Onderwijsdoelen en leerplannen in het basisonderwijs

Een school bepaalt zelf de inhoud van de lessen en de onderwijsmethode.

De overheid legt wel enkele basisregels op die de kwaliteit van het onderwijs moeten verzekeren. Zo moeten in het gewoon basisonderwijs ten minste de volgende leergebieden aan bod komen:

  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming
  • Nederlands
  • Wetenschappen en techniek
  • Mens en maatschappij
  • Wiskundige initiatie (kleuteronderwijs) of wiskunde (lager onderwijs)
  • Frans

In het gewoon lager onderwijs komen daar nog 3 thema’s bij over de verschillende leergebieden heen:

  • ICT
  • Leren leren
  • Sociale vaardigheden

De overheid tekent ook in grote lijnen uit wat de leerlingen moeten kennen, in onderwijsdoelen en ontwikkelingsdoelen.

Onderwijsdoelen zijn minimumdoelen waarvan de overheid vindt dat alle leerlingen ze moeten bereiken. Minimumdoelen omvatten een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

Voor het kleuteronderwijs en het buitengewoon onderwijs zijn er geen eindtermen, maar ontwikkelingsdoelen: vaardigheden die een school bij de leerlingen moet nastreven, maar niet noodzakelijk bereiken.

In een leerplan beschrijft de school hoe ze de eindtermen probeert te bereiken. Meestal delen scholen van eenzelfde onderwijsnet hun leerplannen.

Naar boven


Extra informatie

Websites

Leerplannen zoeken op websites van onderwijskoepels