Loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging

Wat is het?

Werk je als tijdelijk of benoemd personeelslid aan een hogeschool, heb je tenminste een halftijdse opdracht en wil je bijstand of verzorging verlenen aan iemand die zich in de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte bevindt, dan kan je volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging opnemen. Deze loopbaanonderbreking kan je voor 1 maand opnemen. De periode kan je tweemaal verlengen.

Contractuele personeelsleden van een hogeschool vinden meer informatie over tijdskrediet of loopbaanonderbreking op de website van de RVA en op Federale overheid - Tijdskrediet.

Een gedeeltelijke onderbreking kan halftijds of voor 1/5:

  • Als je halftijdse loopbaanonderbreking opneemt, blijf je nog exact 50% presteren.
  • Als je 1/5 loopbaanonderbreking opneemt, blijf je nog exact 80% presteren.

Om je opdrachtvolume te bepalen wordt er rekening gehouden met alle prestaties verstrekt binnen onderwijs, met uitzondering van de universiteiten. Dat geldt ook voor het volume waarvoor je loopbaanonderbreking neemt: alle gefinancierde en gesubsidieerde opdrachten in hoofdambt in het onderwijs en de CLB’s tellen mee.

Recht of gunst?

Loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

Je kan loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging opnemen als je medische, sociale, administratieve en/of psychologische bijstand of verzorging verleent aan een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt.

Naar boven

Begin, duur en einde

Begin

De onderbreking van je beroepsloopbaan voor palliatieve verzorging begint de 1ste dag van de week die volgt op de week waarin je de vereiste mededeling hebt gedaan, of op een vroeger tijdstip mits akkoord van het hogeschoolbestuur.

Duur

Je loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging duurt 1 maand. Die periode kan je tweemaal verlengen met 1 maand voor dezelfde persoon.

Einde

 Je kan je loopbaanonderbreking vervroegd eindigen. Je hogeschool kan je dat toestaan om uitzonderlijke redenen als je een opzeggingsperiode van 1 maand in acht neemt. De hogeschool kan een kortere opzeggingstermijn aanvaarden.

Dienstonderbrekingen stellen in principe geen einde aan een ‘lopende’ onderbrekingsperiode. Ze schorten ze evenmin op. Als je ziek bent of met bevallingsverlof bent, eindigt de loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging dus niet.

Je loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging eindigt of kan niet meer opgenomen worden als je volledig ter beschikking gesteld bent voorafgaand aan het rustpensioen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

  • Bij volledige loopbaanonderbreking krijg je geen salaris.
  • Bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking krijg je alleen salaris voor het gedeelte dat je blijft werken.
  • Je ontvangt wel een uitkering van de RVA. Ontdek het op RVA - Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven.
  • De Vlaamse overheid geeft sinds 2 september 2016 geen aanmoedingspremies meer voor deze loopbaanonderbreking. Wie al een aanmoedingspremie ontving voor een loopbaanonderbreking die gestart is vóór 2 september 2016, behoudt die tot het einde van die lopende onderbrekingsperiode. Meer informatie vind je op Vlaanderen.be - aanmoedigingspremies.
  • Er zijn omstandigheden waarin je het recht op uitkeringen verliest. Dan kan je loopbaanonderbreking zonder uitkeringen aanvragen. Meer informatie vind je op RVA - Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven.

Anciënniteit

Loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Cumulatie

Voor meer informatie over cumulatie van je loopbaanonderbreking met andere activiteiten en inkomsten kan je terecht bij de RVA.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van deze loopbaanonderbreking op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt je loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging aan bij je hogeschoolbestuur. Je voegt bij je mededeling een attest van de behandelende arts van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft, waaruit blijkt dat je bereid bent die palliatieve verzorging te verstrekken. Het attest vermeldt in geen geval de identiteit van de patiënt.

Als je gebruik wil maken van de verlenging(en) van de periode met 1 maand, moet je opnieuw een doktersattest indienen. Je kan maximum 3 attesten indienen voor de palliatieve verzorging van dezelfde persoon.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Websites

Regelgeving