Ontslag als gevolg van het niet-naleven van de plichten

Wat is het?

In het kader van een tuchtprocedure

 • Personeelsleden die hun plichten niet nakomen, kunnen in het kader van een tuchtprocedure ontslag krijgen. Dat is het geval voor:
  • Vastbenoemde personeelsleden
  • Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)
  • Personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking en die zijn gereaffecteerd of wedertewerkgesteld
  • Personeelsleden in de proeftijd (enkel in het gemeenschapsonderwijs)
 • De tuchtstraf (in dit geval het ontslag) is definitief:
  • Binnen 20 kalenderdagen, als het personeelslid niet in beroep ging
  • Nadat de kamer van beroep een definitieve beslissing heeft genomen en het ontslag heeft bevestigd, als het personeelslid wel in beroep ging
 • Zodra de tuchtstraf definitief is en het personeelslid op de hoogte is van het ontslag, start de opzeggingstermijn. De duur van die termijn wordt vastgesteld volgens het aantal arbeidsdagen dat vereist is om aanspraak te kunnen maken op werkloosheids- of ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Het personeelslid mag geheel of gedeeltelijk afstand doen van die opzeggingstermijn.

Niet in het kader van een tuchtprocedure

 • Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in het gesubsidieerd onderwijs (TABD) die hun plichten niet naleven, krijgen hun ontslag zonder dat er een tuchtprocedure moet opgestart worden.
 • Opzeggingstermijn: 30 kalenderdagen

Naar boven

Wat moet ik doen?

In het kader van een tuchtprocedure

Het school- of centrumbestuur (gesubsidieerd onderwijs) of de raad van bestuur (gemeenschapsonderwijs):

 • Brengt, als tuchtoverheid, het personeelslid met een aangetekende brief op de hoogte van:
  • Het tuchtonderzoek en de reden die daartoe aanleiding geeft
  • De uiteindelijke beslissing waarbij de tuchtstraf (in dit geval het ontslag) wordt opgelegd
 • Meldt de uitdiensttreding elektronisch (Dimona) ten laatste op de dag van de uitdiensttreding:
  • Via RL-4 als het eerder al het opdrachtenpakket doorstuurde via RL-1
  • Via RL-11 als het nog geen opdrachtenpakket doorstuurde
 • Bezorgt het personeelslid:
  • Een bewijs van werkloosheid voor de RVA (C4.6)
  • Eventueel een dienstattest
 • Belast een vastbenoemd personeelslid in een opzeggingstermijn eventueel met een andere opdracht, of stelt een vervanger aan

Niet in het kader van een tuchtprocedure

Het school- of centrumbestuur (gesubsidieerd onderwijs) of de raad van bestuur (gemeenschapsonderwijs):

 • Meldt de uitdiensttreding elektronisch (Dimona) ten laatste op de dag van de uitdiensttreding:
  • Via RL-4 als het eerder al het opdrachtenpakket doorstuurde via RL-1
  • Via RL-11 als het nog geen opdrachtenpakket doorstuurde
 • Brengt het personeelslid op de hoogte van de reden voor ontslag en het begin en de duur van de opzeggingstermijn:
  • Ofwel met een aangetekende brief die uitwerking heeft de 3de werkdag na verzending
  • Ofwel bij deurwaardersexploot
 • Bezorgt het personeelslid:
  • Een bewijs van werkloosheid voor de RVA (C4.6)
  • Eventueel een dienstattest

Naar boven