Onderwijsdoelen

Wat is het?

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn de door de overheid bepaalde minimumdoelen van ons onderwijs.

Ze bepalen voor de leerlingenpopulatie in het gewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs een minimum aan:

  • Kennis
  • Inzicht
  • Vaardigheden
  • Attitudes

De onderwijsinspectie gaat in de scholen en centra na of en in welke mate de onderwijsdoelen worden nagestreefd of bereikt.

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen die momenteel van kracht zijn, vind je op de website Onderwijsdoelen.

Naar boven

Nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs

Vanaf september 2019 worden nieuwe eindtermen ingevoerd in het secundair onderwijs. Dat verloopt parallel aan de invoering van de modernisering van het secundair onderwijs. Dit betekent dat in het schooljaar 2019-2020 enkel het 1ste leerjaar van de 1ste graad van het gewoon secundair onderwijs en van opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs van start gaan met nieuwe eindtermen. 
In de volgende schooljaren zullen ook in de andere graden van het secundair onderwijs nieuwe eindtermen ingevoerd worden.

Voor de nieuwe eindtermen geldt:

  • Alle eindtermen zijn te bereiken
  • De eindtermen basisgeletterdheid moeten door elke individuele leerling moeten bereikt worden op het einde van de eerste graad, zowel in de A-stroom als in de B-stroom. 
  • Eindtermen die een attitude aangeven, zijn door de school bij de leerlingen na te streven. De school moet kunnen aantonen dat ze inspanningen levert om de leerlingen die eindtermen te laten bereiken.
  • Voor Nederlands zijn uitbreidingsdoelen bepaald. Dat zijn extra doelen met een groter abstractieniveau of met een hogere moeilijkheidsgraad die door een bepaalde leerlingenpopulatie kunnen worden bereikt.

De eindtermen moeten letterlijk opgenomen zijn in de leerplannen die de school gebruikt.

Naar boven

Gewoon lager onderwijs, 2e en 3e graad van het secundair onderwijs en volwassenenonderwijs: eindtermen 

  • Vak- of leergebiedoverschrijdende eindtermen en eindtermen die een attitude aangeven, zijn door de school bij de leerlingen na te streven. De school moet kunnen aantonen dat ze inspanningen levert om de leerlingen die eindtermen te laten bereiken.
  • De andere eindtermen, ook de specifieke eindtermen, zijn te bereiken.

De eindtermen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen die de school gebruikt.

Naar boven

Kleuteronderwijs en buitengewoon onderwijs: ontwikkelingsdoelen  

Het kleuteronderwijs en het buitengewoon onderwijs werken met ontwikkelingsdoelen. Dat zijn minimumdoelen die de school bij haar leerlingen moet nastreven

De ontwikkelingsdoelen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen die de school gebruikt.

Naar boven

Deeltijds kunstonderwijs: basiscompetenties en beroepskwalificaties

Vanaf het schooljaar 2018-2019 is het vernieuwde deeltijds kunstonderwijs ingevoerd. 
•    In de 1ste, 2de en 3de graad zijn er voor elke graad van elk domein basiscompetenties. Die zijn te bereiken door elke leerling. 
•    Voor de 4de graad is er voor elke studierichting een beroepskwalificatie. Daarin vind je de competenties terug die elke leerling moet verwerven.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s