Rol van het CLB bij de aanpak van spijbelen

Preventieve opdracht

Het centrum voor leerlingenbegeleiding kan een school ondersteunen om een preventief spijbelbeleid uit te bouwen:

  • Bij de analyse van gegevens over afwezigheden
  • Bij het opstellen van het schoolreglement
  • Bij het informeren van ouders en leerkrachten

Scholen en CLB's bespreken dat ondersteuningsbeleid jaarlijks en leggen afspraken vast.

Interveniërende opdracht

De school begeleidt de leerling vanaf de 1ste halve dag spijbelen (problematische afwezigheid).

De school en het CLB overleggen ook regelmatig over problematische afwezigheden van de leerlingen.

Als een leerling meer dan 5 halve dagen problematisch afwezig is, moet de school dat aan het CLB melden. Het mag ook vroeger, als de school de hulp van het CLB kan gebruiken.

De school en het CLB bekijken samen welke acties zij kunnen ondernemen om de leerling te begeleiden. Als zij voor een begeleidingstraject met het CLB kiezen, stellen zij samen een begeleidingsdossier op. De school maakt ook altijd een spijbeldossier op en kan dat opnemen in het leerlingendossier.

School en CLB maken concrete afspraken en blijven elkaar informeren. Als de achterliggende problemen de begeleiding van de school en het CLB overstijgen, zal het CLB samenwerken met andere diensten uit de welzijns- en gezondheidssector.

Het CLB kan, als het geen oplossing vindt voor het spijbelprobleem van een leerling, het dossier van de jongere als 'zorgwekkend dossier' bezorgen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse overheid (AGODI). Samen met de school en het CLB zoekt AGODI dan een oplossing.

Beroep doen op de welzijnssector

Een CLB kan jeugdhulp inschakelen volgens het principe 'zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig'. 
Een CLB kan beroep doen op:

  • De rechtstreeks toegankelijke vormen van jeugdhulp.
  • Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (vrijwillig) via de toegangspoorten.

Indien bovenstaande hulpvormen vastlopen of niet aanvaard worden door de jongere of zijn/haar ouder(s), dan kan een CLB een aanmelding doen bij een gemandateerde voorziening: OCJ of VK.

Naar boven