Ondersteuning van scholen

Extra omkadering en werkingsmiddelen

Op basis van het aantal leerlingen die beantwoorden aan sociaal-economische indicatoren krijgt een school extra omkadering en werkingsmiddelen.

Naar boven

In het basisonderwijs

In het gewoon basisonderwijs bestaat er sinds 1 september 2012 geen apart geïntegreerd ondersteuningsaanbod meer, maar maken de SES-lestijden (toegekend op basis van de socio-economische status van de leerlingen) integraal deel uit van de omkadering. Om de socio-economische status van de leerlingen te vatten, wordt gebruik gemaakt van de volgende indicatoren:

  • Thuistaal van de leerling
  • Een schooltoeslag ontvangen
  • Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder

Voor meer informatie over het omkaderingssysteem en de indicatoren: omzendbrief Personeelsformatie gewoon basisonderwijs en decreet Basisonderwijs.

In het buitengewoon basisonderwijs worden wel aanvullende lestijden voor het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen toegekend, voor 3 opeenvolgende schooljaren.

De aanvullende omkadering wordt daar bepaald op basis van 2 indicatoren:

  • Opleidingsniveau van de moeder
  • Thuistaal van de leerling; deze indicator kan alleen een rol spelen als de betrokken leerling al aan de eerste indicator voldoet.

Voor meer informatie over het geïntegreerd ondersteuningsaanbod en de indicatoren voor het buitengewoon basisonderwijs: omzendbrief Personeelsformatie buitengewoon basisonderwijs en decreet Basisonderwijs.

Naar boven

In het secundair onderwijs 

In het secundair onderwijs worden extra leraarsuren in het kader van het geïntegreerd ondersteuningsaanbod toegekend. Die middelen worden toegekend voor een periode van 3 jaar. Doel is dat de school er er een beleid voor gelijke onderwijskansen mee uitstippelt.

In het gewoon secundair onderwijs wordt het geïntegreerd ondersteuningsaanbod bepaald op basis van de volgende indicatoren:

  • Thuistaal van de leerling
  • Ontvangen van een schooltoeslag
  • Hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder
  • De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen
  • De ouders behoren tot de trekkende bevolking

Voor het buitengewoon secundair onderwijs gelden enkel de indicatoren 'thuistaal van de leerling' en 'hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder'.

Voor meer informatie over het geïntegreerd ondersteuningsaanbod en de indicatoren:

Naar boven