lesgeven (van thuis uit) of opvang voorzien op school blijft prioriteit. 

Een onderwijspersoneelslid kan tijdens de coronacrisis vrijwilligerswerk doen naast zijn schoolopdracht. Het is daarbij niet verzekerd via de normale arbeidsongevallenregeling voor onderwijs.

Naar boven

Moet je school open blijven tijdens de paasvakantie?

Indien nodig, houden scholen houden hun schoolinfrastructuur ter beschikking van lokale besturen.

Wat doet het lokaal bestuur?

 • Het lokaal bestuur voorziet de opvang in de paasvakantie in samenwerking met de bestaande lokale partners. Wanneer de bestaande opvanginitiatieven (gemeentelijk of vrij initiatief) niet voldoen aan de principes van social distancing, contactbubbels, hygiëne, ... of wanneer er geen buitenschoolse opvang is in de paasvakantie, dan kan het lokaal bestuur scholen in de eigen gemeente contacteren. Op basis van lokaal overleg worden er dan afspraken gemaakt over het eventuele gebruik van schoolinfrastructuur (bv. over gebruik en onderhoud van de gebouwen, openen en sluiten van de poort, ...).
 • Het lokaal bestuur zorgt voor voldoende personeel.
 • Kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact haddenLees meer over de contactbubbels.
 • Tijdens de paasvakantie kunnen leraren zich bij hun lokale bestuur vrijwillig aanbieden om in te staan voor de opvang van leerlingen die thuis geen opvang hebben. Afgezien daarvan, wordt deze vakantie een periode van rust. Leraren bieden dan ook geen leerinhouden aan.
 • De lokale besturen krijgen richtlijnen om het behoud van de contactbubbels in hun eigen gemeente maximaal te garanderen, ook bij de inzet van personeel. Het is mogelijk dat ze voor de opvang ook aankloppen bij de (afzonderlijke) scholen of dat ze de opvang centraliseren op 1 plek. Als er in dat laatste geval toch groepen worden gemengd, maakt het lokale bestuur vooraf samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid een risicoanalyse.
 • Voor de opvang tijdens de paasvakantie maken de lokale besturen gebruik van het draaiboek van VVSG. Voor kwetsbare leerlingen is de situatie soms complex. Lees wat de opties voor deze kinderen zijn.

Naar boven

Aanwezigheid op school

 • Gezonde personeelsleden blijven aan het werk. Over de invulling van je takenpakket (op school of thuis) maakt de school afspraken in het lokaal overlegcomité. Het is daarbij van belang de pedagogische opdracht van leraren te respecteren.
 • Als je je zorgen maakt omdat je behoort tot een risicogroep of omdat je samenleeft met iemand van een risicogroep, kan je een beroep doen op heirkracht (DO 046). Daar kan de school een attest voor vragen. Dan kan je thuisblijven en van daaruit pedagogische taken uitvoeren. Vervanging kan volgens de bestaande regels.
 • Zwangere personeelsleden werken van thuis uit.
 • Als je ziek bent, blijf je thuis en moet je dat enkel aan de school melden, zodat die zich kan organiseren. Een ziekteattest is niet nodig. Dat besliste de Vlaamse overheid omdat huisartsen op dit moment overbevraagd zijn. Je school stuurt, zoals gewoonlijk, via een elektronische zending je ziekteverlof door naar het werkstation. Vervanging kan volgens de bestaande regels.
 • Als je in verschillende scholen tewerkgesteld bent, beperk je je tot werken in 1 school. De school gaat daarover met de directies van de andere scholen in overleg. Hetzelfde geldt voor ondersteuningsnetwerken.
 • Ondersteuners, ICT-coördinatoren en CLB-personeel blijven aan de slag en krijgen toegang tot de school.
 • Je salaris blijft doorbetaald en je blijft in dienstactiviteit.

Naar boven

Opvang van kleuters

Hoe zorg je ervoor dat kleuters de voorzorgsmaatregelen volgen?

 • Kleuters kan je al spelenderwijs leren om afstand te houden en om voldoende hun handen te wassen.
 • Een pakket dat je hiervoor kan gebruiken is Handige Hans (met o.a. een liedje).
 • Zorg ervoor dat je met kleuters zoveel mogelijk kan buitenspelen.
 • Om te voorkomen dat er veel kinderen tegelijkertijd buiten zijn, kan je eventueel met een beurtrolsysteem werken. Dat laat toe om de kleuters te spreiden. Als het niet mogelijk is om buiten te spelen, zorg je ervoor dat je de ruimtes vaak verlucht.
 • In de omgang met de kleuters is het niet nodig om beschermend materiaal zoals mondmaskers te dragen. Dat zou alleen maar afschrikken. Het is wel van belang om regelmatig de handen te wassen, vooral en in het bijzonder na het verzorgen van de kleuters. 

Naar boven

Alternatieve vormen van leren

 • De lessen zijn geschorst, maar het is aangeraden om alternatieven aan te bieden - al dan niet via elektronische weg. Je directeur maakt hierover afspraken in het lokaal onderhandelingscomité (LOC).  Lees de mogelijkheden.

Naar boven

Kan Bednet ingezet worden als digitale leeromgeving?

Nee, het is niet mogelijk om virtuele klaslokalen te maken voor alle leerlingen die thuis zijn. Lees waarom op de website van Bednet.

Naar boven

Hoe spreek je met kinderen over het coronavirus?

Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus continu in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen.

Naar boven

Vragen?

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Regelgeving

Websites