Herinschakeling na een beslissing van Medex

Wat is het?

Als je vastbenoemd bent en je ziekteverlof is op, dan kom je in de administratieve stand terbeschikkingstelling wegens ziekte (tbs ziekte) terecht.

Het Bestuur medische expertise (Medex) van de federale overheid roept je dan op voor een onderzoek. Een van de mogelijke beslissingen na het onderzoek is dat Medex je ongeschikt verklaart voor je huidige functie, maar wel geschikt voor een andere functie.

Naar boven

Voorwaarden

 • Je bent vastbenoemd.
 • Je ziekteverlof is op.
 • Medex vindt je ongeschikt voor je huidige functie, maar wel nog geschikt voor een andere functie.

Naar boven

Procedure

 • Medex roept je op als je terecht komt in de administratieve stand tbs ziekte.
   
 • Je kan uit eigen beweging vooraf een overleg vragen met het bestuur van je school of centrum over de mogelijkheden tot aangepaste tewerkstelling. Het bestuur organiseert dat overleg zo snel mogelijk en nodigt ook de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer uit.

  Op basis van het overleg bezorgt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer jou en je bestuur een advies. Het bestuur stuurt dat advies naar Medex, met de vraag om het mee in overweging te nemen als het je dossier behandelt.
   
 • Medex beslist over je verdere toekomst in het onderwijs en deelt jou die beslissing mee. Medex beslist autonoom en hoeft het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer niet te volgen of af te wachten.
   
 • Als Medex beslist dat je definitief arbeidsongeschikt bent voor de job waarin je vastbenoemd bent, maar wel geschikt voor andere functies, dan organiseert je bestuur een (nieuw of eerste) overleg met jou en - als je dat wenst - met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer over een nieuwe vorm van tewerkstelling. Jij en je bestuur sluiten daarover een schriftelijke overeenkomst.
   
 • Als jullie niet tot een overeenkomst komen, is de procedure uitgeput (zie Geen nieuwe tewerkstelling).

Naar boven

Mogelijke tewerkstelling

Situatie 1: het bestuur past je functiebeschrijving aan

Je blijft je vaste benoeming behouden, maar je bestuur past je functiebeschrijving aan. Het neemt er bijvoorbeeld in op dat je niet langer verantwoordelijk bent voor een klas, maar dat je ingezet wordt als groene leerkracht.

Situatie 2: het bestuur perkt de draagwijdte van je vaste benoeming in

Ook in dat geval blijf je aangesteld in de job waarin je vastbenoemd bent.

In het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kan het bestuur bepaalde vakken, opleidingen, modules of specialiteiten uitsluiten. Het volume van je benoeming blijft dan identiek, maar de draagwijdte wordt beperkt.

Situatie 3: je krijgt een andere vaste benoeming

Je was nog niet vastbenoemd  in het nieuwe ambt

Het bestuur van je school of centrum biedt je een proefperiode aan in een andere job met de bedoeling je een nieuwe vaste benoeming te geven.

Dat gebeurt als volgt:

 • Het bestuur biedt je een proefperiode (van minimum 6 en maximum 12 maanden) aan in een nieuwe job, en zorgt voor vorming.
 • Tijdens de proefperiode ben je tewerkgesteld in een niet-organieke betrekking, dus bovenop het personeelskader.
 • Je moet voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden. Je hebt een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.
 • Je bent in dienstactiviteit en behoudt het salaris van je ambt van vaste benoeming.
 • Na een termijn van maximum 2 maanden vóór het afronden van de proefperiode neemt het bestuur een beslissing. Krijg je een vaste benoeming in je nieuwe job, dan neem je ontslag uit je huidige job.  
 • De nieuwe vaste benoeming start uiterlijk op de 1ste dag van de maand na het einde van de proefperiode, en vóór de verjaring van de beslissing van Medex.
 • Vanaf dan geldt de regelgeving van je nieuwe functie: voor je salarisschaal, bekwaamheidsbewijs, puntenwaarde, prestatieregeling en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking.
 • Je wordt benoemd voor hetzelfde volume als dat van je oorspronkelijke vaste benoeming.
 • Ook als er geen vacante uren beschikbaar zijn, word je benoemd. Het is dan wel mogelijk dat je meteen ter beschikking wordt gesteld voor ontstentenis van betrekking.

Je bent al vastbenoemd in de job van je nieuwe vaste benoeming

Dat is bijvoorbeeld het geval als je deeltijds vastbenoemd bent als leraar en deeltijds in een andere job (zoals die van administratief medewerker).

De aanpassing gebeurt als volgt:

 • Je krijgt een uitbreiding van je vaste benoeming in een deel van je job en neemt ontslag voor hetzelfde volume uit het deel van je job waarvoor je arbeidsongeschikt werd.
 • Je bestuur bepaalt de ingangsdatum. Die moet wel altijd op de 1ste dag van de maand vallen.
 • Ook als er geen vacante uren beschikbaar zijn, word je benoemd. Het is dan wel mogelijk dat je meteen ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking.

Naar boven

Geen nieuwe tewerkstelling

Het bestuur van je school of centrum kan ook beslissen om je geen nieuwe job aan te bieden. Dat kan gebeuren:

 • Meteen na het overleg
 • Aan het einde van je proefperiode in de nieuwe job

Het bestuur kan je dan de toegang tot je ambt ontzeggen.

Als je geen nieuwe job krijgt binnen 12 maanden nadat Medex je de beslissing tot herinschakeling heeft meegedeeld, dan moet je met pensioen gaan op de 1ste dag van de maand die volgt na die termijn van 12 maanden.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Contact