Onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs

Wat is het?

Onderwijsbevoegdheid is het recht voor een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of voor basiseducatie (CBE) om een opleiding aan te bieden in zijn vestigingsplaatsen.

In de CVO’s verschilt de onderwijsbevoegdheid per centrum.

De CBE’s hebben allemaal dezelfde onderwijsbevoegdheid.

Meer info: omzendbrief opleidingsprofielen en onderwijsbevoegdheid: onderwijsbevoegdheden van de centra.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Om onderwijsbevoegdheid te verkrijgen, dient je bestuur uiterlijk op 15 februari of op 30 september een gemotiveerde aanvraag in via mail: gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be.
(Postbus afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs - Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen).

De procedure voor de aanvraag vind je in de omzendbrief opleidingsprofielen en onderwijsbevoegdheid.

Naar boven

Onderwijsbevoegdheden 1 februari 2021

De onderwijsbevoegdheid van de CVO is gekoppeld aan een vestigingsplaats: een gemeente, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een penitentiaire instelling.

Voor het secundair volwassenenonderwijs is de onderwijsbevoegdheid per studiegebied. Zo zal de onderwijsbevoegdheid tussen de verschillende vestigingsplaatsen van een centrum variëren.

Lijst met onderwijsbevoegdheden:

Extra uitleg:

Naar boven

Verlies onderwijsbevoegdheid

Een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) verliest onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs in volgende gevallen (artikel 64, §6 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs):

  • Als het centrum de onderwijsbevoegdheid gedurende 3 opeenvolgende schooljaren niet georganiseerd heeft
  • Als het centrum de onderwijsbevoegdheid in een penitentiaire inrichting gedurende 3 opeenvolgende schooljaren in geen enkele vestigingsplaats uitgeoefend heeft.

Het centrum verliest de onderwijsbevoegdheid vanaf het daaropvolgende schooljaar. De onderwijsbevoegdheid wordt in dat geval stopgezet op de vooravond van het nieuwe schooljaar, op 31 augustus.

Aandachtspunten

  • In geval van een fusie van een CVO geldt de vroegste startdatum van de onderwijsbevoegdheid van de fuserende centra. Het aanbod van de fuserende centra én het gefuseerde centrum worden in rekening gebracht.
  • In geval van een gemeentefusie geldt dezelfde regel als hierboven, nl. de vroegste startdatum van de onderwijsbevoegdheid van de fuserende gemeenten. Het aanbod van de fuserende gemeenten én de gefuseerde gemeente worden in rekening gebracht. 
  • Bij het bekomen van onderwijsbevoegdheid op 1 februari wordt, in het geval van verlies van die onderwijsbevoegdheid, de startdatum van de onderwijsbevoegdheid geteld vanaf 1 september van het schooljaar. De onderwijsbevoegdheid wordt berekend op basis van volledige schooljaren.  
  • Een centrum verliest bijkomend de onderwijsbevoegdheid voor de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren en de geletterdheidsmodules Regie over het Eigen Leren als het in die vestigingsplaats geen bevoegdheid meer heeft voor minstens 1 studiegebied met diplomagerichte beroepsopleidingen.

Naar boven