Huiswerk

Een school beslist zelf over haar huiswerkbeleid.

Via huiswerk kan een leerkracht nagaan of een leerling de leerstof heeft begrepen en zelfstandig kan verwerken.

In het lager onderwijs is ‘plannen en leren organiseren’ een eindterm. En huiswerk maken is een manier om een leerling planning en organisatie aan te leren.

Als je een probleem hebt met de hoeveelheid huiswerk, kan je dat aankaarten bij de leraar, klastitularis of directie.

Maar huiswerk is niet alleen een zaak van de leerkrachten en de leerlingen. Huiswerk vormt de brug tussen de school en de ouders. Het biedt een kans om ouders te betrekken bij de school. Ook van ouders mag worden verwacht dat ze hun kind begeleiden en helpen bij het huiswerk.

Huiswerk op internet

Een school mag zelf kiezen hoe ze huistaken aanbiedt en kan daar ook het internet voor gebruiken. Als taken alleen op het internet staan, moet de school jou daar wel vooraf toestemming voor vragen. Als je een probleem hebt met internettaken, praat erover met de leraar of directie en vraag naar een alternatief.

Niet alle leerlingen hebben thuis een pc en internetaansluiting. Als je kind die buiten schooltijd nodig heeft, moet de school haar computers ter beschikking stellen, bijvoorbeeld in de schoolbibliotheek.