Sanctionering en tucht

Wat is het?

Wanneer een personeelslid in het onderwijs niet voldoet aan de decretale plichten of wanneer de verstandhouding tussen personeelslid en instelling blijvend verstoord is, kan het school- of centrumbestuur een sanctie opleggen.

Bescherming van het privéleven van je personeelslid

Het privéleven van je personeelslid kan alleen aanleiding geven tot een sanctie wanneer de feiten een weerslag hebben op de werking van de school of het centrum, of op de relatie tussen het personeelslid en de leerlingen of cursisten.

Naar boven

Preventieve schorsing

Het school- of centrumbestuur kan een vastbenoemd personeelslid preventief schorsen in geval van:  

 • Tuchtrechtelijke vervolging van je personeelslid
 • Strafrechtelijke vervolging van je personeelslid
 • Ontslag om dringende redenen

De preventieve schorsing kan maximaal 1 jaar duren. Verlenging van die periode is mogelijk in het geval van:

 • Een strafrechtelijk onderzoek
 • Strafrechtelijke vervolging van je personeelslid
 • Een beroepsprocedure

Het geschorste personeelslid blijft tijdens de schorsing in de administratieve stand van de dag voor de schorsing. Het personeelslid mag tijdens de schorsing geen dienstprestaties verrichten.

Preventieve schorsing of overplaatsing als maatregel van orde in het gemeenschapsonderwijs

In het gemeenschapsonderwijs kan een raad van bestuur een vastbenoemd personeelslid preventief schorsen als maatregel van orde om de goede werking van de dienst en het onderwijs te vrijwaren. Die preventieve schorsing kan maximaal 6 maanden duren. De gevolgen voor het personeelslid zijn dezelfde als bij een preventieve schorsing bij een tuchtmaatregel: het personeelslid mag geen dienstprestaties verrichten, en blijft tijdens de preventieve schorsing in de administratieve stand van de dag voor de schorsing.

De raad van bestuur kan als maatregel van orde een personeelslid ook overplaatsen naar een instelling van de scholengroep of eventueel van een andere scholengroep.

Naar boven

Tuchtmaatregelen

Een tuchtmaatregel spreekt je school- of centrumbestuur uit wanneer een personeelslid dat vastbenoemd of tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur zich niet houdt aan de decretale plichten.

Afhankelijk van de fout kan je bestuur een van de volgende sancties uitspreken:

 • Blaam
 • Afhouding van salaris of wachtgeld
 • Schorsing bij tuchtmaatregel
 • Terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel
 • Terugzetting of terugkeer:
  • Terugkeer tot de tijdelijke aanstelling voor het personeelslid dat vastbenoemd is in een wervingsambt
  • Terugzetting in rang voor het personeelslid dat vast benoemd is in een selectie- of bevorderingsambt (uitgezonderd pedagogische begeleidingsdiensten)
  • Tijdelijk uitstel van vaste benoeming voor het personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur
 • Ontslag in één, meerdere of alle instellingen van het school- of centrumbestuur
 • Afzetting in één, meerdere of alle instellingen van het school- of centrumbestuur

Het school- of centrumbestuur spreekt de tuchtmaatregel uit. De maatregel is definitief na 20 kalenderdagen, of nadat een kamer van beroep de beslissing definitief heeft uitgesproken.

Afhouding salaris of wachtgeld

In bepaalde gevallen van tuchtsanctionering of preventieve schorsing kan  het gestrafte personeelslid (tijdelijk) een deel van het salaris of wachtgeld verliezen.

 • De afhouding is nooit meer dan 1/5 van het nettosalaris
 • Het nettosalaris of wachtgeld van het gestrafte personeelslid mag nooit lager zijn dan de werkloosheidsuitkering waar het personeelslid recht op zou hebben

Instemming voor leerkrachten levensbeschouwelijke vakken
Je hebt de instemming van de bevoegde instanties nodig voor een tuchtmaatregel voor

 • Een leerkracht godsdienst
 • Een leerkracht niet-confessionele zedenleer

Doorhalen van de tuchtmaatregel

Na een bepaalde periode haalt het school- of centrumbestuur de tuchtmaatregel door: het verwijdert de tuchtmaatregel uit het personeelsdossier.
Bij een volgende evaluatie, of wanneer het personeelslid in aanmerking komt voor een selectie- of bevorderingsambt, houd je geen rekening meer met de tuchtmaatregel.

De doorhaling van de tuchtstraf gebeurt na:

 • 1 jaar voor een blaam
 • 3 jaar voor een afhouding van het salaris
 • 5 jaar voor een tuchtschorsing
 • 7 jaar voor een terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel

Een tuchtstraf doorhalen kan nooit voor een terugzetting of terugkeer, een ontslag, of een afzetting.

In beroep tegen een tuchtmaatregel

Je personeelslid kan beroep aantekenen tegen de tuchtmaatregel. Dat kan binnen de 20 kalenderdagen. De 20 dagen beginnen te tellen de dag volgend op de postdatum van de aangetekende brief met bericht van de schorsing of maatregel.

Je vindt alle details over de procedures en eventuele beroepsmogelijkheden in de regelgeving. De beroepsmogelijkheden staan op de website van de kamers van beroep.

Naar boven

Tijdelijke personeelsleden: ontslag

Ontslag om dringende redenen

Als daar dringende redenen voor zijn, kan een school- of centrumbestuur een tijdelijk personeelslid dat voor bepaalde duur is aangesteld (TABD) ontslaan. In het gemeenschapsonderwijs is de directeur daarvoor bevoegd. Dringende reden wil zeggen dat een ernstige tekortkoming de voortzetting van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Je leest er meer over op de pagina over ontslag om dringende redenen.

Ontslag met opzeg van 30 kalenderdagen (gesubsidieerd onderwijs)

Als een personeelslid met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur zich niet houdt aan de decretale plichten kan het school- of centrumbestuur het personeelslid ontslaan met een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen. Je leest er meer over op de pagina over ontslag als gevolg van het niet-naleven van de plichten.

Hoe melden?

Wat je moet melden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten hangt af van de sanctie en de gevolgen voor je personeelslid en de aanstelling.

Naar boven