Onderwijsdoelen

Wat zijn onderwijsdoelen?

Onderwijsdoelen is een overkoepelend begrip waarmee wordt verwezen naar basiscompetenties, eindtermen, eindtermen basisgeletterdheid, ontwikkelingsdoelen, cesuurdoelen, specifieke eindtermen en uitbreidingsdoelen die gelden in het basisonderwijs, secundair onderwijs (ook duaal leren, leren en werken), deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.

Meer weten? Lees meer over de begrippen onderwijsdoelen, eindtermen, ontwikkelingsdoelen, ... in de verklarende begrippenlijst.

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn de door de overheid bepaalde minimumdoelen van ons onderwijs.

Ze bepalen voor de leerlingenpopulatie in het gewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs een minimum aan:

 • Kennis
 • Inzicht
 • Vaardigheden
 • Attitudes

De onderwijsinspectie gaat in de scholen en centra na of en in welke mate de onderwijsdoelen worden nagestreefd of bereikt.

Alle onderwijsdoelen vind je op de website onderwijsdoelen.be.

Naar boven

Nieuwe onderwijsdoelen in het secundair onderwijs

Sinds september 2019 worden nieuwe onderwijsdoelen ingevoerd in het secundair onderwijs. Dat verloopt parallel aan de invoering van de modernisering van het secundair onderwijs.

In het schooljaar 2019-2020 gingen scholen in het 1ste leerjaar van de 1ste graad aan de slag met de nieuwe onderwijsdoelen, sinds schooljaar 2020-2021 zijn ze ook van toepassing in het 2de leerjaar van de 1ste graad.

Het Vlaams Parlement keurde op 10 februari 2021 de nieuwe onderwijsdoelen voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs goed. De nieuwe onderwijsdoelen voor de 2de graad gaan in vanaf september 2021 en worden – net zoals in de 1ste graad – leerjaar per leerjaar ingevoerd.

De Vlaamse Regering heeft aandacht voor een kwaliteitsvolle implementatie van de nieuwe onderwijsdoelen en onderneemt hiervoor het volgende:

 • De oprichting van een onafhankelijke praktijkcommissie. De praktijkcommissie bewaakt de praktische implementatie van de nieuwe onderwijsdoelen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs en de haalbaarheid ervan. De praktijkcommissie zal na 1 schooljaar aanbevelingen voor eventuele bijsturingen formuleren voor de eindtermen voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs en voor de specifieke eindtermen.
 • Een gedoogperiode van 2 jaar voor scholen. Als de nieuwe onderwijsdoelen niet of onvoldoende bereikt of nagestreefd worden, kan dat niet leiden tot een ongunstig advies van de onderwijsinspectie bij de doorlichting.

Voor de nieuwe onderwijsdoelen geldt:

 • Alle eindtermen zijn te bereiken
 • De eindtermen basisgeletterdheid moeten door elke individuele leerling bereikt worden op het einde van de 1ste graad, zowel in de A-stroom als in de B-stroom. 
 • Eindtermen die een attitude aangeven, zijn door de school bij de leerlingen na te streven. De school moet kunnen aantonen dat ze inspanningen levert om de leerlingen die eindtermen te laten bereiken.
 • Voor Nederlands zijn in de 1ste graad uitbreidingsdoelen bepaald. Dat zijn extra doelen met een groter abstractieniveau of met een hogere moeilijkheidsgraad die door een bepaalde leerlingenpopulatie kunnen worden bereikt.
 • De eindtermen zijn niet langer per vak opgesteld. Het verschil tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen is niet meer van toepassing.

De onderwijsdoelen moeten letterlijk opgenomen zijn in de leerplannen die de school gebruikt.

Meer informatie

Naar boven

Gewoon lager onderwijs, 2de en 3de graad van het secundair onderwijs en volwassenenonderwijs: eindtermen 

 • Vak- of leergebiedoverschrijdende eindtermen en eindtermen die een attitude aangeven, zijn door de school bij de leerlingen na te streven. De school moet kunnen aantonen dat ze inspanningen levert om de leerlingen die eindtermen te laten bereiken.
 • De andere eindtermen, ook de specifieke eindtermen, zijn te bereiken.

De eindtermen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen die de school gebruikt.

Naar boven

Kleuteronderwijs en buitengewoon onderwijs: ontwikkelingsdoelen

Het kleuteronderwijs en het buitengewoon onderwijs werken met ontwikkelingsdoelen. Dat zijn minimumdoelen die de school bij haar leerlingen moet nastreven

De ontwikkelingsdoelen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen die de school gebruikt.

Naar boven

Deeltijds kunstonderwijs: basiscompetenties en beroepskwalificaties

Vanaf het schooljaar 2018-2019 is het vernieuwde deeltijds kunstonderwijs ingevoerd. 
•    In de 1ste, 2de en 3de graad zijn er voor elke graad van elk domein basiscompetenties. Die zijn te bereiken door elke leerling. 
•    Voor de 4de graad is er voor elke studierichting een beroepskwalificatie. Daarin vind je de competenties terug die elke leerling moet verwerven.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Het Grondwettelijk Hof gaat niet over tot de schorsing van de nieuwe (specifieke) eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs.

Onderwijsdoelen