Pleegzorgverlof

Wat is het?

Je krijgt pleegzorgverlof voor:

  • Zittingen van de gerechtelijke en administratieve autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • Contacten met de natuurlijke ouders of met andere personen die belangrijk zijn voor het pleegkind of de pleeggast
  • Contacten met de dienst voor pleegzorg

Je kan ook pleegzorgverlof krijgen voor andere situaties, als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

Pleegzorgverlof is een betaald verlof.

Naast pleegzorgverlof bestaat er ook opvangverlof. Vind meer informatie over opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij en langdurige pleegzorg.

Recht of gunst?

Pleegzorgverlof is een recht. De hogeschool kan niet weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

Je hebt recht op pleegzorgverlof als je officieel aangesteld bent als pleegouder. Je moet aangesteld zijn door een van de volgende instanties:

  • Een rechtbank
  • Een door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg
  • Een dienst van ‘l’Aide à la Jeunesse’
  • Het Comité Bijzondere Jeugdbijstand

De formele aanstellingsbeslissing is het bewijs dat je pleegouder bent.

Naar boven

Duur van het verlof

Je hebt recht op maximaal 6 dagen pleegzorgverlof per kalenderjaar.

Als 2 personeelsleden uit hetzelfde pleeggezin zijn aangesteld als pleegouder, kan slechts 1 van beiden pleegzorgverlof opnemen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je ontvangt je salaris tijdens het pleegzorgverlof.

Anciënniteit

Pleegzorgverlof telt mee bij de berekening van je geldelijke anciënniteit.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit verlof aan bij je hogeschool.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving en formulieren