De engagementsverklaring

Wat is een engagementsverklaring?

De engagementsverklaring maakt deel uit van het schoolreglement en is bedoeld om de ouderbetrokkenheid bij de school te vergroten.

Er staan afspraken in tussen school en ouders over:

 • Oudercontact
 • Voldoende of regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid
 • Individuele leerlingenbegeleiding
 • De onderwijstaal: ouders moeten hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren

Het gaat om wederzijdse afspraken. De school geeft aan:

 • Wat ze zelf op elk van de 4 terreinen aanbiedt aan de ouders en de leerlingen
 • Waartoe ouders (of meerderjarige leerlingen) zich moeten engageren

Naar boven

Afspraken over oudercontact

Voorbeelden van afspraken:

 • Hoeveel keer per jaar is er oudercontact, op welke tijdstippen van het jaar en van de week?
 • Welke maatregelen treft de school om bepaalde doelgroepen van ouders te bereiken?
 • Van ouders wordt verwacht dat ze minstens een aantal keer naar het oudercontact komen of op andere manieren bereikbaar zijn

Afspraken over voldoende of regelmatige aanwezigheid

Voorbeelden van afspraken:

 • Tijdstip waarop de lessen beginnen en eindigen en tijdstip van de pauzes
 • Wat je moet doen om een afwezigheid te wettigen
 • De aanwezigheidsregels om recht te hebben op een schooltoelage
 • Wat er gebeurt als je kind spijbelt
 • Het engagement om je kind op tijd naar school te brengen en de school te steunen in haar spijbelbeleid

Naar boven

Afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Voorbeelden van afspraken:

 • Het aanbod van de school om leerlingen met specifieke noden individueel te begeleiden
 • Het begeleidingsaanbod van het centrum voor leerlingenbegeleiding
 • Andere begeleidingsvormen
 • Het engagement om mee te werken aan de begeleiding die de school je kind aanbiedt

Naar boven

Afspraken over een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Ouders moeten hun kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren. Om hen te helpen kan de school hen informeren over initiatieven waar leerlingen in hun vrije tijd met de Nederlandse taal in contact kunnen komen.

Het kan gaan om:

 • Activiteiten die de school zelf organiseert buiten schooltijd
 • Het aanbod van andere organisaties
 • Initiatieven van lokale besturen, van verenigingen die actief zijn in cultuur, sport of jeugdwerking
 • Zaken die men thuis met de kinderen kan doen: met boeken, films, cd’s, computertoepassingen, televisie, …

Ouders moeten ook positief staan tegenover de inspanningen die de school doet om de taalachterstand Nederlands van de leerling in te halen.

Naar boven

Inspraak over de verklaring

In de schoolraad vindt overleg plaats over het schoolreglement (en dus ook over de engagementsverklaring).  Je kan de vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad aanspreken. De schoolraad heeft ook de plicht je hierover te informeren.

De afspraken niet nakomen

Als je als ouder (of als meerderjarige leerling) het schoolreglement met de engagementsverklaring ondertekent, dan verbind je je ertoe om de bepalingen na te leven. Doe je dat niet, dan kan de school je daar  op aanspreken.

Maar de school mag geen sancties nemen die het leerrecht van je kind schaden. Een schorsing of uitsluiting van de leerling op basis van het gedrag van de ouders, is dus niet mogelijk. Boetes of andere financiële sancties kunnen evenmin.

Er is een uitzondering in het secundair onderwijs als het over spijbelen gaat: als een leerling ondanks alle begeleidingspogingen van de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)  blijft spijbelen of als een leerling spoorloos is, dan kan de school beslissen om die leerling uit te schrijven. Ook bestaat de mogelijkheid dat de schooltoeslag (gedeeltelijk) wordt teruggevorderd of niet wordt toegekend. In het schoolreglement moet de school daar duidelijke informatie over geven.

De afspraken zijn wederzijds, dus jij kan ook de school aanspreken op haar verplichtingen als zij die niet nakomt.

Naar boven

 

Niet eens met afspraken

De afspraken maken deel uit van het schoolreglement, dat je bij inschrijving voor akkoord ondertekent.

Als je niet akkoord kan gaan met bepaalde afspraken in het schoolreglement, kan je je kind niet in die school inschrijven.

Naar boven