Hoe organiseer ik huisonderwijs?

Wat is huisonderwijs?

Over huisonderwijs voor leerplichtige kinderen en voor niet-leerplichtigen in en buiten Vlaanderen:

Huisonderwijs: wat en voor wie?

Naar boven

Start bij het begin van het schooljaar

Huisonderwijs start je bij het begin van het schooljaar.

Dat betekent dat leerlingen in de loop van het schooljaar niet kunnen overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs.

In 3 gevallen kan je wel overstappen tijdens het schooljaar:

  • Je domicilieert je kind in de loop van het schooljaar in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je kind vertrekt in de loop van het schooljaar naar het buitenland, maar blijft gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaams Gewest.
     
  • Je kind is ingeschreven in een erkende Vlaamse school en je wil het in de loop van het schooljaar laten overstappen naar huisonderwijs. Breng het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) op de hoogte van je plannen. Dient het CLB binnen de 10 werkdagen geen gemotiveerd bezwaar in, dan kan je in de loop van het schooljaar starten met huisonderwijs.

Naar boven

Een verklaring van huisonderwijs indienen

Als je kiest voor huisonderwijs, dan moet je ten laatste op de 3de schooldag van het schooljaar een verklaring van huisonderwijs indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Meld je kind digitaal aan voor huisonderwijs via het Loket Huisonderwijs of maak gebruik van het formulier “Verklaring van huisonderwijs”. Onderteken dit formulier en bezorg die per post of e-mail.

Verklaring van huisonderwijs (docx, 3 p.) (902 kB) 

Een verklaring van huisonderwijs geldt voor 1 schooljaar, tot 31 augustus. Zolang je huisonderwijs organiseert, moet je bij het begin van elk schooljaar je kind opnieuw aanmelden via het Loket Huisonderwijs of een verklaring indienen.

Naar boven

Huisonderwijs stopzetten tijdens het schooljaar 

Als je tijdens het schooljaar het huisonderwijs stopzet, moet je een bewijs van inschrijving in een erkende school bezorgen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (contactgegevens onderaan deze pagina).

Vraag een attest van inschrijving aan de school waar je kind les volgt. Stuur het per post of e-mail naar de cel Leerplichtcontrole, met de vermelding 'stopzetting huisonderwijs'.

Naar boven

Niet combineren met onderwijs op school

Je kind kan niet tegelijkertijd ingeschreven zijn in een erkende school en huisonderwijs volgen.

Naar boven

Praktische organisatie

Lesuren en vakanties

Je mag de dag- en jaarindeling (vakanties, verlofdagen) zelf invullen.

Kwalificaties van de lesgever

De Vlaamse overheid legt geen diplomavereisten op aan de lesgever, ook niet als je als ouder zelf lesgeeft aan je kind.

Kosten

Je draagt zelf de kosten voor het huisonderwijs van je kind. Je ontvangt geen schooltoelage.

Naar boven

Inhoudelijke eisen

Het huisonderwijs moet beantwoorden aan volgende minimumeisen:

  • Het onderwijs moet gericht zijn op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en talenten van je kind en op de voorbereiding van je kind op een actief leven als volwassene.
  • Het onderwijs moet respect bijbrengen voor de grondrechten van de mens en voor de culturele waarden van je kind en van anderen.

De overheid legt geen verplichte vakken, boeken of leerplannen vast voor huisonderwijs.

Om een diploma te behalen, is het nuttig om je op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te baseren, die de koepels en netten vertalen in leerplannen. Je kan ervoor kiezen om een leerplan van een koepel of net te volgen. Het is ook belangrijk dat je je laat leiden door het beoordelingskader van de inspectie:

Meer informatie:

Naar boven

Controle en examen

Als je voor huisonderwijs kiest voor je kinderen, dan moet je meewerken aan de controle van de onderwijsinspectie op het huisonderwijs.

Je kind moet ook op bepaalde tijdstippen examen afleggen en een getuigschrift behalen.

Je kind neemt ook verplicht deel aan de systematische contacten van het CLB.

Lees meer: Huisonderwijs: controle en examen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Contact
Cel huisonderwijs basisonderwijs
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen basisonderwijs, dko en clb
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Cel huisonderwijs secundair onderwijs
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen secundair onderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België