Onderhandelings- en overlegcomités

Je school- of centrumbestuur onderhandelt of overlegt over arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden met de representatieve vakbonden in een onderhandelingscomité of overlegcomité.

Vrij onderwijs: lokaal onderhandelingscomité

Een bestuur van het vrij gesubsidieerd onderwijs moet per school of centrum een lokaal onderhandelingscomité (LOC) oprichten. Dat moet niet als er al een ondernemingsraad is voor de school of het centrum.

Onder bepaalde voorwaarden kan het bestuur een LOC oprichten voor een groep van scholen.

Bevoegdheden

Onderhandelen

In het LOC onderhandelen bestuur en vertegenwoordigers van het personeel over personeelsaangelegenheden zoals:

 • Het arbeidsreglement
 • De algemene principes van het personeelsbeleid
 • De regeling van de arbeidstijd
 • De prestatieregeling
 • De maatregelen van inwendige orde

De conclusies van een onderhandeling worden vermeld in een protocol.  

Als in het LOC een eenparig akkoord wordt gesloten, kan het bestuur achteraf geen beslissing nemen die van dat akkoord afwijkt.

Andere bevoegdheden

Daarnaast heeft het LOC volgende bevoegdheden:

 • Het LOC heeft recht op informatie over:

  • Tewerkstelling
  • De organisatie en het beleid van het schoolbestuur
  • Het financieel beleid
  • De infrastructuur
  • Gebeurtenissen of beslissingen die gevolgen hebben voor het personeel
 • Het LOC ziet toe op de naleving van de sociale wetgeving en van de sociale en administratieve reglementeringen in de onderwijswetgeving.
 • Het LOC bemiddelt bij alle geschillen of betwistingen van collectieve aard die in een school ontstaan of dreigen te ontstaan.

Samenstelling

In het LOC zetelen evenveel afgevaardigden van het schoolbestuur als van het personeel. Beide partijen vaardigen minstens 2 vertegenwoordigers af.

Zijn er meer dan 25 personeelsleden? Dan komt er per begonnen schijf van 25 personeelsleden telkens 1 vertegenwoordiger van zowel personeel als schoolbestuur bij, met een maximum van 8 vertegenwoordigers van het personeel en van het schoolbestuur.

De vertegenwoordigers van het personeel zijn de vakbondsafgevaardigden. Zijn er meer plaatsen voor vertegenwoordigers van het personeel in het LOC dan er vakbondsafgevaardigden zijn? Dan kiest het personeel de bijkomende vertegenwoordigers. De vakbonden dragen de kandidaten voor.

In het basisonderwijs zetelt de directeur van de school als adviseur in het LOC. In de andere scholen kan de directeur aangeduid worden als vertegenwoordiger van het bestuur, zoniet zetelt hij ook als adviseur.

Naar boven

Officieel onderwijs: basiscomité, afzonderlijk bijzonder comité

In scholen en centra van het GO! is er een basiscomité (BC). Voor materies die de bevoegdheid van een BC overstijgen, zijn er op het centrale niveau en op het niveau van de scholengroep tussencomités.

In het gesubsidieerd officieel onderwijs bestaat er bij elk school- of centrumbestuur een afzonderlijk bijzonder comité (ABC), waar onderhandeld wordt over personeelsgebonden materie. Het ABC heeft dezelfde bevoegdheden als een BC.

Bevoegdheden

Onderhandelen

Het BC en het ABC hebben de bevoegdheid om te onderhandelen over personeelsgebonden materies, vergelijkbaar met de bevoegdheden van het LOC in het gesubsidieerd vrij onderwijs. De onderhandelingen worden afgesloten met een protocol.

Adviseren

Voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is het afzonderlijk bijzonder comité bevoegd om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen voor welzijn en preventie.

Samenstelling

BC en ABC bestaan uit vertegenwoordigers van het bestuur en uit leden die de representatieve vakbonden aanduiden.

De voorzitter van het BC is de directeur van de instelling, in het ABC is dat de burgemeester. De door de vakbonden aangeduide leden zijn niet noodzakelijk onderwijspersoneelsleden.

Naar boven

Een vraag voor een onderhandelings- of overlegcomité?

Wil je iets vragen, voorleggen of melden aan een onderhandelings- of overlegcomité? Spreek een vertegenwoordiger van een van de vakbonden op je school aan.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Officieel onderwijs

Vrij onderwijs