Leren met een beperking: ondersteuningsaanbod VAPH voor je kind

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt ondersteuning aan voor kinderen met een (vermoeden van een) handicap. Als ouder is het belangrijk om je goed te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden voor je kind.

Zo kan je zelf initiatief nemen om (bijkomende) ondersteuning op de school van je kind te laten organiseren.

Hieronder vind je ondersteuningsmogelijkheden van het VAPH voor kinderen met een (vermoeden van een) handicap op een rijtje.

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)

Wat is rechtstreeks toegankelijke hulp?

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is een ondersteuningsaanbod voor kinderen met een (vermoeden van) handicap. Als ouder kan je de ondersteuning rechtstreeks aanvragen bij een zorgaanbieder. Er zijn verschillende ondersteuningsvormen, zoals begeleiding, globale individuele ondersteuning en dagopvang.

Je kind moet (nog) geen diagnose, indicatiestelling of ‘VAPH’-ticket hebben.

Als ouder kan je de ondersteuning inzetten in alle contexten waar je kind functioneert en participeert, zoals in je gezin, de school en de hobby’s van je kind.

Vind meer informatie over RTH op de website van het VAPH.

Wie kan RTH aanvragen?

Je kan de ondersteuning rechtstreeks aanvragen bij een zorgaanbieder. Ook je school kan RTH rechtstreeks aanvragen.

Vind alle contactgegevens van zorgaanbieders.

De hoeveelheid ondersteuning die je als ouder kan aanvragen, is gekoppeld aan een puntensysteem en je beschikt over een bepaald aantal punten voor je kind. Meer informatie over het puntensysteem – VAPH.

Naar boven

Ondersteuningsvormen

Er bestaan verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH):

  • Begeleiding (individuele psychosociale begeleiding)
  • Globale individuele ondersteuning (GIO)
  • Outreach
  • Dagopvang
  • Verblijf

Begeleiding (individuele psychosociale begeleiding)

Als je beroep doet op begeleiding, word je 1 op 1 ondersteund door een begeleider in de organisatie van je huishouden, administratie, werksituatie, … De begeleiding beperkt zich tot inhoudelijke begeleiding (meedenken, oplossingen zoeken). Geen praktische hulp. 

Het gaat om een aantal uur per week, gedurende een korte periode.

Vind meer informatie over begeleiding op de website van het VAPH.

Mobiele begeleiding

Als ouder kan je ook aan de zorgaanbieder vragen om ondersteuning te organiseren in de school van je kind, bijvoorbeeld als het schoolteam nood heeft aan concrete tips of specifieke handelingen wil aanleren. Zo kunnen ze ervaringen en tips delen en vragen stellen aan elkaar. Dit heet mobiele begeleiding.

Je ondertekent hiervoor een overeenkomst met de zorgaanbieder die de ondersteuning biedt in de school. Dit hangt af van de begeleidingsmomenten waar je gezin recht op heeft. Je betaalt hier mogelijks een bijdrage voor.

Als je kind al ondersteuning krijgt vanuit het ondersteuningsmodel, dan worden beide ondersteuningsvormen beter op elkaar afgestemd. Pedagogisch-didactische ondersteuningsvragen zijn bijvoorbeeld voor de ondersteuningsteams van het ondersteuningsmodel en niet voor mobiele begeleiding. 

Ga in gesprek

Overweeg je als ouder om ondersteuning van een zorgaanbieder in te zetten in de school van je kind? Ga dan in gesprek met de school, deel je bezorgdheden en vertel waar je kind ondersteuning nodig heeft.

Praktijkverhalen begeleiding

Anna - 5 jaar

Anna heeft het moeilijk: ze bijt en stampt geregeld andere kinderen en heeft al eens geprobeerd weg te lopen. Er is een vermoeden van een autismespectrumstoornis (ASS). Er is nog geen ondersteuning van-uit het ondersteuningsmodel.

De ouders schakelen een RTH-dienst in. Pieter, medewerker van de RTH-aanbieder, observeert het handelen van Anna in de klas en de wijze waarop activiteiten in de klas en aan Anna worden aangebo-den. Hij merkt op dat het voor Anna heel belangrijk is om de duurtijd van een bepaalde activiteit duide-lijk te maken. Hij geeft uitleg over autisme aan de leerkracht en geeft de tip om voor activiteiten een timer te gebruiken.

Quinten - 3 jaar

Quinten is een kleuter met een motorische beperking. 

Er is een ondersteuner, Jitske, vanuit het ondersteuningsmodel onderwijs. Jitske focust op ondersteuning in de klas en voor de leerkracht om activiteiten zo te organiseren of aan te passen dat ze voor Quinten haalbaar zijn. 

Maarten, de mobiele begeleider, helpt bij de dagdagelijkse activiteiten en werkt met Quinten aan zelfstandig eten en drinken. Maarten denkt ook mee met het schoolteam om de ondersteuning bij ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, verplaatsen, toilet) te organiseren binnen de school.

Naar boven

Globale individuele ondersteuning (GIO)

Globale individuele ondersteuning (GIO) is laagdrempelige en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of school, zodat kinderen, met en zonder specifieke zorgbehoeften, samen spelen, leren en vriendschappen sluiten.

GIO is er voor kinderen met een (vermoeden van) handicap die starten in de reguliere kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar. GIO wil die overgangsmomenten ondersteunen.

GIO biedt zowel individuele psychosociale begeleiding als praktische hulp. De aard van de ondersteuning kan verschillen en door elkaar lopen, zoals stimulatie, coaching, training en assistentie bij activiteiten.

Als ouder kan je zelf GIO aanvragen bij zorgaanbieders die het aanbieden. De opvang of school kan je hierbij ondersteunen. Bespreek samen hoe de GIO wordt ingezet.

Hoe kan je gebruik maken van GIO? Hoeveel GIO kan je kind krijgen? Lees meer over GIO op de website van het VAPH.

Ontdek welke zorgaanbieders GIO aanbieden.

Praktijkverhaal globale individuele ondersteuning

Mo- 6 jaar

Mo heeft een visuele beperking en gaat van het kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar. In de school is al een ondersteuner vanuit het buitengewoon onderwijs aanwezig die Mo en de kleuterjuffen ondersteunde, Annelies. Annelies zal samen met de leerkracht van het eerste leerjaar naar aangepaste oefeningen zoeken en zal Mo soms helpen om delen van de leerstof te verwerken. Chris neemt de globale individuele ondersteuning op. Chris zal Mo gedurende een bepaalde periode tijdens de middag begeleiden naar de refter en bijstaan bij het eten. Daarnaast werken Chris en Mo rond mobiliteit, zoals veilig bewegen in het gebouw van de school en de buitenschoolse opvang. Chris geeft hierover ook tips aan de leerkracht (het schoolteam) zodat zij ermee verder kunnen. Annelies, Chris, het schoolteam, de ouders, Mo en de mensen van de opvang wisselen informatie uit en maken de nodige afspraken.

Naar boven

Outreach

Een school kan, op eigen initiatief, beroep doen op outreach. Dit is een vorm van ondersteuning waarbij een zorgaanbieder in de school van je kind een vorming komt geven over een specifieke zorgbehoefte of handicap. De school contacteert zelf een zorgaanbieder. 

Praktijkverhaal outreach

Een school wil haar werking autisme-vriendelijker maken en meer rust en structuur brengen. Ze zijn ervan overtuigd dat dit ook op de andere kinderen een positief effect zal hebben. Een zorgaanbieder komt een vorming geven over autisme en overlegt dan samen met het schoolteam over welke veran-deringen zij kunnen doorvoeren in hun school.

Naar boven