Krachtlijnen van modernisering secundair onderwijs

De oriënterende functie van de 1ste graad secundair onderwijs wordt versterkt

Leerlingen ontdekken en ontplooien in de 1ste graad hun interesses, talenten en mogelijkheden, voortbouwend op het lager onderwijs. De eerste graad bereidt leerlingen voor om trapsgewijs, geïnformeerde en bewuste studiekeuzes te maken doorheen het secundair onderwijs.

De toegang tot de 1ste graad is strikt gekoppeld aan het getuigschrift basisonderwijs. Een leerling met een getuigschrift basisonderwijs start in het 1ste leerjaar A, een leerling zonder getuigschrift in het 1ste leerjaar B.

In de 1ste graad is er structureel ruimte voor differentiatie op maat: leerlingen worden extra uitgedaagd of extra ondersteund. De differentiatie-uren kunnen ook gebruikt worden voor verdieping in klassieke talen.

Leerlingen hebben doorheen de 1ste graad ook meer mogelijkheden om te schakelen tussen de B- en de A-stroom.

Een transparant studieaanbod in de 2de en 3de graad secundair onderwijs

Het studieaanbod in de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs wordt ingedeeld volgens studiedomeinen, finaliteiten en onderwijsvormen. Deze nieuwe indeling (de matrix) zorgt voor meer transparantie en eenvoud. 

De studierichtingen zijn beter afgestemd op de noden van de samenleving en de arbeidsmarkt. Bepaalde studierichtingen zijn inhoudelijk geactualiseerd, andere zijn samengevoegd en enkele studierichtingen zijn geschrapt. Daarnaast beantwoorden nieuwe studierichtingen aan innovaties op de arbeidsmarkt of nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. De finaliteit van elke studierichting is helder.

Meer informatie over het studieaanbod van de 2de en 3de graad vind je op de website van Kwalificaties & curriculum.

Ambitieuze onderwijsdoelen

Om jongeren te laten uitgroeien tot kritische burgers die betrokken zijn bij de maatschappij, zijn de onderwijdoelen doorheen het secundair onderwijs versterkt. Deze onderwijsdoelen willen jongeren laten participeren en bijdragen aan de samenleving op een verdraagzame, verantwoorde en creatieve manier. 

Meer informatie vind je op de website Onderwijsdoelen.