Halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Wat is het?

Bij een halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand zet je je loopbaan gedeeltelijk stop om voor een gezins- of familielid tot de 2de graad te zorgen. 

Je oefent nog exact de helft van een volledige opdracht uit, met inbegrip van je opdrachten in het hoger onderwijs.

Recht of gunst

De halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand is een absoluut recht als je aan de voorwaarden voldoet.

Naar boven

Voorwaarden

Wie mag het nemen?

Alle personeelscategorieën, van alle netten, onderwijsniveaus en onderwijsvormen kunnen de halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand nemen.

Het maakt niet uit of je  vastbenoemd, tijdelijk of contractueel bent.

Je moet minstens de helft van een volledige opdracht + 1 uur uitoefenen in het onderwijs (hoger onderwijs inbegrepen).
Zowel je uren als vastbenoemde als je uren als tijdelijke tellen mee. Zo ook detacheringen en uren terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.
Lees er meer over in de omzendbrief loopbaanonderbreking medische bijstand.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Bezoldiging

Je krijgt enkel een salaris voor de uren die je nog blijft presteren.

Als tijdelijk personeelslid krijg je geen uitgestelde bezoldiging.

Je heb wel recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Anciënniteit

De halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand telt mee voor je geldelijke, de sociale en de dienstanciënniteit.

Cumulatie

Tijdens je loopbaanonderbreking mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitvoeren. Maar er zijn wel uitzonderingen, buiten en binnen het onderwijs.

Uitzonderingen buiten het onderwijs

Je mag je loopbaanonderbreking voor medische bijstand cumuleren met:

  • Een politiek mandaat
  • Een overlevingspensioen

Als je al een activiteit als loontrekkende had buiten het onderwijs, mag je die tijdens je loopbaanonderbreking voor medische bijstand blijven doen als:

  • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking samen met je opdracht in het onderwijs uitvoerde
  • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking
  • De omvang van die activiteit niet groter is dan je prestaties in het onderwijs vóór je loopbaanonderbreking
  • Je die loontrekkende activiteit niet begon tijdens een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

Uitzonderingen binnen het onderwijs

Overwerk dat, of een bijbetrekking die je binnen het onderwijs al deed, mag je blijven verder doen, maar er zijn wel voorwaarden:

  • Je moet dat overwerk of die bijbetrekking ononderbroken uitgeoefend hebben gedurende ten minste 3 aaneensluitende maanden voorafgaand aan je loopbaanonderbreking
  • Je mag dat overwerk of die bijbetrekking niet wijzigen terwijl je loopbaanonderbreking loopt

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Meer informatie vind je ook in de omzendbrief loopbaanonderbreking medische bijstand: gevolgen voor het pensioen.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

De halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand start op de 1ste dag van de week volgend op je mededeling aan je school- of centrumbestuur.
Het kan ook op een vroeger tijdstip als je school- of centrumbestuur daarmee akkoord gaat.

Duur

Je kan een halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand nemen voor periodes van 1 tot 3 maanden, met een maximum van 24 maanden per patiënt.

Die periodes moeten niet op mekaar aansluiten, en ze moeten ook geen volledige maanden omvatten.

In het geval van medische bijstand voor een alleenstaand personeelslid met een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar,  wordt de maximumduur van de loopbaanonderbreking voor medische bijstand verhoogd tot 48 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Als je de maximumduur wil verlengen, moet je een door je gemeente afgeleverd bewijs van samenstelling van je gezin bij je aanvraag voegen.

Als een periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen voor een herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of tijdens diezelfde vakantie, en het personeelslid neemt een nieuwe periode van loopbaanonderbreking voor medische bijstand tijdens die vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie, dan wordt de tussenliggende vakantieperiode vanaf 1 september 2017 beschouwd als een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden.

Einde

Je halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand eindigt als de periode die je opgenomen hebt, voorbij is.

Als  tijdelijk personeelslid eindigt de loopbaanonderbreking ook als je aanstelling eindigt.

Voortijdige beëindiging

Je kan dit verlofstelsel vervroegd stopzetten, om volgende redenen:

  • Om ‘uitzonderlijke redenen’, als je school- of centrumbestuur én de gemachtigde van de Vlaamse minister van Onderwijs akkoord gaan.
  • Als de persoon aan wie je medische bijstand verleent voor het einde van je verlof overlijdt. Je school- of centrumbestuur moet met de beëindiging akkoord gaan.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Een halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand vraag je aan bij je school- of centrumbestuur.

Uitzondering: inspecteurs en gedetacheerde personeelsleden van de afdeling Projecten EVC-Curriculum-Kwalificaties bij de Vlaamse overheid doen hun aanvraag bij de Vlaamse Regering.

De halftijdse aanvraagprocedure en eventuele weigeringsgronden vind je in de omzendbrief loopbaanonderbreking medische bijstand: procedure.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving

Contact