Vrijwillig ontslag

Wervingsambt

  • Voor onderwijspersoneel met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) geldt een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen.
  • Voor onderwijspersoneel met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en voor vastbenoemd onderwijspersoneel geldt een opzeggingstermijn van ten minste 15 kalenderdagen.

De school of het centrum kan schriftelijk instemmen met een kortere opzeggingstermijn. Zowel de instelling als het personeelslid dat ontslag neemt, ondertekenen dat document.

Wat moet ik doen?

Het school- of centrumbestuur (gesubsidieerd onderwijs) of de raad van bestuur (gemeenschapsonderwijs) meldt de uitdiensttreding elektronisch (Dimona) ten laatste op de dag van de uitdiensttreding:

  • Via RL-4 als het eerder al het opdrachtenpakket doorstuurde via RL-1
  • Via RL-11 als het nog geen opdrachtenpakket doorstuurde

Naar boven

Selectie- of bevorderingsambt

Voor tijdelijk aangestelde personeelsleden die binnen de eerste 6 maanden van de aanstelling ontslag nemen, geldt een opzeggingstermijn van 15 kalenderdagen. Zijn de eerste 6 maanden verstreken, dan kunnen ze hun aanstelling alleen beƫindigen aan het einde van het schooljaar, tenzij de school of het centrum en het personeelslid schriftelijk anders overeenkomen.

Vastbenoemde personeelsleden kunnen:

  • Ontslag nemen uit hun ambt, zonder volledig ontslag te nemen uit het onderwijs
  • Ontslag nemen uit het onderwijs, met een opzeggingstermijn van 15 kalenderdagen

Wat moet ik doen?

Het school- of centrumbestuur (gesubsidieerd onderwijs) of de raad van bestuur (gemeenschapsonderwijs) meldt de uitdiensttreding elektronisch (Dimona) ten laatste op de dag van de uitdiensttreding:

  • Via RL-4 als het eerder al het opdrachtenpakket doorstuurde via RL-1
  • Via RL-11 als het nog geen opdrachtenpakket doorstuurde
  • Stelt personeelsleden die ontslag nemen uit hun ambt, vanaf 1 september volgend op het ontslag ter beschikking wegens ontstentenis van betrekking in het ambt waarin ze voorafgaandelijk vastbenoemd waren

Naar boven